Skip to content

สายใยพันดารา ทอดผ้าป่าหนึ่งพันกอง ครั้งที่ 2

มูลนิธิพันดาราขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเดินทางบนวิถีแห่งความรักความกรุณาและสันติภาพ ด้วยการสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป” (Tara Great Stupa of Peace and Harmony) พระสถูปเจดีย์พุทธศิลป์ทิเบตแห่งแรกของประเทศไทย

พระสถูปองค์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพระโพธิสัตว์ตารา ผู้เป็นสัญลักษณ์ของความเมตตากรุณาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และอุทิศแด่สันติภาพและความปรองดองกัน

เพื่อให้การก่อสร้างพระมหาสถูปสำเร็จลุล่วง มูลนิธิพันดาราขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี “สายใยพันดารา ทอดผ้าป่าหนึ่งพันกอง ครั้งที่ 2 ” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2553 ณ วัดทองนพคุณ คลองสาน ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.

ในการนี้ พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณและรองเจ้าคณะภาค 11 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ผ้าป่า กองละ 1000 บาท หรือทำบุญตามจิตศรัทธา

ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นกรรมการ โปรดติดต่อคุณพรรณพิไลที่ 1000tara@gmail.com หรือโทร. 0806100770 ภายในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน ศกนี้

ขออนุโมทนาต่อบุญกุศลของท่านในครั้งนี้และขอให้ท่านได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณในการอนาคตด้วยเทอญ

***

รูปแบบพระมหาสถูป :

พระศานติตารามหาสถูป มีฐานกว้าง 30 เมตร สูง 72 เมตร จะก่อสร้างตามแบบประเพณีโบราณของทิเบตทุกประการ ประกอบด้วย

1. อาคารอเนกประสงค์ที่ฐานราก

2. บันไดโปตาลา

3. ลานทักษิณาวรรต

4. พระมหาวิหารเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธานพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ และใช้เป็นที่นั่งสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

5. ซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตว์ในลักษณะต่างๆอีก 13 องค์

6. องค์พระสถูปซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่จะอัญเชิญมาจากทิเบต

7. ห่วง 13 ห่วงแทนขั้นตอนไปสู่การตรัสรู้

8. ยอดพระสถูป สัญลักษณ์ของการดับอวิชชา

ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง :

หลังวันที่ 26 กันยายน 2553 (วันอัญเชิญพระสถูปจำลองไปประดิษฐานที่ศูนย์ขทิรวันและวันขุดดินเพื่อการก่อสร้างเป็นวันแรก) มูลนิธิได้ปรับปรุงแบบสถาปัตยกรรมและแบบวิศวกรรมโดยทำงานใกล้ชิดกับวิศวกรจากกรมศิลปากร ได้ปรับดินบริเวณก่อสร้าง ทำถนนสำหรับรถบรรทุกลำเลียงวัสดุไปบริเวณก่อสร้าง และดำเนินการตอกเสาเข็ม 512 ต้น ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมิุนายนนี้ ในระหว่างนี้ มูลนิธิก็ได้จัดกิจกรรมสมาธิภาวนา กิจกรรมจิตอาสาและพุทธศิลป์ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกป่าจัดสวน

สำหรับการงานต่อไป มีดังนี้

กรกฎาคม-สิงหาคม 53 ประมูลผู้รับเหมา เตรียมงานก่อสร้างฐานราก

กันยายน 53 เริ่มการก่อสร้าง จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและงานวันพระสถูป

ตุลาคม 53 ถึง มีนาคม 54 ก่อสร้างฐานรากและอาคารอเนกประสงค์ภายใน จนถึงบันไดโปตาลา

เมษายน ถึง ธันวาคม 54 ดำเนินงานฐานรากจนแล้วเสร็จ เริ่มก่อสร้างพระมหาวิหาร

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: