Skip to content

วาดภาพเพื่อสมาธิอย่างผ่อนคลาย

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้สนใจพุทธศิลป์ การวาดภาพทังกาแบบทิเบต ผู้ปฏิบัติธรรม นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เข้าอบรมเรื่อง

“การวาดภาพเพื่อสมาธิอย่างผ่อนคลาย”

โดย
อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00-16.00 น.

บ้านมูลนิธิพันดารา 695 ลาดพร้าว ซอย 11

ความเป็นมาและเหตุผล

ศิลปะมีความสัมพันธ์กับจิตวิญญาณของมนุษย์
ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งนามธรรมถูกแสดงออกมาเป็นรูปธรรมในสิ่งที่เราเรียกว่าศิลปะ เราคงเคยได้เห็น ได้ยิน ผู้ปฏิบัติธรรมแทบทุกศาสนาแสดงประสบการณ์ของท่านผ่านทางงานศิลปะ ทั้งภาพวาด ดนตรี บทกวี เพราะงานศิลปะเหล่านี้สามารถแสดงประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างถูกตรงที่สุด เช่นเรื่องเล่าของอาจารย์ซ็นท่านหนึ่ง เมื่อท่านมีความจงใจเขียนอักษรพู่กันมากเกินไป อักษรของท่านกลับไม่งดงาม แต่เมื่อท่านปล่อยวาง ปราศจากความจงใจ ปราศจากความคาดหวังในอักษร ตัวอักษรของท่านก็ออกมาอย่างสวยงามที่สุด

ภาพวาดและศาสนา
ภาพวาดหรืองานจิตรกรรม เป็นสื่อเก่าแก่ที่สุดที่ศาสนาต่างๆใช้แสดงคำสอน เรื่องราวทางศาสนา การพัฒนาศิลปะในสกุลช่างต่างๆเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามลำดับ จนเกิดเป็นงานศิลปะที่มีรูปแบบต่างกัน เช่น พระพักตร์พระพุทธเจ้า ในศิลปะ อินเดีย ทิเบต จีน ญี่ปุ่น พม่า หรือไทย ล้วนมีความแตกต่างกันที่สายตาอาจสังเกตได้โดยง่าย แต่ความแตกต่างนี้ล้วนเป็นความแตกต่างทางภายนอก เพราะโดยเนื้อหาแล้ว ล้วนแสดงออกถึงภาวะแห่งพระพุทธเจ้าเฉกเช่นเดียวกัน

การวาดภาพและสมาธิ
ศิลปินผู้วาดภาพพระพุทธเจ้า ไม่อาจจะวาดได้โดยการคัดลอก หรือเพียงทำตามรูปแบบภายนอก หรือแม้ว่าจะกระทำเช่นนั้นได้ ก็ไม่อาจแสดงภาวะของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งได้ เพราะรูปแบบเป็นเพียงการพัฒนาของศิลปะต่างๆ ตามท้องถิ่น แต่สาระภายใน คือคุณลักษณะของความเป็นพระพุทธเจ้า  พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาคุณ เป็นสิ่งสำคัญที่ศิลปินต้องสื่อออกมา ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถแสดงภาวะของพระพุทธเจ้าได้ในภาพวาด ศิลปินจึงมีวิธีการต่างกันไปตามแต่ประเพณี เช่น ศิลปินญี่ปุ่น ใช้การทำสมาธิ ปล่อยวางจากความยึดมั่นทั้งปวง  ศิลปินทิเบต ใช้การตรึกภาพพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์องค์นั้นๆ เป็นต้น

การอบรม “การวาดภาพเพื่อสมาธิอย่างผ่อนคลาย”
การวาดภาพเป็นการรวมสมาธิอย่างหนึ่ง ผลการทดลองทางการแพทย์พบว่า การวาดภาพสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสมาธิสั้นในเด็กได้ การวาดภาพเพื่อสมาธิอย่างผ่อนคลายจึงเป็นการประสานการวาดภาพ การฝึกสมาธิ และการผ่อนคลายไปพร้อมกัน การอบรมนี้ไม่ได้เน้นว่าผลงานที่วาดนั้นจะต้องถูกต้องตามแบบแผน ไม่มีการประเมินถึงความสวย เพียงวาดด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อม เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่ง ดังนั้นผู้เข้าอบรมจึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางการวาดภาพ ขอเพียงมีคุณสมบัติแห่งการเรียนรู้และจิตที่เปิดกว้าง

เนื้อหาการอบรม
1. วาดแบบทิเบต เป็นการประยุกต์การวาดภาพให้สัมพันธ์กับสมาธิและการตั้งนิมิต
2. วาดแบบอิสระ เป็นการวาดด้วยความปล่อยวาง ไร้ความคาดหวังในผล

กำหนดการ
9.00-9.30 น.         ทำสมาธิเพื่อผ่อนคลายและฝึกการตั้งนิมิต
9.30-10.30 น.     วาดภาพแบบทิเบต (1)
10.30-11.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.30 น.     วาดภาพแบบทิเบต (2)
12.30-13.15 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-13.30 น.     ทำสมาธิ
13.30-14.30 น.     วาดภาพแบบอิสระ (1)
14.30-15.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 น.     วาดภาพแบบอิสระ (2)

ค่าอบรม
700 บาท รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และวัสดุในการวาดภาพ ผู้สนใจกรุณาโอนค่าลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 30 เมษายน 2553

หมายเหตุ
ทางมูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนสำหรับกรณีผู้ลงทะเบียนยกเลิกการเข้าร่วมอบรม

สถานที่อบรม
บ้านมูลนิธิพันดารา เลขที่ 695 ซอยลาดพร้าว 11 (บ้านสีเหลือง หลังสุดท้ายของซอย มีประตูรั้วสีขาวกั้นอยู่) แผนที่ download ได้ที่ http://www.thousand-stars.org หรือ https://krisadawan.wordpress.com

สนใจติดต่อ
คุณพรรณพิไล ไกรฤทธิ์ 1000tara@gmail.com หรือ โทร: อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา โทร 081 7200 645 โทรสาร 02 528 5308

ผู้อบรม
อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา
ศิลปบัณฑิต(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศึกษางานศิลปะในศาสนาต่างๆ ทั้งพุทธ คริสต์ ฮินดู อิสลาม ฯลฯ ในส่วนของศาสนาพุทธ มีความสนใจทั้งในฝ่ายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน โดยเฉพาะด้านสัญลักษณ์ในพุทธศิลป์ วิวัฒนาการทางศิลปะ และศิลปะเปรียบเทียบ ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ สร้างสรรค์ผลงานพุทธศิลป์แบบร่วมสมัย และเป็น อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยบูรพาและอาจารย์พิเศษ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ภาพประกอบ

ภาพพระพุทธเจ้าวาดโดยท่านการ์มาปะที่ 10 เชอยิง ดอร์เจ ถือกันว่าท่านมีความสามารถในการวาดภาพอย่างเยี่ยมยอด จากภาพแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้ใช้สัดส่วนพระพุทธเจ้าตามแบบประเพณีทิเบต แต่กลับเขียนออกมาอย่างซื่อตรงและงดงาม

………………………………………………………………………………


ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม “การวาดภาพสมาธิเพื่อผ่อนคลาย”

ชื่อ……………………………………………………………………………..นามสกุล………………………………………………………………………
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………………………………….อีเมล์………………………………………………………………………………………
เคยเข้าร่วมอบรมกับมูลนิธิพันดาราในหัวข้อ………………………………………………………………………
ความคาดหวังจากการอบรมครั้งนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงทะเบียนสำหรับผู้อบรม………….ท่าน    เป็นจำนวนเงิน…………………………บาท
โดยโอนเงินเข้าบัญชี “มูลนิธิพันดารา”
O  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 052-0-02254-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์
O   บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 038-431667-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์
O  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 924-0-05512-0 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
O  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 391-2-66998-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

กรุณากรอกข้อความในที่ว่างข้างต้นแล้วส่งมาที่ 1000tara@gmail.com หรือโทรสาร 02 528 5308 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0817200645 กรุณาลงทะเบียนพร้อมโอนค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2552

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: