Skip to content

“Buddha” from the Drawing Class

The drawing class yesterday went well. Thanks to all the students for their interest in learning Tibetan Buddhist art and to Ajarn Supachok for taking the time to share with us his knowledge and skill in drawing.

Special thanks go to Miao for coordinating for the course, Nat Lhamo for translating to Helen, and Noi for cooking for us.

Drawing pattern from Tibetan iconography

A student’s work and the pattern

1st Cohort of 17

Supachok is commenting on Nong Orm’s drawing.

The highlight of the class is when the instructor asks the students to do a free-style drawing of “Buddha in their heart,” without following any convention or worrying about beauty.

Samantabhadra or Kuntu Zangpo, Dharmakaya of Buddha

“Samantabhadra represents primordial nature of our own mind, which is free from conception.”

Suffering and enlightenment

Buddha begs for “non-violence”

Buddha emerges from mud

Although our depictions of Buddha may be different, the essence is the same,

no matter what traditions we are from.

Reflection from the instructor:

ผ่านไปด้วยความรู้สึกยินดีของผู้สอน สำหรับการอบรมการวาดภาพเพื่อสมาธิ
ยินดีที่ได้เห็นทุกท่านมีความสนใจในศิลปะทิเบต และตั้งใจเรียนกันอย่างจริงจัง
แต่กระนั้นก็อบอุ่น สนุกสนาน

บอกได้เลยครับว่า ผลงานของทุกท่าน มีคุณค่าในตัวเอง
ที่ผมไม่ได้ตรวจงาน กันแบบชิ้นต่อชิ้น ก็เพราะว่าในชั้นเรียนนี้
เราไม่ได้เน้นเรื่องความสวยงาม ฝีมือ หรือทักษะ
แต่เราเน้นไปที่จิตใจของผู้เรียนเอง

ภาพพระพุทธเจ้าที่วาดขึ้นตามแบบแผนนั้น สามารถน้อมนำจิตใจของเราให้บังเกิดสมาธิ
นั่นก็คือการสร้างนิมิต แต่หากมีเพียงนิมิต โดยปราศจากการเข้าใจในความความกรุณา
อันเป็นคุณลักษณ์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็จะกลายเป็นนิมิตแข็งทื่อ เฉยชา ไม่เบิกบาน

ดังนั้น ในช่วงที่ให้ผ่อนคลาย(แต่หลายๆท่านกลับบอกว่าเครียดกว่า)ด้วยการวาดภาพพระพุทธเจ้าแบบอิสระ
จึงเป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่ง
แต่ละท่านมีภาพของพระพุทธเจ้าต่างๆกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน
แต่ทั้งหมดก็ล้วนเป็นภาพพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
แม้บางท่านจะเขินอาย กลัวว่าภาพของตนจะไม่สวย
แต่การสื่ออกมาอย่างชัดตรงต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญ

ด้วยสองส่วนนี้เองเราจะสามารถตรึกภาพพระพุทธเจ้าได้ และยังสัมผัสถึงความกรุณาไม่มีประมาณ
และพระคุณอื่นๆของพระองค์ได้ชัดใจใจของเรา อย่างสงบ แต่ร่าเริง

ผมขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้ความสนใจในการอบรมครั้งนี้
หวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับทุกท่านอีกในโอกาสต่อไปครับ

ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: