Skip to content

Pandara

การงานของมูลนิธิพันดารา

-เน้นการสอนธรรมะในพระพุทธศาสนาเพื่อบ่มเพาะความเมตตากรุณาไม่ว่าแนวการปฏิบัตินั้นจะเป็นในสายเถรวาท มหายาน หรือวัชรยาน

-เน้นการปรองดองระหว่างนิกายต่างๆ โดยยึดหลักการ “รีเม” (non-sectarianism) สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแบบทิเบต เน้นคำสอนในนิกายทั้งห้าตามแบบที่องค์ดาไลลามะที่ 14 ได้แบ่งไว้ คือ ญิงมา กาจูร์ สาเกีย เกลุก และเพิน สำหรับเพิน เป็นคำสอนที่มีต้นกำเนิดจากทิเบตเอง ไม่ได้เผยแผ่มาจากอินเดีย

-ไม้เน้นเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตาม การงานทุกอย่างของพันดาราต้องเป็นไปเพื่อสันติสุขในหัวใจ

-การงานสำคัญได้แก่ การสร้างขทิรวัน ป่าแห่งจิตวิญญาณเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะความรักและความกรุณา และสอนเรื่องธรรมะกับธรรมชาติให้แก่มวลมนุษย์ ขทิรวันเป็นธรรมาศรมอุทิศแด่พระแม่ตารา ผู้เป็น “แม่ของสัตว์โลก” และ “มารดาของพระชินเจ้าทั้งหลาย” ขทิรวันยังเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมทิเบตและหิมาลัยและเป็นสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติธรรมในทุกศาสนาและนิกายได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

-งานหลักของขทิรวันในขณะนี้คือการสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป” เพื่อให้โอกาสทุกชีวิตได้ทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่บนพื้นฐานของความรักต่อสัตว์โลกและรังสรรค์ให้เกิดสันติภาพในโลกและจักรวาล พระมหาสถูปนี้จะสร้างตามแบบประเพณีโบราณของพุทธเพินเรียกว่า “ยุงตรุง เกอเลก เชอแตง” ซึ่งมีระบุไว้ว่าเป็นแบบหนึ่งใน 108 แบบที่มนุษย์สามารถสร้างได้ ในพระวิหารหลักซึ่งเรียกว่าเขาพระสุเมรุ จะมีรูปหล่อของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ องค์หนึ่งมีพระนามว่า สาติก เอซัง หมายถึงพระแม่ปรัชญาปารมิตา ผู้มีสภาวะเดียวกับพระแม่ตาราหรือพระแม่ชัมมา (พระนามของพระพุทธเจ้าสตรีแห่งความเมตตากรุณาในสายเพิน)

-การงานอื่นๆที่ขทิรวัน ได้แก่ การสร้างวิหารตารา 21 องค์ ตามแบบประเพณีของนิกายสาเกียปะ โดยมีพระอาจารย์กุงกา ซังโบ ริมโปเชเป็นที่ปรึกษาและควบคุมแบบ การสร้างสถาบันและห้องสมุดติเซเพื่อรักษาและส่งเสริมภูมิปัญญาโบราณของทิเบตและหิมาลัยและเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในดินแดนพุทธต่างๆ การสร้างเรือนจำศีลจำนวนมากเพื่อให้ผู้สนใจได้มีเวลาปลีกวิเวกอย่างมีคุณภาพอันเป็นส่วนสำคัญของความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตและการเข้าถึงสภาวะจิตกระจ่างในที่สุด

-การงานอื่นๆ ได้แก่ การจัดทริปจาริกแสวงบุญในดินแดนทิเบตและหิมาลัยเพื่อให้ผู้คนได้ฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนและได้เยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา การทำการงานของพระพุทธเจ้าการแพทย์เพื่อลดความทุกข์จากการเจ็บป่วยและเพื่อการเยียวยาทั้งกายและใจ การช่วยเหลือสังคมด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของเด็ก ผู้หญิง พระภิกษุและภิกษุณี

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: