สานศิลป์สู่ศานติ พุทธศิลป์และวัฒนธรรมทิเบตเพื่อสันติภาพ Seminar on Tibetan Arts and Culture

ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ชื่นชมวัฒนธรรมและศิลปะทิเบต ร่วมอภิปรายการนำพุทธศิลป์ทิเบตเพื่อสรรค์สร้างสันติภาพ พร้อมทั้งชมภาพยนตร์เรื่อง Himalaya ซึ่งนำเสนอมุมมองชีวิตชนเผ่าเร่ร่อนทิเบต และความงดงามของดินแดนหลังเืืทือกเขาหิมาลัย

ผู้จัด มูลนิธิพันดาราและศูนย์จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเวลา วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2550 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำรองที่นั่ง อารีรัตน์ ศิริคูณ โทร 089 890 4015 Email: areeratana@cpbequity.co.th ธนิตา โทร 089 208 7611 หรืออีเมล์ ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ที่ hkesang@yahoo.com

Seminar on “Tibetan Buddhist Arts and Culture for World Peace” will be held on September 29, 2007 at Room 707, Boromrajakumari Building, Chulalongkorn University. The talks will be in Thai.They will be followed by the screening of the movie Himalaya. Contact Areerat Sirikhoon at 081 648 1195 Email: areeratana@cpbequity.co.th; or Krisadawan Hongladarom at hkesang@yahoo.com for more detail.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.