Skip to content

Tibetan Medicine & Treatment

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้สนใจตรวจสุขภาพและรับการบำบัดรักษาจากแพทย์แผนทิเบต

What: การบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติ ประกอบด้วยการซักถามอาการ ตรวจปัสสาวะ ตรวจลิ้น (สำหรับบางกรณี) จับชีพจร วินิจฉัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่รับประทาน พฤติกรรมที่ควรทำ เช่น การออกกำลังกาย และการบำบัดด้วยสมุนไพรธรรมชาติจากที่ราบสูงทิเบต การแพทย์ทิเบตไม่เน้นการใช้สารเคมี เน้นการปรับสมดุลย์ของธาตุใน ร่างกาย เป็นการรักษาแบบองค์รวม


When: เสาร์ อาทิตย์8-9 สิงหาคม 2552 และจันทร์อังคาร 10-11 สิงหาคม 2552


Where: วันเสาร์อาทิตย์ที่การประชุมโอบกอดสังคมด้วยรักและกรุณาอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์อังคารที่บ้านมูลนิธิ ซอยลาดพร้าว 11

Who: ดร. เซดอร์ ญารงชา สถาบันการแพทย์ญารงชา กรุงลาซา ภูมิภาคปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน


Time: 10 am-5pm (สำหรับวันเสาร์อาทิตย์) 10 am-7 pm (สำหรับวันจันทร์อังคาร)


Contact: 1000tara@gmail.com โทร 086 977 5867, 081 343 1586 เพื่อจองเวลา

Notes: ค่าตรวจ 400 บาทไม่รวมค่ายา ผู้สนใจกรุณานำตัวอย่างปัสสาวะแรกของวันมาด้วยด้วย การตรวจรักษาท่านละ 15-30 นาที

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: