Skip to content

Lecture: Meditation and the Mind, October 1

บรรยายธรรมโดย
พระอาจารย์เกเชลาตรีญีมาถักปาริมโปเช
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๙.๐๐ ถึง ๒๑.๐๐ น.

ห้องประชุมโพธิคยา อาคารอมรินทร์พลาซ่า ชั้น ๒๒ (สำนักพิมพ์ DMG)

ในการบรรยายครั้งนี้ พระอาจารย์เกเช ลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช ซึ่งเป็นพระอาจารย์ในสมัยใหม่ที่เป็นที่ยอมรับนับถือมากที่สุดรูปหนึ่ง จะมาบรรยายธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิและความสัมพันธ์ของสมาธิกับจิต ดังที่ทราบกัน จิตเป็นต้นตอของสภาวธรรมทั้งปวง ความทุกข์กับความสุขทั้งหมดก็เริ่มต้นและลงจบที่จิต ดังนั้นการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์นั้นต้องเริ่มต้นที่จิตเป็นสำคัญ พระอาจารย์จะบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติขั้นต้นที่นำไปสู่วิธีการของการปฏิบัติสมาธิภาวนาและการฝึกจิต นอกจากนี้ก็จะบรรยายเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตเอง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับการปรุงแต่งเป็นตัวตน อันเป็นรากเหง้าของความทุกข์ การปฏิบัติขั้นต้นนี้เป็นบันไดก้าวแรกไปสู่การปฏิบัติที่เรียกว่า “ความอุดมอันยิ่ง” หรือซกเช็น พระอาจารย์ก็จะสอนและร่วมปฏิบัติสมาธิไปกับพวกเราด้วย พระอาจารย์จะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีแปลเป็นภาษาไทยโดย รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: