Skip to content

Drawing Auspicious Symbols on Visakhapuja

จิตอาสาวาดภาพ “สัญลักษณ์ทางพุทธศิลป์ ผนังอาคาร ศาลา เตวา วัฒนา”

เนื่องในการปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา ณ ศูนย์ขทิรวัน บ้านมะค่าสี่ซอง ตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันศุกร์ที่ ๒๘ และ วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ความเป็นมา

ศาลาเตวา วัฒนา ซึ่งมีความหมายว่า “ความสุข ความเจริญ” เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ศูนย์ขทิรวัน ใช้บรรยายธรรม จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมในพระพุทธศาสนา ตลอดจนใช้แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับมูลนิธิพันดาราและทิเบต/หิมาลัย มีลักษณะเป็นศาลา 8 เหลี่ยม มีการประดับลายปูนปั้นและทาสีตามศิลปร่วมสมัยของทิเบต

ศาลาเตวา วัฒนาก่อสร้างขึ้นระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2553 โดยครอบครัวศิลปสมัยที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกับมูลนิธิพันดาราและเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่คุณวัฒนา ศิลปสมัยผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในเดือนธันวาคม 2552

ในวันมาฆบูชาที่ผ่านมา (28 กุมภาพันธ์ 2553) พระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเชได้ประกอบพิธีเปิดศาลาอย่างเป็นทางการและได้แสดงธรรมะเกี่ยวกับพระแม่ตาราที่ศาลาแห่งนี้ หลังจากนั้น คณะสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาจากหลายประเทศได้ใช้ศาลาในการจัดเสวนาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของสตรีและบทบาทของสตรีในการทำนุบำรุงพระศาสนา

เนื่องด้วยผนังอาคารของศาลา เตวา วัฒนา ได้เตรียมไว้เพื่อวาดภาพสัญลักษณ์ทางพุทธศิลป์แบบทิเบต อันมีความหมาย ในความเป็นสิริมงคล และมีความหมายทางธรรมะ เช่น ภาพสัญลักษณ์อัษฏมงคล (มงคลทั้งแปด) อันได้แก่ ดอกบัว สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์, ปลา สัญลักษณ์ของความตระหนักรู้ อยู่ท่ามกลางสังสารวัฏฏ์, ธงแห่งชัยชนะ สัญลักษณ์ของชัยชนะของพระพุทธเจ้าและพระธรรมของพระองค์เหนือมารและอวิชาทั้งหลายเป็นต้น เป็นตัน

ในวันวิสาขบูชานี้ มูลนิธิพันดารามีความยินดีที่จะเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมด้วยการเป็นอาสาสมัครวาดภาพผนังอาคารในครั้งนี้ เพื่อสืบทอดภาพสัญลักษณ์ทางธรรมะ อีกทั้งยังเกื้อหนุน บุญ กุศลจิต และสมาธิแก่ผู้วาดด้วย

ผู้ที่สนใจไม่จำเป็นต้องมีความสามารถทางการวาดภาพขั้นสูง ขอเพียงมีพื้นฐาน และในส่วนสำคัญคือมีจิตใจอันดีงาม มุ่งหมายให้ผลงานนี้เป็นประโยชน์เพื่อสรรพสัตว์ โดยในการวาดภาพทางมูลนิธิจะมีวิทยากรช่วยแนะนำขั้นตอน และเทคนิคต่างๆแก่ท่าน

รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาประกอบด้วย (1) วาดภาพและระบายสีสัญลักษณ์อัษฏมงคลตามพุทธศิลป์โบราณของทิเบต และ (2) ในช่วงเช้าและเย็นจะมีการนั่งสมาธิ มนตราภาวนา และเดินเวียนเทียนในคืนวันวิสาขบูชา

สำหรับท่านที่ไม่ถนัดการวาดรูป สามารถมาร่วมงานด้วยได้ ท่านสามารถนั่งสมาธิ สวดมนตร์ภาวนา เพื่อพักผ่อนกายและใจ กับทางมูลนิธิ

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2553 (วันวิสาขบูชา)

6.00 . รถออกที่บ้านมูลนิธิพันดารา 695ซอยลาดพร้าว 11 แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง (สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการรถตู้ของมูลนิธิ)

10.00 . ถึงศูนย์ขทิรวัน

10.30 . แนะนำสัญลักษณ์อัษฏมงคลทิเบตและเทคนิคการวาดรูป

11.15 . วาดภาพ

12.30 . รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 . วาดภาพ

15.00 . พักรับประทานอาหารว่าง ทำความรู้จักคณะผู้มาปฏิบัติธรรม

17.00 . พักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศขทิรวันในยามเย็น

18.00 . รับประทานอาหารเย็น

19.00-22.00 . ร่วมกิจกรรมสมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2553

6.00-8.00 . กิจกรรมสมาธิภาวนา

8.00 . รับประทานอาหารเช้า

9.00-11.00. วาดภาพ

11.00-12.00 . สนทนาธรรมและร่วมอนุโมทนาบุญกุศลด้วยกัน

12.00 . รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 . เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: