Skip to content

Prostrations in Payao Province

“ในการกราบ ไม่มีกาย มีเพียงจิตกระจ่าง ที่อ่อนน้อมแทบเถ้าธุลี ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย”

ได้ให้ข้อคิดแก่คุณบุญชู หอการค้า จ. พเยาว์ ที่ตั้งปณิธานจะกราบจาริกแสวงบุญจากบ้านไปวัดที่ประดิษฐานรูปครูบาศรีวิชัย ระยะทาง 35 กิโลเมตร ปลายเดือนธันวาคมนี้ การเดินกราบครั้งนี้คุณบุญชูได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือแทบธุลีดิน เยินเต็นจะเตรียมถุงมือรองด้วยแผ่นไม้และผ้าเอี๊ยมให้

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: