จิต

เช้านี้ตื่นขึ้นมาคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับสภาวะของจิต จิตเดิมแท้เป็นอย่างไร จิตเดิมแท้สงบนิ่งเหมือนทะเลที่ปราศจากคลื่น จิตเดิมแท้ไม่มัวหมอง ปราศจากกิเลสหรือสิ่งปรุงแต่งทั้งหลาย จิตเดิมแท้คือทะเลกับคลื่นที่เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อไรที่จิตตก เมื่อไรที่จิตเกิดความกังวล หรือมีส่ิงรบกวนจิตใจ ต้องอย่าลืมธรรมชาติของจิตเดิมแท้ที่เป็นดังผืนน้ำนิ่งๆ เป็นดังฟ้าใสเหนือยอดเขา พิจารณาอยู่เช่นนั้น เมื่อมีสิ่งที่ทำให้เศร้าหมอง มองสิ่งนั้นด้วยความขอบคุณว่านี่คือโอกาสของการปฏิบัติธรรม หากปราศจากสิ่งรบกวน ก็ปราศจากการเข้าถึงจิตเดิมแท้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.