คำถามเกี่ยวกับเถรวาทและวัชรยาน

On Theravada and Vajrayana Buddhism

ใครคนหนึ่งถามดิฉันว่าถ้าปฏิบัติแบบวัชรยานแล้วยังไปวัดเถรวาทได้หรือเปล่า การที่เขาถามแบบนี้เป็นเพราะคิดว่าเถรวาทกับวัชรยานแตกต่างกัน ราวกับว่าเป็นคนละศาสนา แต่จริงๆแล้วทั้งสองนิกายล้วนเป็นส่วนสำคัญของพระพุทธศาสนาทั้งิสิ้น เพราะสัตว์โลกมีจริตต่างกัน คำสอนของพระพุทธองค์จึงมีหลากหลาย หากผู้ใดปฏิบัติแบบทิเบตแล้วคิดว่าไม่สามารถกราบพระในวัดไทยได้อีกต่อไป ผู้นั้นไม่เข้าใจการปฏิบัติธรรมของเขา ในความเห็นของดิฉัน พุทธศาสนิกชนทั่วไปก็สามารถแม้แต่จะกราบองค์ศาสดาของศาสนาอื่นได้ การกราบนั้นกราบด้วยความเคารพในคำสอนที่องค์พระศาสดาเหล่านั้น ได้ทำให้สัตว์โลกมีความสุขและเห็นหนทางของการดำรงชีวิต แต่การกราบไม่ใช่เพื่อยึดเป็นสรณะ เพราะฉะนั้น คำตอบก็คือว่าเมื่อปฏิบัติแบบวัชรยานเราไม่ควรคิดว่าเราไม่ใช่เถรวาท เราเป็นทั้งสองอย่าง เพียงแต่ทัศนคติในการปฏิบัติธรรมและวิธีการในการปฏิบัติธรรมอาจเปลี่ยนไป แต่แก่นหัวใจของคำสอน เช่น อริยสัจ 4 ศีล สมาธิ ปัญญา กฎแห่งกรรม ความเป็นอนิจจังของชีวิต ความเมตตากรุณา ที่เรายึดปฎิบัติยังคงเป็นหนึ่งเดียวกัน

3 thoughts on “คำถามเกี่ยวกับเถรวาทและวัชรยาน

 1. Jampa Nyima

  ผมเคยถูกถามว่าเป็นเถรวาท มหายาน หรือวัชรยาน ผมตอบว่า ผมเป็นชาวพุทธ

  ที่จริงแล้วในใจ ผมเชื่อว่าทุกศาสนานำไปสู่จุดหมายเดียวกันทั้งสิ้น เพียงแต่ผมเลือกวิถีทางพุทธศาสนาเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตและจิตใจ มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะสูงสุด

  ผมเคยถูกถามว่า ปฏิบัติแบบทิเบตหรือเปล่า ผมตอบว่า สำหรับผม วัชรยานคือการตั้งจิตที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อผู้อื่น มีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ ปัญญาและชีวิตอันยิ่งใหญ่ของครูและพระโพธิสัตว์ เป็นเครื่องนำทาง

  เราอาจจะสวดมนต์ นั่งสมาธิ หรือมีวิถีการปฏิบัติแบบเถรวาทที่เราคุ้นเคย แต่จิตใจในการปฏิบัติของเรา มีสรรพสัตว์และพระโพธิสัตว์ รวมทั้งครูอยู่ในใจเสมอ

  Reply
 2. Flávio

  Hi Krisadawan Hongladarom,

  Some friends here at Brasil have found your post and we all are curious about your post… Could you please translate it into english?

  Kind Regards and metta

  Flavio – theravadacuritiba.wordpress.com

  Reply

Leave a Reply to Nakorn Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.