Skip to content

โครงการ ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ตารา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประติมากรรมพระโพธิสัตว์ตาราเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระโพธิสัตว์ ตารา ปาง ศยามตารา , ขทิรวณีตารา

พระ โพธิสัตว์ตารา ปางพระวรกายสีเขียว พระหัตถ์ขวาแสดงวรทมุทรา(ประทานพร) พระหัตถ์ซ้ายแสดงอภัยมุทรา(ประทานอภัย) พระหัตถ์ทั้งสองนั้นทรงดอกบัวขาบ (อุต ปาล) สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์

พระ โพธิสัตว์ตารา ได้รับการนับถือว่าเป็น พระมารดาแห่งความกรุณา ชาวทิเบตเรียกพระองค์ว่า “เกียยุม เตรอมา” หรือ พระมารดาผู้นำไปสู่การหลุดพ้น พระองค์คือบุคลาธิษฐานแห่งการมุ่งสู่การตรัสรู้ ดังพระนามของพระองค์ซึ่งรากศัพท์ในภาษาสันสกฤต หมายถึงการ “ข้าม” โดยนัยแห่งธรรม คือการข้ามมหาสมุทรแห่งสังสารวัฏ มุ่งสู่พระนิพพาน ในขณะเดียวกันพระนามของพระองค์ยังหมายถึง “ดารา” หรือดวงดาว นั่นเพราะว่า ดวงดาวบนฟากฟ้าส่องแสงนำทางให้แก่สัตว์โลกอยู่เสมอแม้ในคืนที่มืดมิด

ชาวพุทธในอินเดียเริ่มบูชาพระองค์ในราว พุทธศตวรรษที่10-13 และเผยแผ่ไปสู่ทิเบตในราวพุทธศตวรรษที่16 นอกจากชาวพุทธทิเบตจะบูชาพระองค์ในฐานะ พระโพธิสัตว์ฝ่ายหญิงผู้เปี่ยมความกรุณาอันไม่สิ้นสุดแล้ว ยังบูชาพระองค์ในฐานะผู้ประทานพร ขจัดอุปสรรคและความทุกข์ทั้งหลาย โดยเฉพาะทรงปกป้องผู้บูชาจากภัยทั้งแปด(อัษฏภัย) ซึ่งในทางธรรมคือกิเลสทั้งแปดประการอัน ได้แก่ ภัยจาก สิงโต(มานะ-ความถือตน), ช้างป่า (โมหะ-ความหลง), ไฟ (โทสะ-ความโกรธ), งู (อิสสา-ความอิจฉา),โจร (มิจฉา ทิฏฐิ-ความ เห็นผิด), การถูกจองจำ (มัจ เฉระ-ความ ตระหนี่), น้ำท่วม (โลภะ-ความโลภ), ปีศาจ (วิจิกิจฉา-ความลังเลสงสัย) นอกจากนี้ยังมีบทสวดบูชาพระโพธิสัตว์ ตารา21 องค์ ที่กล่าวว่า ทรงปกป้องจากภัยหรืออารมณ์ฝ่ายต่ำต่างๆ ถึง21อย่าง อีกด้วย

พระปณิธานของพระโพธิสัตว์ตารา ในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เป็นแรงบันดาลใจให้กับมูลนิธิพันดาราในการทำงานเผยแผ่พุทธศาสนา เพื่อให้พระธรรมเป็นวิถีทางบรรเทาทุกข์แก่สรรพชีวิต ไม่ว่ามนุษย์ หรือสัตว์ ซึ่งต่างก็เปรียบเสมือนพี่น้อง ญาติมิตร ผู้ร่วมทุกข์ในสังสารวัฏเดียวกันนี้

ในปีพุทธศักราช 2553 นี้ มูลนิธิพันดาราได้จัดสร้างประติมากรรมพระโพธิสัตว์ตารา ปางศยามตารา หรือขทิรวณีตารา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้บูชา และร่วมถวายปัจจัยในครั้งนี้เพื่องานก่อสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป” สถูปแห่งสันติภาพของพระแม่ตารา พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา อันเป็นโครงการก่อสร้างปูชนียสถานทางพุทธศาสนา ซึ่งทางมูลนิธิพันดาราได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมใจกันจัดสร้างขึ้น ที่ ศูนย์ขทิรวัน (ธร รมาศรมและแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมทิเบต/หิมาลัย ในความดูแลของมูลนิธิ) ซึ่งอยู่ ณ ต.หนอง พลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประติมากรรม พระโพธิสัตว์ตาราองค์นี้ ปั้นขึ้นตามต้นแบบศิลปะทิเบต ใช้เวลาในการปั้นราวสองเดือน โดยประติมากรชาวไทย ขั้นตอนในการปั้นเริ่มจากการศึกษาประติมากรรมต้นแบบ และศึกษาเนื้อหาของความหมายในทางธรรม จากนั้นเริ่มต้นการปั้นต้นแบบจากดินน้ำมัน ความยากของขั้นตอนอยู่ที่การวางโครงร่างให้งดงาม และเก็บรายละเอียดเครื่องประดับต่างๆ จากนั้นจึงทำการหล่อแบบเป็นปูนปลาสเตอร์ ซึ่งจะใช้เป็นแม่แบบจริงก่อนนำไปทำแบบด้วยขี้ผึ้งอีกครั้งหนึ่งก่อนการหล่อ เป็นทองเหลือง ในขั้นตอนสุดท้าย

ในส่วนของแบบดินน้ำมันนี้ ได้ทำขึ้นก่อนเพียงเฉพาะองค์พระ เพราะชิ้นส่วนเครื่องประดับมีรายละเอียดประณีตทำให้ชิ้นงานจะมีความบอบบาง มาก จนไม่สามารถนำมาประกอบเข้ากับองค์พระได้ จึงต้องเก็บส่วนต้นแบบเครื่องประดับไว้อย่างระมัดระวังที่สุด เพื่อใช้หล่อทองเหลืองในองค์จริง

ในการนี้ ทางมูลนิธิ ได้จัดเตรียมมวลสารและสิ่งมงคลจากสถานศักดิ์สิทธิ์ในทิเบต เช่น ภูเขาไกรลาศ สถานจาริกแสวงบุญของพระคุรุปัทมสัมภวะ วิหารตารา ฯลฯ เพื่อบรรจุในองค์พระ พร้อมด้วยการสวดบูชาจากพระอาจารย์ฝ่ายทิเบต เพื่อความถูกต้องตามประเพณีโบราณของทิเบตโดยแท้จริง

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้ศรัทธา สั่งจอง พระโพธิสัตว์ตารา หล่อด้วยวัสดุทองเหลือง ขนาดหน้าตัก7 นิ้ว เพื่อบูชาองค์ละ 6,999 บาท โดยมูลนิธิจะนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณ ดังพระปณิธานของพระโพธิสัตว์ตารา พระมารดาแห่งความกรุณา

ผู้สนใจ: กรุณาติดต่อEmail: 1000tara@gmail.com, มือถือ 0806100770 หรือโทร 025285308 สำหรับการหล่อครั้งแรก ท่านสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่ วันนี้ (13 สิงหาคม) ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน

_______________________

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: