Skip to content

Happiness & Sufficiency Economy

เมื่อคราวที่ท่านญีมา ทรักปา ริมโปเชมาประชุมกายกับใจที่เมืองไทย (ธันวาคม 2549) ท่านให้สัมภาษณ์ทางทีวี สมัยนั้นยังเป็นไอทีวี ทางรายการได้มอบเทปชุดนี้ให้หลังจากที่ข่าวเกี่ยวกับพระทิเบตมาประชุมเมืองไทยแพร่ภาพทางโทรทัศน์ แต่ไม่มีโอกาสได้ดู จนวันนี้พบแผ่นโดยบังเอิญ เมื่อมาเปิดดูก็ประทับใจสิ่งที่ริมโปเชให้สัมภาษณ์

ท่านกล่าวยกย่องแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว บอกว่าประเทศไทยเป็นดินแดนที่พิเศษมากที่มีพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีทศพิศราชธรรมและทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทำให้ประชาชนมีความสุข ริมโปเชกล่าวว่าความสุขที่แท้จริงเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนา แม้จะมีทรัพย์สิน อำนาจ การงานที่ดี แต่ก็ไม่ใช่ความสุข ความสุขที่แท้ต้องเกิดภายในจิตใจ ตรงกับแนวพระราชดำรัส

หวังว่าพวกเราคนไทยจะได้คำนึงถึงประเด็นนี้ให้มาก ถ้าเรายึดความสุขทางวัตถุ เราจะเห็นแก่ตัว เพราะวัตถุ ทรัพย์สมบัติ ทรัพยากรมีจำนวนจำกัด ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีไว้ในครอบครองได้ เมื่อมีไม่ได้ ก็ต้องแย่งกัน แข่งกันเป็นเจ้าของ ความเห็นแก่ตัวนำไปสู่การเบียดเบียนทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: