Skip to content

Archive for

Teaching Tibetan in Thailand


โครงการอบรม “ภาษาทิเบตพื้นฐาน 1”
เน้นพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาทิเบต พร้อมทั้งสวดมนตร์เป็นภาษาทิเบตและเรียนรู้เกร็ดทางศาสนาและวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผล
โลกสมัยใหม่นำมาซึ่งความสุขสบายทางวัตถุและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยก ความเครียดอันเกิดจากการแข่งขันและชีวิตทำงานที่เร่งรีบ

ในอีกซีกโลกหนึ่ง ทิเบตดำรงอยู่มาเป็นเวลาช้านานด้วยการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยมีปรัชญาที่เน้นการให้ความหมายต่อจิตวิญญาณและการดำรงชีวิตอยู่ ด้วยปัจจัยทางการเมือง ทำให้ชาวทิเบตต้องลี้ภัยไปอยู่ตามประเทศต่างๆ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชื่ออันมีผลให้ภาษาของพวกเขามีการใช้ในวงกว้างขึ้นทั้งในการศึกษา วิจัย ปฏิบัติธรรม และการท่องเที่ยว

มูลนิธิพันดาราเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมทิเบต จึงมีความประสงค์ที่จะเปิดอบรมภาษาทิเบตให้แก่สาธารณชนที่ต้องการศึกษาภาษานี้อันเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพุทธและเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านปรัชญาและจิตวิญญาณ เพื่อชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นและเพื่อการเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านของเรา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาทิเบต โดยเน้นการสนทนาและการอ่าน
2. เพื่อให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมและศาสนาผ่านมุมมองของเจ้าของภาษา
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในการศึกษาพระพุทธศาสนา การค้นคว้าด้านภาษาและวัฒนธรรมของเอเซีย การปฏิบัติธรรม หรือการเดินทางในทิเบตและดินแดนในหิมาลัยที่มีการใช้ภาษาทิเบต

กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลทั่วไป ผู้ชื่นชอบวิถีทิเบต/หิมาลัย นักศึกษา ผู้ปฏิบัติธรรม นักวิชาการ

หัวข้อฝึกอบรม
ตัวอักษรและการสะกดคำ    ความเข้าใจด้านไวยากรณ์ การสนทนาเบื้องต้น การอ่านและเขียนคำและประโยค การทำความรู้จักอักขระศักดิ์สิทธิ์ มนตรา และฝึกอ่านบทสวดมนตร์พื้นฐาน รวมเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง

สถานที่อบรม
บ้านมูลนิธิ 695 ลาดพร้าว ซอย 11 จตุจักร กรุงเทพฯ

วันเวลาอบรม
ทุกวันอังคารและพุธ ครั้งละ 2 ชั่วโมง เวลา 18.00-20.00 น. วันที่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2553 ในบางสัปดาห์จะมีการเพิ่มชั่วโมงเรียนในวันพฤหัสบดีตามตารางที่กำหนด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
มีพื้นความรู้เกี่ยวกับภาษาทิเบตสำหรับการศึกษาในขั้นสูงต่อไป
สามารถสนทนาเบื้องต้นเป็นภาษาทิเบตได้
สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์และประโยคง่ายๆ อ่านมนตราและบทสวดมนตร์ที่คัดมาให้ได้
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมของทิเบต

ผู้อบรม
*อาจารย์มิว เยินเต็น ทรงเทรอ
ผู้ประสานงานโครงการของมูลนิธิพันดารา อดีตอาจารย์พิเศษภาษาทิเบต มหาวิทยาลัยชนชาติกลุ่มน้อยตะวันตกเฉียงใต้ มณฑลเสฉวน และบรรณาธิการ”วารสารแสงแห่งเขาไกรลาศ” วัดตกเต็น เมืองอาบา มณฑลเสฉวน ประเทศจีน

ที่ปรึกษาโครงการและผู้อบรมด้านไวยากรณ์
*รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิพันดารา ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธวัชรยานและทิเบตศึกษา อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าอบรม
ตลอดหลักสูตร 30 ชั่วโมง 4,500 บาท รวมค่าถ่ายเอกสาร hand-outs แต่ไม่รวมตำรา

ตำราและหนังสืออ้างอิง
รายชื่อจะได้แจ้งให้ทราบในวันเปิดเรียน

ลงทะเบียน
แจ้งความจำนงภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2553 และจ่ายค่าอบรมตลอดหลักสูตรภายในวันที่ 7 มกราคม 2554  โทรศัพท์มือถือ 086100770 หรือโทรศัพท์/โทรสาร 025285308 Email: 1000tara@gmail.com
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางมูลนิธิจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดจำนวนผู้เรียนโดยพิจารณาจากจุดมุ่งหมายในการเข้าอบรม ขอให้ผู้สนใจเข้าร่วมกรุณากรอกแบบฟอร์มประกอบการพิจารณาภายในวันที่ 25 ธันวาคม

การโอนค่าลงทะเบียน
ชื่อบัญชี “มูลนิธิพันดารา” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 038-4-31667-8

ตารางเรียน
ครั้งที่ 1    วันอังคารที่ 18 มกราคม 2554
แนะนำภาษาทิเบต ตัวอักษรภาษาทิเบตและการออกเสียง

ครั้งที่ 2    วันพุธที่ 19 มกราคม 2554
ออกเสียงและสะกดคำ

ครั้งที่ 3    วันอังคารที่ 25 มกราคม 2554
ฝึกออกเสียง ความรู้ทางไวยากรณ์ แนะนำตัวเองและทักทาย

ครั้งที่ 4    วันพุธที่ 26 มกราคม 2554
ความรู้ทางไวยากรณ์​ อ่านและเขียนคำศัพท์พื้นฐาน

ครั้งที่ 5    วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554
ความรู้ทางไวยากรณ์ อ่านและเขียนคำศัพท์พื้นฐาน

ครั้งที่ 6    วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
ความรู้ทางไวยากรณ์ อ่านและเขียนคำศัพท์พื้นฐาน

ครั้งที่ 7    วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
พูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรม อ่านประโยคง่ายๆ

ครั้งที่ 8    วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
พูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรม อ่านประโยคง่ายๆ

ครั้งที่ 9    วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
พูดคุยเกี่ยวกับศาสนา อ่านบทสวดมนตร์พื้นฐาน

ครั้งที่ 10    วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
ทำความรู้จักอักขระศักดิ์สิทธิ์และมนตรา

ครั้งที่ 11    วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
ฝึกสนทนาและอ่าน

ครั้งที่ 12    วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
ฝึกสนทนาและอ่าน

ครั้งที่ 13    วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
ฝึกสนทนาและอ่าน

ครั้งที่ 14    วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
ฝึกสนทนาและอ่าน ชมภาพยนตร์เป็นภาษาทิเบต

ครั้งที่ 15    วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2554
ทบทวน ชมภาพยนตร์เป็นภาษาทิเบต  ปิดคอร์สพร้อมกับฉลองวันปีใหม่ทิเบตล่วงหน้า

ภาษาทิเบตมีผู้พูดไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน ในเขตปกครองตนเองของทิเบตในประเทศจีน มองโกเลีย เนปาล อินเดีย และภูฏาน เป็นภาษาสำคัญที่บันทึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเรียนภาษาทิเบตจะทำให้เราได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของเอเซียและได้แลกเปลี่ยนกับพระอาจารย์และเพื่อนชาวทิเบตอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมมูลนิธิพันดาราเกี่ยวกับภาษาทิเบต :
คอร์สภาษาทิเบตพื้นฐาน 2 จะทำการอบรมต้นเดือนพฤษภาคม รายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

อานิสงส์ของการกราบ

บทสวดบันดาลใจ

อานิสงส์ของการกราบ

ข้าพเจ้าขอประณตน้อมด้วยศรัทธาและด้วยการบูชาสูงสุด
ขอให้บาปกรรมและเครื่องเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสูญสลายไป

ด้วยมือขวาและซ้ายประสานกัน ขอให้อุบายกับปัญญาอยู่คู่กันเสมอ

เมื่อมือพนมไว้เหนือศรีษะ ขอให้พวกเราได้เข้าถึงพุทธเกษตรและแดนแห่งพระฑากินี

เมื่อมือพนมไว้ที่หน้าผาก ขอให้บาปกรรมทางกายได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

เมื่อมือพนมไว้ที่คอ ขอให้บาปกรรมทางวาจาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

เมื่อมือพนมไว้ที่หัวใจ ขอให้บาปกรรมทางความคิดได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

เมื่อสลายมือออกจากกัน ขอให้ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือสัตว์โลกด้วยกายทั้งสอง

เมื่อหัวเข่าอยู่บนพื้น ขอให้การเกิดในอบายภูมิหมดสิ้นไป

เมื่อนิ้วทั้งสิบอยู่บนพื้น ขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงภูมิสิบและมรรคห้าอย่างเป็นลำดับ

เมื่อหน้าผากแตะพื้น ขอให้ข้าพเจ้าได้พุทธภูมิที่สิบเอ็ดแห่งพระสมันตภัทรพุทธเจ้า

เมือยืดแขนขาออกและหดเข้า ขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงพระกรณียกิจทั้งสี่

เมื่อยืดเส้นเอ็นออกและหดเข้า ขอให้เส้นขัดทั้งหลายคลายออก

เมื่อยืดกระดูกสันหลังส่วนกลางออกและค้อมเข้า ขอให้เส้นทั้งหลายประชุมที่ช่องลมปราณกลางกาย

เมื่อสัมผัสพื้นแล้วลุกขึ้นมาอีกครั้ง ขอให้ข้าพเจ้าไม่ต้องดำรงอยู่ในสังสารวัฏอีกต่อไป ขอให้ได้เข้าถึงอริยมรรค

เมื่อก้มลงกราบอีกครั้ง ขอให้ข้าพเจ้าไม่ดำรงอยู่ในสันติสุขอันเป็นนิรันดร์ แต่ได้เป็นผู้นำพาสัตว์ทั้งหลาย

ด้วยบุญกุศลของการกราบอัษฎางคประดิษฐ์ ขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้ชีวิตในภายภาคหน้าได้เกิดในดอกบัวแห่งแดนสุขาวดี และได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยเทอญ

รจนาโดยฤษีซกทรุก รังเดรอ กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์แปล

ขอขอบคุณดร. แดน มาร์ติน (Dr. Dan Martin) ที่เขียนบล็อกเกี่ยวกับการกราบและอ้างถึงบทสวดบันดาลใจนี้ http://tibeto-logic.blogspot.com/

ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติในวัชรยาน

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์โลกที่มีจริตและความต้องการแตกต่างกันและเพื่อให้สัตว์โลกได้สั่งสมบุญบารมีและสลายบาปกรรม พระพุทธเจ้าจึงแสดงออกในหลายลักษณะแห่งสัมโภคกาย เมื่อประทานพรแห่งปัญญา ก็ทรงปรากฏเป็นพระมัญชุศรี เมื่อประทานพรแห่งกรุณา ก็ทรงปรากฏเป็นพระอวโลกิเตศวรและพระตารา เมื่อประทานพรแห่งพลังในการต้านภัยพิบัติ ทรงเป็นพระวัชรปาณี เมื่อประทานพรให้มีอายุยืนยาว ทรงเป็นพระอมิตายุส เพื่อช่วยให้สัตว์โลกได้เกิดในแดนสุขาวดี ทรงเป็นพระอมิตาภะ…แต่ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดและไม่ว่าเราจะเรียกพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ ทุกพระองค์มีสภาวะเดียว คือ “พุทธะ” อันเป็นนิรันดร์ ว่างแต่กระจ่างแจ้งและเปี่ยมไปด้วยปัญญา สภาวะนี้ไม่ได้อยู่ภายนอกดุจเทพที่อุบัติจากสวรรค์ แต่กำเนิดในดวงจิตของเราเอง ตราบที่เรายังเข้าไม่ถึงความเป็นนิรันดร์ หน้าที่ของเราคือพากเพียรปฏิบัติด้วยศรัทธา ด้วยโพธิจิต และใช้วันเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตประกอบกุศลกรรม สั่งสมบุญบารมี และภาวนาจนเกิดการตระหนักรู้ เข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้ด้วยการตรัสรู้อย่างสมบูรณ์

เพื่อให้เข้าถึงการหลุดพ้นอันเป็นเป้าหมายสูงสุด พุทธวัชรยานมีอุบายอันแยบยลด้วยบทปฏิบัติจำนวนมากเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ฝึกฝนตนจนจิตของเขากับจิตของพระอาจารย์ซึ่งไม่แบ่งแยกจากพระหทัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน

ศรัทธานำพาชีวิต

From “Health & Cuisine” Magazine, November 2010

Thoughts Will Liberate by Themselves

Dzogchen practice, monthly meeting, 7 November 2010, Foundation House

“เมื่อเราเริ่มปฏิบัติบนวิถีซกเช็น เราต้องได้รับการชี้แนะจากครูผู้มีประสบการณ์ตรงในการเข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้ แต่เพียงแค่ได้รับการชี้แนะไม่เพียงพอ เราจะต้องฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆจนความสงสัยต่างๆหมดสิ้นไป ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องมั่นดูความคิด ความคิดเกิดมาจากไหน อยู่ที่ไหน และจากไปไหน เราจะพบว่าความคิดไม่ได้มีแก่นสาระใดๆ ความคิดเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายไปไม่เหลือร่องรอยไว้เบื้องหลัง ถ้าเราไม่สนใจความคิดที่เกิดขึ้น ความคิดก็จะสลายไปด้วยตัวของมันเอง เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะประคองจิตให้อยู่ในสภาวะเดิมแท้เช่นนี้โดยไม่พยายามปรับเปลี่ยนส่ิงใด…” (เท็นซิน นัมตัก ริมโปเช)

“When we begin as practitioners on the path of Dzogchen, we first need a direct introduction to the Natural State from someone who has directly experienced the Natural State personally. But just meeting it for one time, like meeing a new acquaintance, is not enough. We must discover the Natural State within ourselves over and over again, so that we have no doubt about it. For this reason we do practice and look back at our thoughts, observing them arise, stay and pass away again. We look to find from where they arise, where they stay, and where they go. In this way we discover that thoughts are insubstantial; they just arise and disappear again, leaving no trace behind. If we do not interfere with them or try to modify them, they will liberate and dissolve in themselves. And so we must learn how to keep ourselves in this Nature and how to remain without modifiation.” (Tenzin Namdak Rinpoche, “Bonpo Dzogchen Teaching”)

Tibetan Medicine & Good Health

Dr. Tsedor Nyarongsha of the Nyarongsha Medical Institute in Lhasa will be seeing patients in Thailand on May 22nd – 24th 2010 time 9am-7pm at the Thousand Stars Foundation’s House on Ladprao Soi 11.

This is a really good chance to have the body checked up and learn another way of holistic treatment. Interested persons, please kindly bring your first urine sample of the day.

Consultation fee: 400 baht (not including medicine).

There will be a translation from Chinese/Tibetan to Thai/English.

For reservation, please email: 1000tara@gmail.com,
or call 0806100770.

We’d appreciate it if you could make reservation via email.

Tibetan medicine is an ancient medical system that employs a holistic approach to treatment. This approach consists of pulse analysis and urinalysis. Treatment includes behavior and dietary adaptation as well as using medicines, which are composed of herbs and minerals on the Tibetan Plateau.

ผู้ที่สนใจปรึกษาสุขภาพกับคุณ หมอทิเบต นพ. เซดอร์ ญารงชา จากสถาบันการแพทย์ญารงชา ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดสถาบันหนึ่งในกรุง ลาซาจะเดินทางมาเมืองไทย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ สุขภาพและบำบัดรักษาในแนวการแพทย์ทิเบตซึ่งเป็นศาสตร์องค์รวมแห่งการบำบัดรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ ประกอบด้วยการ ซักถามอาการ ตรวจปัสสาวะ ตรวจลิ้น สำหรับบางกรณี) จับชีพจร วินิจฉัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหาร ที่รับประทาน พฤติกรรมที่ควรทำ เช่น การออกกำลังกาย… และการบำบัด ด้วยสมุนไพรธรรมชาติจากที่ราบสูงทิเบต การแพทย์ทิเบตไม่เน้นการใช้สารเคมีเน้นการปรับสมดุลย์ของธาตุในร่างกาย

คุณหมอ นพ.เซเดอร์ จะออกตรวจระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2553

เวลา 9.00 น.– 19.00 น.

ณ บ้านมูลนิธิ ลาดพร้าว ซอย 11

คุณหมอจะ รับคนไข้เพียงวันละไม่เกิน 15 ท่าน
ค่าตรวจรักษาท่านละ 400 บาท (ไม่รวมค่ายา)

ผู้สนใจ จองเวลากรุณาติดต่อแจ้ง วันเวลาที่สะดวกพบคุณหมอมาที่ 1000tara@gmail.com หรือโทร 080 610 0770

Upcoming Talk on Tibet

Tibet: Religion and Way of Life by Krisadawan Hongladarom

The rich and profound cultural and religious traditions of Tibet have continued to fascinate people from the outside ever since the first Westerners had a brief glimpse of this forbidden land centuries ago. Nowadays, this fascination has grown much stronger due to the exile of Tibetan communities and spread of the unique religious traditions worldwide. The talk will focus on introducing this rich tradition to the lay public who may have heard about Tibet but would like to know more about this uniquely fascinating culture and distinctive form of Buddhism.

Associate Professor Dr. Krisadawan Hongladarom obtained her doctoral degree in linguistics at Indiana University where she also studied Tibetan language, history and culture. She taught linguistics at Chulalongkorn University in 1993 – 2007, during which time she conducted numerous research projects on Tibetan language and culture. These project were funded by Thailand Research Fund and Asian Scholarship Foundation. Through the ASF grants, she went to do research in eastern Tibet and Beijing for 9 months in 2001, and then in 2002 she went on to conduct further research at the Michael Aris Center for Tibetan Studies, University of Oxford, England for 5 months. Later that year she was invited by the office of HRH Princess Maha Chakri Sirindhon to accompany the Princess on her trip to China and Tibet.  At present Dr. Krisadawan is President of the Thousand Stars Foundation, an NGO in Thailand that preserves Tibetan cultural heritage. Her main project is to build the Tara Great Stupa for Peace and Harmony, the first Vajrayana Stupa in Thailand.

Date: 18 November 2010 (Thursday)
Time: 7.30 p.m.
Place: The Siam Society, 131 Asoke Montri Rd, Sukhumvit 21

Non-members donation: B200. Siam Society members, members’ spouses and children, and all students showing valid student ID cards are admitted free of charge. For more information, please contact Khun Arunsri at 0 2661 6470-7 ext 126, fax 0 2258 3491, or e-mail info@siam-society.org. Office Hours: Tuesday – Saturday 9:00am. – 5:00pm.

The Siam Society is deeply grateful to the James H.W. Thompson Foundation for its generous support of the 2010-2011 Lecture Series.