Skip to content

New Year Reflection

เหลืออีกเพียงหนึ่งเดือนเราก็เข้าปีใหม่แล้ว แต่ละวันที่ผ่านไป เราเคยหันมาสำรวจจิตใจของเราหรือไม่ เรามีความรักความกรุณามากขึ้นหรือไม่ เรายังคงอิจฉาเพื่อนร่วมงานหรือเปล่า เรายังคงเป็นคนขี้โกรธขึ้โมโหหรือเปล่า เราได้ทำร้ายผู้ใดหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือคิดร้ายต่อเขา เราได้บำเพ็ญบุญกุศลหรือทำสิ่งดีงามไปมากน้อยเพียงไร…

ชีวิตเป็นสิ่งเปราะบาง อย่าให้ร่างมนุษย์อันประเสริฐของเราสูญไปอย่างไร้ค่า ขอให้เราทั้งหลายอย่าประมาท หมั่นทำความดี ทำสมาธิภาวนาเพื่อจิตใจที่สูงขึ้น เพื่อความสุขที่ยั่งยืนซึ่งไม่ได้เกิดจากการมีทรัพย์สินมากมายหรือเกียรติยศชื่อเสียง ความสุขเกิดจากความสงบสันติของจิตภายในที่พร้อมจะรักและแบ่งปัน จิตที่ไม่แยกเราแยกเขา จิตที่พร้อมจะอภัย และจิตที่ใสกระจ่างเปี่ยมด้วยปัญญาญาณบริสุทธิ์

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: