One-hundred Syllables

พระวัชรสัตว์
บทขอขมากรรม หนึ่งร้อยพยางค์

โอม บันซา สัตโต ซามายา มานู ปาลายา
บันซา สัตโต เตโนปา ตีธา ตรีโด เม บาวา
ซูโต คาโย เมบาวา ซูโป คาโย เมบาวา
อานู รัตโต เมบาวา ซารวา สิทธิ เมม ปรายาจา
ซารวา การมา ซูซาเม จิตตัม ชรี ยัม กูรู ฮุง
ฮา ฮา ฮา ฮา โฮ บากาวัน
ซารวา ตถาคตา บันซา มาเม มุซา บันซือ บาวา
มาหา ซามายา สัตโต อา

คาถาหัวใจของบทนี้ คือ โอม บันซา สัตโต ฮุง

โอ้พระผู้คุ้มครอง เนื่องด้วยอวิชชา ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติผิดต่อคำปฏิญาณ
ขอให้พระองค์ทรงโปรดปกป้องข้าพเจ้าด้วยเถิด
ข้าพเจ้าขอยึดพระองค์เป็นสรณะ พระผู้ทรงเป็นผู้นำแห่งสรรพสัตว์
พระผู้นำทาง ผู้ทรงถือวัชระ
ทรงมีพระมหากรุณาเป็นธรรมชาติ
ข้าพเจ้าของสารภาพอย่างจริงใจซึ่งมลทินทั้งหลายที่เกิดจากกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ขอทรงโปรดชำระล้างและขจัดกิเลสทั้งหลายของข้าพเจ้า
อันได้แก่บาปกรรม อุปสรรค ความผิดพลาด และข้อบกพร่องทั้งหลาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s