Skip to content

ความกระจ่างในความเป็นธรรมดา

ค่ำคืนนี้ รุ่งอรุณของวันใหม่ ดาวระยิบระยับเต็มฟากฟ้า บางดวงสุกสกาวเหนือขุนเขา บางดวงตั้งทะแยงเป็นเส้นยาวพาดแผ่นฟ้าเหนือแผ่นน้ำ ไม่ว่าจะมองทางซ้ายหรือขวา จะเห็นเพียงดาวดวงเล็กๆที่แข่งกันส่องสว่างในความมืด จันทร์ข้างขึ้นลอยอยู่เหนือหุบเขาเปล่งแสงนวล ฉันมองผ่านเงาของต้นมะละกอไปยังแสงกระจ่างนั้น ภาพเบื้องหน้านำพาจิตไปสู่อีกมิติหนึ่ง มิติแห่งความอ่อนโยนของรัตติกาล แห่งความงามของธรรมชาติในท่ามกลางความเป็นธรรมดา ฉันนั่งนิ่งสงบในความเป็นธรรมดานั้น เมื่อจิตนิ่ง จิตเชื่อมต่อกับจักรวาล ณ วินาทีนั้น มีเพียงการตื่นรู้ ไม่มีการ คิด เป็น หรือ เห็น มีเพียงความกระจ่างในความเป็นธรรมดาและกายอันบางเบาอันเป็นที่พำนักของจิตชัดใส

ขทิรวัน

6 เมษายน 2553

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: