Earth’s Sacredness, Reflections from an Interfaith Conference

เราจะขายหรือซื้อท้องฟ้า หรือความอบอุ่นของผืนดินได้อย่างไร ความคิดเช่นนั้นไม่น่าจะคิดออกมาได้ เราไม่ใช่เจ้าของความสดชื่นของอากาศหรือฟองน้ำ ทุกๆอณูแห่งผืนดินมีความศักดิ์สิทธิ์ต่อประชากรของเรา และยังคงความศักดิ์สิทธิ์ในความทรงจำของพวกเขา – ตั้งแต่กิ่งสน ชายหาดที่เต็มไปด้วยเม็ดทราย ความมืดมิดของป่า ไปจนถึงบทเพลงของแมลง (หัวหน้าเผ่าอเมริกันอินเดียน ซีแอ๊ดเติ้ล, 1786-1866)*

ขอให้การประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นอันงดงามของการรักษาสายน้ำ ผืนดิน ป่าเขา และสรรพชีวิตที่มีสิทธิ์ที่จะดำรงอยู่บนโลกนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาวมนุษย์ อย่างพวกเรา ขอให้ความรัก บทสวดมนตร์ และคำอธิษฐานของเราแผ่คลื่นแห่งความกรุณาไปในหัวใจของผู้ประกอบการที่มีส่วน ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการปล่อยมลพิษไปในอากาศ บนดิน หรือในน้ำ ขอให้พวกเขาได้ตระหนักถึงสุขภาพของเพื่อนมนุษย์และเพื่อนสัตว์โลกและได้กลาย มาเป็นผู้รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดของพวกเราและเพื่อมอบธรรมชาติอัน บริสุทธิ์ให้เป็นของขวัญแก่รุ่นลูกหลานของเรา…

ที่ระลึกจาก การประชุมกลุ่มย่อย “อนาคตของมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมโลก” (Humanity and Global Environment) ในการเสวนาระหว่างศาสนาต่างๆเกี่ยวกับศรัทธา ภูมิปัญญาที่เรามีร่วมกัน และกฎหมายระหว่างประเทศ (Faiths, Shared Wisdom and International Law) จัดโดยความเคลื่อนไหวนานาชาติเพื่อโลกที่เปี่ยมไปด้วยความยุติธรรม (International Movement for a Just World) ประเทศมาเลย์เซีย วันที่ 3-7 ตุลาคม 2553 กราบขอบพระคุณอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ที่ทำให้อ.กฤษดาวรรณได้รับโอกาสในการเดินทางไปบรรยายและร่วมเสวนาในครั้งนี้

*จาก Religion Seeking Justice and Peace โดย Dr. Chandra Muzaffar 2010

ประชุมกลุ่มย่อยกับกัลยาณมิตรหลายประเทศ หลากวิถีทางจิตวิญญาณ

ตอบคำถามหลังบรรยายเรื่อง “สัมผัสผืนดินด้วยความอ่อนน้อมและด้วยจิตกตัญญู มุมมองพุทธต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” (Touching Earth Humbly and Gratefully: A Buddhist Perspective Towards Nature and the Environment)

ผู้เข้าประชุมจากประเทศไทย (ดร. ปาริชาติ สุวรรณบุปผา ศูนย์สันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล อ. เยินเต็น และอ.กฤษดาวรรณ) สนทนากับบาทหลวงฟิลลิปส์ จากออสเตรเลีย

สันติภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเปิดใจให้แก่กัน

ธรรมชาติที่งดงามในโลกของเรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.