Skip to content

Don’t Waste Time Playing Religious Politics

เพิน แปลว่า ธรรมะ เป็นภาษาชางชุง ภาษาอังกฤษเขียน Bon แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า บอน เหมือนที่หลายคนชอบออกเสียงกัน

เพินยังเป็นชื่อของศาสนาพุทธโบราณที่มีต้นกำเนิดในทิเบต (ancient Buddhist tradition in Tibet) โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า “เติมปา เชรับ มิโวเช” เป็นองค์พระศาสดา

ตั้งแต่ศตวรรษที่เจ็ดเป็นต้นมา ผู้ปฏิบัติเพินถูกสังหารและอาณาจักรชางชุง (บริเวณตะวันตกของทิเบต) ล่มสลาย ประเพณีเพินถูกประสานเป็นหนึ่งเดียวกับประเพณีทิเบต การปั้นตอร์มา การใช้ผ้าคาตัก การกราบอัษฎางคประดิษฐ์ล้วนแต่มีต้นกำเนิดมาจากวัฒนธรรมเพิน

แม้เพินจะผ่านวิกฤตทางการเมือง แต่คำสอนขององค์พระศาสดายังคงดำรงอยู่อย่างไม่ขาดสาย

เพินมีสายคำสอนสามสาย เรียกว่า มรรควิถีสาม ได้แก่ พระสูตร ตันตระ และซกเช็น แต่ละมรรควิถีล้วนแต่นำไปสู่การตรัสรู้ โดยที่มีจุดการเน้นต่างกัน พระสูตรเน้นการละโลก ตันตระเน้นการเปลี่ยนโลก และซกเช็นเน้นให้ทุกอย่างสลายไปด้วยตัวของตัวเอง

การปฏิบัติซกเช็นมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าถึงการหลุดพ้นภายในชาติเดียว ให้ผู้ปฏิบัติได้ร่างประภัสสร (clear light body) เข้าถึงสภาวะจิตกระจ่างซึ่งมีอยู่แล้วในตัวของพวกเขา

มรรควิถีทั้งสามยังพบในนิกายญิงมาปะ (บางทีเรียก หมวกแดง) ซึ่งมีต้นกำเนิดจากพระพุทธศาสนาจากอินเดีย เพินกับญิงมาเท่านั้นที่มีการปฏิบัติซกเช็น คำสอนซกเช็นมีแก่นสาระเพียงหนึ่งเดียว แม้ว่าประเพณีและการสืบทอดจะแตกต่าง

หนังสือจำนวนมาก (บางเล่มเขียนโดยพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงต่างนิกาย) ยังถ่ายทอดความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับเพินเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 7 และ 8 ในทิเบต เช่น ประณามว่าคำสอนนี้เน้นการบูชายัญ เป็นคำสอนไสยศาสตร์ มนตร์ดำ เป็น shamanism หนังสือเหล่านี้ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองศาสนา

เมื่อพุทธจากอินเดียเข้าไปเผยแผ่ในทิเบต มีความจำเป็นที่จะต้องลบล้างความเชื่อและคำสอนดั้งเดิมออกไปให้หมด โดยการประณามว่าของเดิมเป็นของไม่ดี ก่อนศตวรรษที่ 7 บริเวณที่เป็นทิเบตปัจจุบันล้วนแต่เป็นที่ปฏิบัติเพินทั้งสิ้น และมีพระอาจารย์จำนวนมากได้อานิสงส์จากการปฏิบัติ ได้ร่างประภัสสรในยามละสังขาร นั่นคือ กายสลายไปกลายเป็นส่วนเดียวกับอากาศธาตุ เป็นตัวอย่างอันยิ่งใหญ่ของการเข้าถึงการหลุดพ้นอันสมบูรณ์

เมื่อเราต้องการปฏิบัติธรรม เราไม่ควรใส่ใจกับประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งระหว่างนิกาย เราควรถามตัวเองว่า ข้าพเจ้าต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏ ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ดี หรือข้าพเจ้าจะเป็นเพียง “ผู้รู้” โดยรู้จากหนังสือที่คนอื่นเขียน (ไม่ได้รู้จากประสบการณ์จริง) และผู้พยายามปกป้องนิกายโดยไม่พยายามทำความเข้าใจความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

อย่าให้การปฏิบัติธรรมลวงเรา ทำให้เราประกอบอกุศลกรรมด้วยการคิดผิด หลงผิด

ให้เราถามตัวเราว่าคำสอนที่เน้นเรื่องความเมตตากรุณา ความรักอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เรืื่องอหิงสา เรื่องความเป็นอนิจจังของชีวิตและกฎแห่งกรรม การปกป้องชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย การเข้าถึงจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นจิตกระจ่างปราศจากกิเลส จะนำไปสู่การบูชายัญ หรือการเสกสิ่งของเพื่อทำร้ายผู้อื่นได้อย่างไร

ครั้งหนึ่งดิฉันเคยมีความเข้าใจผิดอย่างมากเกี่ยวกับเพินเพราะการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษและสนทนากับผู้ที่คิดว่าเขารู้ แต่เมื่อได้พบครูทางจิตวิญญาณที่ปฏิบัติเพิน คำถามต่างๆก็ได้รับการอธิบาย หลังจากนั้นดิฉันไม่เคยคิดจะหยิบหนังสือพวกนั้นมาอ่านอีก

ด้วยเหตุนี้ ดิฉันจึงจำเป็นต้องอธิบาย อย่างน้อยก็ขอเป็นเสียงเตือนสติผู้ที่กำลังคิดว่าตัวเองรู้แต่ไม่รู้อะไรเลย ขอให้เราไปไกลกว่าขีดจำกัดของใจที่เราสร้างขึ้นมาเอง หากเราสนใจจะปฏิบัติซกเช็น เราต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจให้กว้าง ไม่ปรุงแต่ง ไม่สร้างกรอบความคิดเพื่อตัดสินผู้อื่น เรียนรู้จากการภาวนาเพื่อการรู้จริง และถ้าเรามีคำถามเกี่ยวกับเพิน เราควรถามผู้ปฏิบัติในสายนี้ ถ้าถามผู้ปฏิบัติต่างนิกาย เราจะได้คำตอบที่แท้จริงได้อย่างไร

หลายค้นอ้างว่าตัวเองเป็นสาวกของพระคุรุปัทมสัมภวะ (คุรุริมโปเช) เมื่อพระองค์เป็นผู้ปราบมารซึ่งคือผู้ปฏิบัติเพินในทิเบตในศตวรรษที่ 8 พวกเขาก็ต้องเกลียดเพินด้วย สำหรับเพิน พระคุรุปัทมสัมภวะเป็นพระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเขารักไม่ยิ่งหย่อนกว่าผู้ปฏิบัติญิงมาหรือนิกายอื่นในพุทธทิเบต ที่พระองค์ปราบไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเพินแต่เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิที่ไม่เชื่อในคำสอนของพระพุทธองค์ ดิฉันอยากขอให้ผู้ที่รักพระคุรุริมโปเช นั่งภาวนาถึงพระองค์เพื่อการหลุดพ้น หากท่านภาวนาได้อย่างดี อคติในใจของท่านจะสลายไปเอง พระคุรุริมโปเชจะไม่มีวันนำท่านไปสู่จิตใจแบ่งแยก ความโกรธเกลียดชัง จิตของท่านจะมีแต่ความรักอย่างเต็มเปี่ยมต่อสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่าพวกเขาจะเป็นมนุษย์หรือไม่ ไม่ว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาอะไร

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: