Skip to content

Tentative Program: Embracing Society

การประชุมและเสวนาเรื่อง “โอบกอดสังคมด้วยรักและกรุณา”

ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2552
จัดโดยมูลนิธิพันดาราและศูนย์จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิพันดาราได้จัดประชุมเสวนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จิตวิญญาณ วิทยาศาสตร์ และทิเบต/หิมาลัยศึกษา มาตั้งแต่ปี 2547 การประชุมเสวนานี้เป็นการให้พื้นที่แก่นักวิชาการ นักคิด นักเขียน ผู้ปฏิบัติธรรม และประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ ในปี 2552 นี้ มูลนิธิจะจัดประชุมเรื่อง “โอบกอดสังคมด้วยรักและกรุณา” เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบ่มเพาะความรักความกรุณาอันจะนำไปสู่สันติสุขในจิตใจ ในสังคมและในระดับสากล

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552

8.15 ลงทะเบียน
9.00 ปาฐกถากล่าวเปิดงาน
คณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

9.15 จุดดวงประทีปและภาวนาเพื่อสันติภาพ ความรัก และความกรุณา
9.30 ปาฐกถานำเรื่อง “โอบกอดสังคมด้วยรักและกรุณา” พระอาจารย์ ดร. อนิล ธมฺมสากิโย (วัดบวรนิเวศวิหาร)

10.45 พักดื่มชาดอกไม้

11.00 เสวนาเรื่อง “การสอนความรักความกรุณาให้แก่เยาวชน”
 ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ (จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล) และดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (ศูนย์จริยธรรมฯ และภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

12.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 ศานติตารา การเดินทางของดวงดาวแห่งสันติภาพ ปีที่สาม

14.00 บรรยายและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานเพื่อรักและกรุณา
คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ (พิธีกร/นักแสดง)
 ดร. ศิริพร ภักดีผาสุก (ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินรายการ
15.15 พักรับประทานอาหารว่าง

15.45-17.00 พุทธวิทยาศาสตร์
ดร.วุฒิพงศ์ เพรียบจริยวัฒน์ (สถาบันสหสวรรษ)


วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552

9.00 จุดดวงประทีปและภาวนาเพื่อสันติภาพ ความรัก ความกรุณา
ขอเชิญทุกท่านร่วมภาวนาตารามนตราเพื่อความรักและความสุข

9.30 เสวนาเรื่อง “สื่อสร้างสรรค์กับการการบ่มเพาะความรักความกรุณา”
ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
คุณกรรณจริยา สุขรุ่ง (หนังสือพิมพ์ Bangkok Post) คุณสมฤทธิ์ ลือชัย (รายการ
ธรรมในใจ)
11.00 พักดื่มชาดอกไม้
11.15 อาหารกับความรัก
คุณสมหมาย ใจจง (ร้านหมายขายดี)
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 การบำบัดรักษาแบบทิเบต โดยดร. เซดอร์ ญารงชา (สถาบันการแพทย์ญารงชา นครลาซา)

14.30 มนตรา ลมปราณ ความรัก
คุณศรัณย์ สืบสันติวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร/นักร้องโอเปร่า/ผู้ก่อตั้งบริษัท NUNI Productions)
15.15 พักรับประทานอาหารว่าง

15.45-17.00 เสวนาเรื่อง “จิตวิญญาณในโลกสมัยใหม่”
 คุณจิตต์ ตัณฑเสถียร (หมู่บ้านพลัม) ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (มูลนิธิพันดารา) คุณกนกวรรณ กนกวนาวงศ์ (คลื่นความคิด FM 96.5) ร่วมเสวนาและดำเนินรายการ

ลงทะเบียนล่วงหน้า
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน กรุณาแจ้งความจำนงภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2552 Email: 1000tara@gmail.com มือถือ 0869775867 หรือทางโทรศัพท์/โทรสาร 025285308

หมายเหตุ
ที่งานมีอาหาร หนังสือ CD เพลง สินค้าทิเบต/หิมาลัย และสินค้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพุทธศิลป์และวัฒนธรรมทิเบต จำหน่ายในราคาย่อมเยา รายได้หลังหักต้นทุนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิพันดารา

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: