Skip to content

More Picts & Thoughts on “Embracing Conference”

Embracing Society with Love & Compassion Conference, August 8-9, 2009 at Chulalongkorn University

confAnother Pandara’s successful story with around 200 participants

การประชุมพันดารา ประจำปี 2552 ในหัวข้อ “โอบกอดสังคมด้วยรักและกรุณา” มีผู้สนใจคับคั่งทั้งสองวัน

prapodProf. Prapod Assavavirulhakarn, dean of the faculty of Arts, CU gives an opening speech.

ผศ. ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวเปิดงาน

luangphi at confVen. Dr. Anil Sakya gives a keynote address.It’s important to understand the true meaning of love (as loving kindness and unconditioned love) and compassion. Both, an essence of the dharma is embeded in the basic praise of the Buddha. Without true love and compassion, one cannot get enlightened.

ความรักความกรุณาเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรม อยู่ในบทสวดมนตร์หลักที่เราสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้า นโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ “ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค (ผู้มีความกรุณาต่อสัตว์โลกที่มีจริตต่างกัน) ผู้ไกลจากกิเลส ผู้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง” หากปราศจากความรักความกรุณา ก็ขาดคุณสมบัติสำคัญของความเป็นพระพุทธเจ้า

Tara Great Stupa 3rd year

Kris gives talk

Presentation of Tara Great Stupa, the Third Year. It’s the journey of faith to bring peace and harmony to the world.

ารเดินทางของดวงดาวสันติภาพ ปีที่สาม ดาวดวงนี้มีศรัทธาเป็นแรงขับเคลื่อน

phapa at chula“Phapa” tree, a wish fulfilling tree at the conference. This is a chance for the conference participants to make donations to the Tara Great Stupa.

ต้นผ้าป่า ต้นไม้แห่งแก้วสารพัดนึก ได้นำมาตั้งไว้ที่ห้องโถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสทอดผ้าป่า ร่วมทำบุญกุศลกับมูลนิธิ

AtcharapanAnother highlight of the conference – dialogue on love and compassion between an actress and leading yoga trainer Khun Atcharapan Paiboonsuwan (left) and an academic Dr. Siriporn Phakdeephasuk (right).

ประสบการณ์เกี่ยวกับความรักความกรุณาจากมุมมองของนักแสดง/พิธีกร คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ โดยมีดร. ศิริพร ภักดีผาสุข คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯเป็นผู้ดำเนินรายการ

posterSommaiSommai Jaijoing of Maikhaidee restaurant shares her experience and philosophy on cooking with the audience. As an act of love, she contributes vegetarian lunch to the audience on Sunday.

คุณสมหมาย ใจจงจากร้านหมายขายดีมาเล่าประสบการณ์การทำอาหารด้วยความรักและกรุณา และได้นำอาหารมังสะวิรัติมาเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม ทำให้วันอาทิตย์เป็นวันแสนสุขอีกวันหนึ่ง

paK Pat (Saran Suebsantiwong) gave a lively talk on mantra and wind. The audience happily sang “Tara mantra” with him.

คุณแพ็ท (อจ. ศรันย์ สืบสันติวงศ์) บรรยายเรื่องมนตรากับลมปราณ เสียงตารามนตรากระหึ่มในห้องประชุมนำความรักและความสุขมาสู่ทุกแห่งหน

TatreeDr. Tatree Taifapoon from Thammasat University who volunteers to be an MC for the entire event. Under his skillful hands, the conference goes smoothly.

ดร. ธาตรี ใต้ฟ้าพูล ผู้ดำเนินรายการที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความสุข

U, duangPanel on “Role of the media in promoting love and compassion” – perspectives from Somrit Luechai, a TV moderator and an academic, Kanjariya Sukrung, a columnist and writer and Dr. Duangkamol Chatprasert, academic from the Faculty of communication sciences, CU.การสนทนาระหว่างคนทำงานสื่อและอาจารย์มหาวิทยาลัย ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ (ขวา) คุณอุ๊ กาญจริยา สุขรุ่ง (กลาง) และอาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย (ซ้าย) พิธีกรและอาจารย์ ผู้ร่วมเสวนาเรียกร้องให้สังคมช่วยกันสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้สื่อเป็นพลังขับเคลื่อนความดีงามและสามารถดำรงอยู่ได้ในวิถีกระแสหลักที่เน้นบริโภคนิยม

sellingPandara fair, a star of sustainability

“ดวงดาวแห่งความยั่งยืนสัญญาว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนดวงดาวทั้งสี่ดวง (สถูป สังคม สุขภาพสมาธิ การเรียนรู้/ศักยภาพ)”

TsedorDr. Tsedor Nyarongsha introduces us to the world of Tibetan medicine. He said without love and compassion a doctor cannot do his or her job. It’s the most important ingredient in medicine. การแพทย์ทิเบตไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากความรักความกรุณา ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย ความเมตตาต่อส่ิงแวดล้อม เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดี สมุนไพร ยาอันวิเศษจึงเติบโต คุณหมอแนะนำให้เรารู้จักเรื่องธาตุและกระบวนการทำงานในร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเพราะธาตุเสียสมดุลย์เพราะอาหารและพฤติกรรมที่เราทำ เพราะสิ่งแวดล้อมที่เราดำรงอยู่ โรคทั้งหมดเกิดจากความผิดปกติของกระบวนการทำงานสามอย่าง ได้แก่ ลุง (ลม) ทรีปะ (ไฟ/ความร้อน) และเผแกน (น้ำ/ความเย็น)

Panel on spiritualityThe conference closes with this panel on spirituality in modern world. From right: Jitt Tantasathian, Kanokwan and Krisadawan. We talk about the meaning of spirituality and how we can connect spirituality with the modern world.

การประชุมจบลงด้วยการเสวนาเรื่องจิตวิญญาณในโลกสมัยใหม่ โดยมีผู้ร่วมเสวนาคุณจิตต์ ตันฑเสถียร หมู่บ้านพลัม คุณกนกวรรณ จากรายการวิทยุ FM97 มองชีวิตมีชีวา และอาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ เราพูดกันถึงความหมายของคำว่าจิตวิญญาณ ความสำคัญของจิตวิญญาณต่อโลกสมัยใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ความเห็นแก่ตัว และการเตรียมโลกปัจจุบันที่เราดำรงอยู่สำหรับเยาวชนรุ่นหลัง

The Foundation plans to publish these talks and panels and distribute them as dharma gifts. We would appreciate any assistance with transcriptions and editing, and contributions to the publication funds. Assistance is also needed to make DVD copies of the recordings.

มูลนิธิมีโครงการเผยแพร่คำบรรยายและเสวนาจากการประชุมในครั้งนี้ ท่านผู้ใดสนใจจะช่วยถ่ายเทปเป็นตัวอักษร ช่วยเรียบเรียง ทำต้นฉบับ ทำ DVD หรือร่วมทำบุญหนังสือ ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: