Skip to content

Teaching Tibetan in Thailand


โครงการอบรม “ภาษาทิเบตพื้นฐาน 1”
เน้นพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาทิเบต พร้อมทั้งสวดมนตร์เป็นภาษาทิเบตและเรียนรู้เกร็ดทางศาสนาและวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผล
โลกสมัยใหม่นำมาซึ่งความสุขสบายทางวัตถุและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยก ความเครียดอันเกิดจากการแข่งขันและชีวิตทำงานที่เร่งรีบ

ในอีกซีกโลกหนึ่ง ทิเบตดำรงอยู่มาเป็นเวลาช้านานด้วยการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยมีปรัชญาที่เน้นการให้ความหมายต่อจิตวิญญาณและการดำรงชีวิตอยู่ ด้วยปัจจัยทางการเมือง ทำให้ชาวทิเบตต้องลี้ภัยไปอยู่ตามประเทศต่างๆ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชื่ออันมีผลให้ภาษาของพวกเขามีการใช้ในวงกว้างขึ้นทั้งในการศึกษา วิจัย ปฏิบัติธรรม และการท่องเที่ยว

มูลนิธิพันดาราเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมทิเบต จึงมีความประสงค์ที่จะเปิดอบรมภาษาทิเบตให้แก่สาธารณชนที่ต้องการศึกษาภาษานี้อันเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพุทธและเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านปรัชญาและจิตวิญญาณ เพื่อชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นและเพื่อการเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านของเรา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาทิเบต โดยเน้นการสนทนาและการอ่าน
2. เพื่อให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมและศาสนาผ่านมุมมองของเจ้าของภาษา
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในการศึกษาพระพุทธศาสนา การค้นคว้าด้านภาษาและวัฒนธรรมของเอเซีย การปฏิบัติธรรม หรือการเดินทางในทิเบตและดินแดนในหิมาลัยที่มีการใช้ภาษาทิเบต

กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลทั่วไป ผู้ชื่นชอบวิถีทิเบต/หิมาลัย นักศึกษา ผู้ปฏิบัติธรรม นักวิชาการ

หัวข้อฝึกอบรม
ตัวอักษรและการสะกดคำ    ความเข้าใจด้านไวยากรณ์ การสนทนาเบื้องต้น การอ่านและเขียนคำและประโยค การทำความรู้จักอักขระศักดิ์สิทธิ์ มนตรา และฝึกอ่านบทสวดมนตร์พื้นฐาน รวมเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง

สถานที่อบรม
บ้านมูลนิธิ 695 ลาดพร้าว ซอย 11 จตุจักร กรุงเทพฯ

วันเวลาอบรม
ทุกวันอังคารและพุธ ครั้งละ 2 ชั่วโมง เวลา 18.00-20.00 น. วันที่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2553 ในบางสัปดาห์จะมีการเพิ่มชั่วโมงเรียนในวันพฤหัสบดีตามตารางที่กำหนด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
มีพื้นความรู้เกี่ยวกับภาษาทิเบตสำหรับการศึกษาในขั้นสูงต่อไป
สามารถสนทนาเบื้องต้นเป็นภาษาทิเบตได้
สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์และประโยคง่ายๆ อ่านมนตราและบทสวดมนตร์ที่คัดมาให้ได้
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมของทิเบต

ผู้อบรม
*อาจารย์มิว เยินเต็น ทรงเทรอ
ผู้ประสานงานโครงการของมูลนิธิพันดารา อดีตอาจารย์พิเศษภาษาทิเบต มหาวิทยาลัยชนชาติกลุ่มน้อยตะวันตกเฉียงใต้ มณฑลเสฉวน และบรรณาธิการ”วารสารแสงแห่งเขาไกรลาศ” วัดตกเต็น เมืองอาบา มณฑลเสฉวน ประเทศจีน

ที่ปรึกษาโครงการและผู้อบรมด้านไวยากรณ์
*รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิพันดารา ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธวัชรยานและทิเบตศึกษา อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าอบรม
ตลอดหลักสูตร 30 ชั่วโมง 4,500 บาท รวมค่าถ่ายเอกสาร hand-outs แต่ไม่รวมตำรา

ตำราและหนังสืออ้างอิง
รายชื่อจะได้แจ้งให้ทราบในวันเปิดเรียน

ลงทะเบียน
แจ้งความจำนงภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2553 และจ่ายค่าอบรมตลอดหลักสูตรภายในวันที่ 7 มกราคม 2554  โทรศัพท์มือถือ 086100770 หรือโทรศัพท์/โทรสาร 025285308 Email: 1000tara@gmail.com
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางมูลนิธิจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดจำนวนผู้เรียนโดยพิจารณาจากจุดมุ่งหมายในการเข้าอบรม ขอให้ผู้สนใจเข้าร่วมกรุณากรอกแบบฟอร์มประกอบการพิจารณาภายในวันที่ 25 ธันวาคม

การโอนค่าลงทะเบียน
ชื่อบัญชี “มูลนิธิพันดารา” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 038-4-31667-8

ตารางเรียน
ครั้งที่ 1    วันอังคารที่ 18 มกราคม 2554
แนะนำภาษาทิเบต ตัวอักษรภาษาทิเบตและการออกเสียง

ครั้งที่ 2    วันพุธที่ 19 มกราคม 2554
ออกเสียงและสะกดคำ

ครั้งที่ 3    วันอังคารที่ 25 มกราคม 2554
ฝึกออกเสียง ความรู้ทางไวยากรณ์ แนะนำตัวเองและทักทาย

ครั้งที่ 4    วันพุธที่ 26 มกราคม 2554
ความรู้ทางไวยากรณ์​ อ่านและเขียนคำศัพท์พื้นฐาน

ครั้งที่ 5    วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554
ความรู้ทางไวยากรณ์ อ่านและเขียนคำศัพท์พื้นฐาน

ครั้งที่ 6    วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
ความรู้ทางไวยากรณ์ อ่านและเขียนคำศัพท์พื้นฐาน

ครั้งที่ 7    วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
พูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรม อ่านประโยคง่ายๆ

ครั้งที่ 8    วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
พูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรม อ่านประโยคง่ายๆ

ครั้งที่ 9    วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
พูดคุยเกี่ยวกับศาสนา อ่านบทสวดมนตร์พื้นฐาน

ครั้งที่ 10    วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
ทำความรู้จักอักขระศักดิ์สิทธิ์และมนตรา

ครั้งที่ 11    วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
ฝึกสนทนาและอ่าน

ครั้งที่ 12    วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
ฝึกสนทนาและอ่าน

ครั้งที่ 13    วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
ฝึกสนทนาและอ่าน

ครั้งที่ 14    วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
ฝึกสนทนาและอ่าน ชมภาพยนตร์เป็นภาษาทิเบต

ครั้งที่ 15    วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2554
ทบทวน ชมภาพยนตร์เป็นภาษาทิเบต  ปิดคอร์สพร้อมกับฉลองวันปีใหม่ทิเบตล่วงหน้า

ภาษาทิเบตมีผู้พูดไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน ในเขตปกครองตนเองของทิเบตในประเทศจีน มองโกเลีย เนปาล อินเดีย และภูฏาน เป็นภาษาสำคัญที่บันทึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเรียนภาษาทิเบตจะทำให้เราได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของเอเซียและได้แลกเปลี่ยนกับพระอาจารย์และเพื่อนชาวทิเบตอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมมูลนิธิพันดาราเกี่ยวกับภาษาทิเบต :
คอร์สภาษาทิเบตพื้นฐาน 2 จะทำการอบรมต้นเดือนพฤษภาคม รายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: