Skip to content

Tara Practice

As we will have a Tara empowerment soon and I was asked a question on how we should do Tara practice, I think I should address the question in this blog. Many Thais are new to Tara. And they asked me to introduce Tara in Thai. Hope to add the English translation later.

การบูชาพระโพธิสัตว์ตารา (พระแม่ตารา)

ก่อนที่เราจะปฏิบัติบูชาพระแม่ตาราอย่างจริงจัง ถามตัวเองก่อนว่าทำไมเราถึงอยากปฏิบัติบูชาพระองค์ เพราะเราอยากหนีความทุกข์ เพราะเราอยากได้ที่พึ่ง เพราะเราสนใจพุทธทิเบต จึงสนใจการปฏิบัตินี้ด้วย หรือเพราะเราอยากบ่มเพาะความรักความกรุณา

ทัศนคติในการปฏิบัติธรรมสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนตร์ มนตราภาวนา กราบพระ นั่งสมาธิ อ่านพระคัมภีร์ หัวใจหลักเราต้องมีโพธิจิต จิตที่ปราถนาจะบรรลุธรรมเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย การปฏิบัติบูชาพระแม่ตาราก็เช่นกันต้องมีโพธิจิตเป็นรากฐาน หากปราศจากโพธิจิต การปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ต่างจากการกระทำจำนวนมากในชีวิตของเราที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของเราเท่านั้น แล้วถามว่าทำไมการคิดถึงความสุขของเราไม่ดี ไม่ผิดที่เราจะคิดถึงตัวเรา แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าผู้อื่นก็มีความทุกข์เช่นกัน พวกเขาก็ล้วนต้องการความสุขเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราและเขาไม่ต่างกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ ทำไมเราถึงจะคิดหรือทำเพียงเพื่อตัวเราเท่านั้น

เมื่อมีทัศนคติที่ถูกต้องและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปฏิบัติบูชาพระแม่ตาราเป็นยีตัม (พระพุทธเจ้า/พระโพธิสัตว์ที่ยึดเป็นหลักในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติธรรม) แล้ว เราหาครูที่จะช่วยชี้นำหนทางในการปฏิบัติธรรม เราขอมนตราภิเษกจากครูเพื่อให้เราปฏิบัติบูชาพระแม่ตาราได้ดี เมื่อได้มนตราภิเษก ก็เท่ากับว่าเราได้รับอนุญาตให้สวดบูชาพระองค์ ให้นั่งสมาธิถึงพระองค์ โดยมีครูเป็นผู้นำทาง ไม่ใช่การปฏิบัติบูชาแบบสะเปะสะปะ ไม่ใช่การเดินหลงอยู่ในป่า หรือการปิดตาเดินโดยไม่รู้ว่าทำอย่างไรจะไปให้ถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและปลอดภัย บางคนปฏิบัติเอง ลองผิดลองถูก ซึ่งเป็นการเสียเวลามากๆ พยายามเก็บเวลาอันมีค่าของเราเพื่อการปฏิบัติที่มีพื้นฐานที่ถูกต้องอันนำไปสู่การตรัสรู้ธรรม

หากไม่มีโอกาสได้มนตราภิเษก ให้เราตั้งจิตถึงพระองค์ ต่อรูปบูชาของพระองค์ซึ่งสามารถตั้งไว้บนหิ้งพระเช่นเดียวกับพระพุทธรูปองค์อื่นๆ สวดคาถาประจำพระองค์ซึ่งเป็นมนตราสิบพยางค์ โอม ตาเร ตุตตาเร ตุเร โซฮา สวดวันละ 21 จบ 108 จบ หรือเท่าที่จะสวดได้ พร้อมกับถวายน้ำบริสุทธิ์ในถ้วย 7  ใบ น้ำเป็นตัวแทนเครื่องบูชาอันประเสริฐที่หาได้ง่าย เป็นเครื่องบูชาที่ไม่แบ่งแยกคนรวยและคนจน น้ำทั้ง 7 เป็นสิ่งแทนเครื่องบูชา 7 อย่างได้แก่ น้ำสรง น้ำล้างพระพักตร์ ธูป เทียน ดอกไม้ กระยาหาร และเครื่องหอม

พระแม่ตาราทรงประทานทุกอย่างตามที่สาวกร้องขอ แต่หากสาวกตั้งจิตอธิษฐานที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและสัตว์อื่นด้วยจิตอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา พระองค์จะพอพระทัยคำร้องขอนั้นที่สุด เพราะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงยังคงดำรงอยู่ในสังสารวัฏทั้งๆที่ทรงเข้าถึงการบรรลุธรรม เพราะทรงมีปณิธานที่จะไม่ทอดทิ้งเหล่าสัตว์จนกว่าพวกเขาทั้งหมดจะเข้าถึงการตรัสรู้ หลุดพ้นจากบ่วงทุกข์ทั้งปวง

4 Comments Post a comment
 1. int #

  อยากทราบว่า หลังจากร่วมพิธีมนตราพิเศกฯพระมหาโพธิสัตว์มัญชุศรีแล้ว

  จำเป็นมั้ยที่จะต้อง เข้าร่วมพิธี มนตราภิเศก อื่นอีก

  จะภาวนาคาถาระลึกถึงพระมหาโพธิสัตว์มัญชุศรี

  เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอใช่มั้ยครับ

  March 23, 2009
 2. int #

  การบูชาพระแม่ตารา ด้วยน้ำ 7 แก้ว แล้วการบูชาพระมหาโพธิสัตว์ ควรบูชาด้วยอะไรครับ

  March 23, 2009
  • Krisadawan Hongladarom #

   เหมือนกันค่ะ พระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์คือคุณลักษณะต่างๆของพระพุทธเจ้า การบูชาไม่แตกต่างกัน แต่ในบางช่วงของชีวิตเราอาจมีความจำเป็นต้องบ่มเพาะคุณสมบัติบางประการ เราจึงมีความปรารถนาที่จะบูชาพระโพธิสัตว์หลายพระองค์ แต่จะมีองค์ที่เราบูชาอยู่เป็นนิจสิน ทุกเวลานาที ซึ่งแต่ละคนก็อาจจะบูชาแตกต่างกัน

   March 23, 2009
 3. int #

  ขอบพระคุณสำหรับคำตอบครับอาจารย์

  March 24, 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: