Skip to content

Archive for

ดังดวงดาวสุกสกาว

ชีวิตเป็นดังดวงดาวที่ค่อยๆสุกสว่าง
เมื่อรู้ความหมายของชีวิต
แม้ฟ้ามืดมิด
ดวงดาวมิได้หายไปไหน
แต่ยังคงสุกสว่างท่ามกลางความมืดนั้น

 

Releasing Fishes

On 26 September 2010 we left Khadiravana early to release 200,000 fishs at Kaeng Krajan Reservoir in Phechburi. It took about an hour from the center to get there. This fish releasing is part of our annual merit making for the Stupa project. About 40 friends who participated in the great offerings the day before joined us. It was a great joy to see fishes released from captivity. May they live freely and happily till the last day of their lives!

Earth’s Sacredness, Reflections from an Interfaith Conference

เราจะขายหรือซื้อท้องฟ้า หรือความอบอุ่นของผืนดินได้อย่างไร ความคิดเช่นนั้นไม่น่าจะคิดออกมาได้ เราไม่ใช่เจ้าของความสดชื่นของอากาศหรือฟองน้ำ ทุกๆอณูแห่งผืนดินมีความศักดิ์สิทธิ์ต่อประชากรของเรา และยังคงความศักดิ์สิทธิ์ในความทรงจำของพวกเขา – ตั้งแต่กิ่งสน ชายหาดที่เต็มไปด้วยเม็ดทราย ความมืดมิดของป่า ไปจนถึงบทเพลงของแมลง (หัวหน้าเผ่าอเมริกันอินเดียน ซีแอ๊ดเติ้ล, 1786-1866)*

ขอให้การประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นอันงดงามของการรักษาสายน้ำ ผืนดิน ป่าเขา และสรรพชีวิตที่มีสิทธิ์ที่จะดำรงอยู่บนโลกนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาวมนุษย์ อย่างพวกเรา ขอให้ความรัก บทสวดมนตร์ และคำอธิษฐานของเราแผ่คลื่นแห่งความกรุณาไปในหัวใจของผู้ประกอบการที่มีส่วน ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการปล่อยมลพิษไปในอากาศ บนดิน หรือในน้ำ ขอให้พวกเขาได้ตระหนักถึงสุขภาพของเพื่อนมนุษย์และเพื่อนสัตว์โลกและได้กลาย มาเป็นผู้รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดของพวกเราและเพื่อมอบธรรมชาติอัน บริสุทธิ์ให้เป็นของขวัญแก่รุ่นลูกหลานของเรา…

ที่ระลึกจาก การประชุมกลุ่มย่อย “อนาคตของมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมโลก” (Humanity and Global Environment) ในการเสวนาระหว่างศาสนาต่างๆเกี่ยวกับศรัทธา ภูมิปัญญาที่เรามีร่วมกัน และกฎหมายระหว่างประเทศ (Faiths, Shared Wisdom and International Law) จัดโดยความเคลื่อนไหวนานาชาติเพื่อโลกที่เปี่ยมไปด้วยความยุติธรรม (International Movement for a Just World) ประเทศมาเลย์เซีย วันที่ 3-7 ตุลาคม 2553 กราบขอบพระคุณอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ที่ทำให้อ.กฤษดาวรรณได้รับโอกาสในการเดินทางไปบรรยายและร่วมเสวนาในครั้งนี้

*จาก Religion Seeking Justice and Peace โดย Dr. Chandra Muzaffar 2010

ประชุมกลุ่มย่อยกับกัลยาณมิตรหลายประเทศ หลากวิถีทางจิตวิญญาณ

ตอบคำถามหลังบรรยายเรื่อง “สัมผัสผืนดินด้วยความอ่อนน้อมและด้วยจิตกตัญญู มุมมองพุทธต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” (Touching Earth Humbly and Gratefully: A Buddhist Perspective Towards Nature and the Environment)

ผู้เข้าประชุมจากประเทศไทย (ดร. ปาริชาติ สุวรรณบุปผา ศูนย์สันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล อ. เยินเต็น และอ.กฤษดาวรรณ) สนทนากับบาทหลวงฟิลลิปส์ จากออสเตรเลีย

สันติภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเปิดใจให้แก่กัน

ธรรมชาติที่งดงามในโลกของเรา