Skip to content

Archive for

Happy New Year 2009

With each year passing,

Have we ever investigated this?

Do we share what we have with others?
Do we love and care for the less fortunate and weaker ones? 

Happy New Year 2009 to everyone. My heartfelt gratitude to the big Pandara family.

ในแต่ละปีที่ผ่านไป

เราได้เคยสำรวจตัวเองบ้างไหม

เราได้ให้ผู้อื่นมากพอหรือยัง

เราเผื่อแผ่ความรักให้แก่ผู้น้อยผู้อ่อนแอกว่าบ้างหรือไม่

สวัสดีปีใหม่ 2552 แด่ทุกคน ขอพรจากคุณพระรัตนตรัยปกป้องรักษาสมาชิกพันดาราและเพื่อนร่วมสังสารวัฏทุกๆคน

Tibetan Doctor

dsc07436

Dr. Tsedor Nyarongsha of the Nyarongsha Medical Institute, Lhasa will see patients on January 14, 16 and 17 at the Foundation’s House, 10 am-6 pm. Interested persons, please contact 1000tara@gmail.com for appointment.

As of Jan 11, appointments are available only on Jan 16 afternoon and Jan 17 morning (9-11 am).

Ocean of Offering

มหาสมุทรแห่งเครื่องบูชา
บทสวดมนตร์ถวายดวงประทีป
โดยกาเติน งาวัง เลกปา

ดวงประทีปนี้ทำด้วยอัญมณีอันงดงามที่สุด
มีขนาดใหญ่เท่าจักรวาลหนึ่งพันล้านแห่งรวมกัน
ภายในบรรจุแก่นเนยอันวิจิตร
ใจกลางดวงประทีปใหญ่เท่าเขาพระสุเมรุ
แสงประทีปส่องสว่างสะท้อนปัญญาทั้งห้า
ส่องสว่างด้วยรัศมีเจิดจ้าของสุริยาพันล้านดวง
แสงประภัสสรแผ่ไปทุกแห่ง สาดส่องทั่วอาณาจักรทั้งสิบทิศ
แสงอันบรรเจิดนี้ปรากฏเป็นเมฆแห่งเครื่องบูชาอันไพศาลดุจเครื่องบูชาแห่งองค์สมันตรภัทร
เพื่อถวายเป็นของขวัญตลอดชั่วกาลนาน ตราบจนสังสารวัฏสิ้นสูญ
เพื่อว่าผู้รับผลบุญจากการสวดมนตร์ ไม่ว่าพวกเขาจะยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้ว
จักได้สะสมบุญทั้งสอง ความเศร้าหมองสองประการได้รับการชำระให้บริสุทธิ์
และจักเข้าถึงการตรัสรู้อย่างสมบูรณ์โดยพลัน

Mother Nature

We watched Akira Kurosawa’s Dreams at home this evening. Although the film was made in 1990, its message is still fresh and relevant to our everyday living. In one of the dreams depicted in the movie, an old villager who chose to live his life with “spiritual health,” rather than with modern technology said the only thing that means most to human beings is clean air and clean water. But due to stupidity they pollute air and water, cut down trees, have no food, and live short lives.

Kurosawa’s Dreams brings an important message to humanity. Let us help each other protect mother nature and preserve it for the next generations. Don’t let anyone destroy mountains and contempt the sacred earth we live in. 

But simply realizing the importance of outer nature isn’t enough. We need an awakening within, as outer and inner nature are inseparable. If we act like the old man in the above dream, we may be regarded as old fashioned or provincial. But we will be the happiest person who lives long and enjoys every bit of our existence.

Khadiravana on the Full Moon

December 12, 2008:

stupa-siteStupa site

candle1

candle11

Offering of 108 lights at the Stupa site

moon

kris

K. Oi & Yiw of Women & Home joined our offering on their first night at Khadiravana.

sala-with-starlightVasutara pavillion at night

Jealousy

Jealousy is a poison of our mind. It is a big inner enemy that prevents us from enlightenment. It is the unhappy feeling when we see others receive what we don’t have, be happy and lucky, have a better position or become more wealthy. Whenever we have this unhappy feeling, it means we are being jealous. We can’t accept the fact that other people can be better or more fortunate than us. We don’t believe that we also have capacity to be in their position. When we let our mind be trapped by jealousy, we may undertake some actions to prevent others from getting a promotion, or other improvements in life.

A way to tame our mind so that it’s free from jealousy is to generate good thoughts and feelings towards others. We learn to rejoice in other good deeds, such as when they make merit. We are happy to see others happy. If we can do this, we’ll definitely have more friends and be happier. 

ความอิจฉาริษยาเป็นยาพิษสำคัญอีกยาพิษหนึ่ง เป็น “ศัตรูภายใน” ที่ขัดขวางการตรัสรู้ธรรมของเรา ความอิจฉาริษายาคือความรู้สึกไม่มีความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นได้ในสิ่งที่เราไม่ได้ เห็นเขามีโชค มีชีวิตดีขึ้น มีหน้าที่การงานสูงขึ้น หรือร่ำรวยกว่า เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกแบบนี้แสดงว่าเรามีความอิจฉา เรายอมรับไม่ได้เมื่อผู้อื่นได้ดีกว่าเรา หรือได้ในสิ่งที่เราไม่มีหรือไม่ได้ เพราะเราคิดว่าเมื่อผู้อื่นได้สิ่งดีๆเหล่านั้น เราจะไม่ได้รับสิ่งนั้น เมื่อมีความอิจฉา เราเกิดความคิดหรือความรู้สึกที่เป็นอกุศลต่อผู้ที่เราอิจฉา เราอาจจะทำการอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้เขาได้รับสิ่งดีๆ เช่น ทำทุกวิถีทางไม่ให้เขาได้เลื่อนตำแหน่ง

การฝึกไม่ให้มีความอิิจฉาริษยาคือการฝึกแผ่ความรู้สึกดีๆให้ผู้อื่น เมื่อผู้ใดได้ดีก็ดีใจกับเขา เมื่อเห็นผู้ใดมีความก้าวหน้าในทางธรรม ก็อนุโมทนากับเขา หากเราหัดพูดคำว่า อนุโมทนา บ่อยๆ เราจะไม่มีวันปล่อยให้ความอิจฉาเข้ามาเกาะกินใจเมื่อเป็นเช่นนี้ ความทุกข์จากจิตแคบและอกุศลจะลดน้อยลง แล้วเราจะพบว่าเราได้เพื่อนมากขึ้น มีผู้รักเรามากขึ้น และที่สำคัญเรามีความสุขมากขึ้น

Celebration of a Thai Public Intellectual

The public is welcome to join a special event to celebrate the one hundred twentieth anniversary of Phraya Anuman Rajathon, a Thai public intellectual and cultural expert at room 105, Mahachulalongkorn Building, Chulalongkorn University, Sunday December 14, 2008 at 1-3 pm. No registration fees. The event is organized by Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Silpakorn University, Thousand Stars Foundation and Sathirakoses Nagapradipa Foundation. The seminar is conducted in Thai.

ขอเชิญร่วมงาน 120 ปี พระยาอนุมานราชธน

ขอเชิญร่วมงานเชิดชูบุคคลสำคัญของโลกสามัญชนคนไทยร่วมสมัย  ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมเนื่องในวาระฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี พระยาอนุมานราชธน-พระสารประเสริฐ(เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป) ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

๑๒๐ ปี พระยาอนุมานราชธน”

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๑๕๕๑  ห้อง ๑๐๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโดย คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร  มูลนิธิพันดารา และมูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป

กำหนดการ 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.    พิธีเปิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬหการ
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ๑๐ รอบนักษัตรเสฐียรโกเศศ

๑๓.๑๕ -๑๓.๓๐ น.      อังคาร  กัลยาณพงศ์  อ่านบทกวีรำลึก เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  อ่านบทกวีรำลึก

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.    เสวนา อภิปรายว่าด้วย คุณูปการของเสฐียรโกเศศ
ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ  อดีตนายากราชบัณฑิตยสถาน
นิพัทธพร   เพ็งแก้ว นักเขียน  นักสารคดี ธีรภัทร    เจริญสุข นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ดำเนินรายการ

๑๔.๓๐ -๑๔.๔๕ น.      อาจารย์เรืองอุไร กุศลาศัย   อ่านทำนองเสนาะเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของเสฐียรโกเศศนาคะประทีป
๑๔.๔๕ – ๑๔.๕๕ น.     กล่าวปัจฉิมกถาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๔.๕๕ – ๑๕.๐๐ น.    สุรสีห์  โกศลนาวิน ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป
กล่าวถึงแผนงานฉลองสองปูชนียบุคคล  ซึ่งเริ่มวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ จนถึง ๒๕ พฤศจิกายน   ๒๕๕๒  คือวันครบ ๑๒๐ ปี พระสารประเสริฐ

หมายเหตุ 

*  เวลา ๑๐.๓๐ น.  จะมีการเคารพอัฐิท่านที่วิหารคต วัดพระเชตุพนฯ  สีแพร  เมฆาลัย  เป่าขลุ่ยอ่านบทกวีรำลึกคุณูปการพระยาอนุมานราชธน
*   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สิริวรรณ ศรีเพ็ญจันทร์ โทร.083-224-9867     

A Pandara Weekend at Khadiravana

 

beau-pict-of-salaThis past weekend Pranee (Yidrol), Nuch and Nut went to Khadiravana with me and Yontan. It’s a small retreat for Pandara staff. The weather was nice and we were happy to do several auspicious deeds at the Maha Stupa site. It was also a special experience to pray at the Mantra Stupa and celebrate our new pavillion. 

tying-prayer-flags2

yt

Tying prayer flags

pranee-nut-yt1prayer-flags-at-mountain1

nut-nuch1Great success!

 

candleLight offering at the Stupa site

sala-at-nightVasutara at night

sala-with-flowers In the morning

sala-with-reflectionsWith reflection

bird-of-paradiseBird of paradise, a gift from my relatives to Khadiravana. They are planted in the zone behind Vasutara.

mantra-stupa-with-flower

Mantra Stupa, where we made offerigns to 21 Taras and Guru Namsum

mandala

flowersFlowers near the Mantra Stupa

beau-pict-back-to-mantra-stupaMorning walk between the Stupa site and Mantra Stupa

kris-picking-candlesnuch-pranee



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ready to pray

kris-praying

praying-to-protectorsProtectress, please protect us from obstacles

stupa-site-before-praying-to-protectors

yontan1

 

 

 

 

 

 

 

Sang offerings

nutparidaScattering lungta (wind horse) paper for auspiciousness

two-kittiesTwo sweet stray cats who become Vasutara keepers. They were with us the whole weekend 

Tibetan Doctor Coming to Thailand

Dr. Tsedor Nyarongsha of the Nyarongsha Medical Institute in Lhasa will be seeing patients in Thailand on December 15-16 at the Thousand Stars Foundation’s House on Ladprao Soi 11. Interested persons please email 1000tara@gmail.com for reservation and appointment. Around 15 patients are accepted each day. Consultation fee is 400 baht per person (not including medicine). The proceeds will cover the doctor’s airfare and the translator’s allowance; the remaining amount will be a contribution from patients in Thailand to support medical activities of the Nyarongsha Institute. There will be a translation from Chinese/Tibetan to Thai/English.

ข่าวดีสำหรับผู้ต้องการพบคุณหมอทิเบต นพ. เซดอร์ ญารงชาจากสถาบันการแพทย์ญารงชา ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดสถาบันหนึ่งในกรุงลาซาจะเดินทางมาเมืองไทยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพและบำบัดรักษาระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2551 ณ บ้านมูลนิธิ ลาดพร้าว ซอย 11 ผู้สนใจจองเวลากรุณาติดต่อ 1000tara@gmail.com จะรับคนไข้เพียงวันละไม่เกิน 15 ท่าน ค่าตรวจรักษาท่านละ 400 บาท (ไม่รวมค่ายา) รายได้จากการรักษาส่วนหนึ่งเป็นค่าตั๋วเครื่องบินของคุณหมอและค่าตอบแทนล่าม ส่วนที่เหลือจะมอบให้เป็นทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแพทย์ของสถาบันญารงชา

Prostrations on the King’s Birthday

img_0096

In front of Buddha relics and the model of the Shanti Tara Maha Stupa where we did prostrations, December 5, 2008

Today the Pandara team went to the Tibetan relics event at Impact Muang Thong Tani to perform prostrations to dedicate our merit to His Majesty the King on his birthday anniversary. There were about 10 of us from Pandara at first, but the group got bigger with more and more people joining us. Our body prostrated, while our mouth recited the taking refuge prayer. Our additional companions were sentient beings whom we visualized prostrating with us.

After we did 108 prostrations each, we dedicated our merit to the King and wished him long life and everlasting happiness. It was a great joy beyond description. Later on, new people wanted to do prostrations and we prostrated with them again for 21 times.

The Foundation rejoiced in everybody’s great deed and would like to thank them for coming to the event.

ประมวลภาพการกราบอัษฎางคประดิษฐ์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิพันดาราไปกันประมาณ 10 คน แต่เราได้เพื่อนๆที่มากราบพระบรมสารีริกธาตุร่วมกราบไปกับเราจำนวนมาก ปากของพวกเราเปล่งเสียงยึดพระรัตนตรัย จิตเปี่ยมไปด้วยศรัทธาในพระรัตนตรัย และเรามีเพื่อนร่วมสังสารวัฏร่วมกราบไปกับเราด้วย

เมื่อกราบ 108 จบ เราอุทิศบุญกุศลที่ได้ทำในวันนี้ ในอดีตชาตินับไม่ถ้วน และที่จะทำในกาลอนาคตแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนยาวและทรงมีพระเกษมสำราญ เรากล่าวคำอุทิศและอธิษฐานด้วยกันอย่างมีความสุข ด้วยจิตเบิกบานเหนือคำบรรยายใดๆ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมกันทำความดีที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ หลายคนไม่เคยกราบมาก่อน อาจจะเมื่อย ปวดแขนหรือปวดขาบ้าง แต่ความเมื่อยหรือเหนื่อยนั้นเตือนให้เรานึกถึงความสุขพิเศษที่เราได้รับในวันนี้

หลังจากกราบรอบแรก 108 จบ มีบางท่านอยากกราบด้วย เราจึงกราบเพิ่มอีก 21 จบ ขออนุโมทนาต่อจิตศรัทธาของทุกๆคน รวมทั้งของผู้กราบที่บ้านด้วย

kris-prostrate

prostrate2

prostrate1yontan

img_00931_

jaroen