Tibetan Medicine and Nature

Excerpt from an interview with Dr. Tsedor Nyarongsha on the relationship between Tibetan medicine and nature.


Tibetan medicine has been transmitted for more than 2000 years. Before 1950 the Tibetans knew very little about the outside world. Their way of life and healing were tied with nature. The medicine they use is home remedy made of herbs which grow naturally on the Tibetan plateau. Not only that these medicinal herbs are natural but the way they are picked also reflect the care for nature.

ทำไมถึงกล่าวว่าการแพทย์ทิเบตสัมพันธ์กับธรรมชาติ

1. การแพทย์ทิเบตเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดมามากกว่าสองพันปี ก่อนปี 1950 ชาวทิเบตใช้ชีวิตรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกภายนอกน้อยมาก พวกเขาผูกพันกับธรรมชาติและใช้ธรรมชาติในการบำบัดรักษา
2. ยาปัจจุบันแม้แต่ยาจีนรักษาเฉพาะที่ ยาทิเบตเป็นยาที่เน้นสมุนไพร ซึ่งเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว โยงกับธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศ มีแต่สรรพคุณ ไม่มีโทษ แต่ยาปัจจุบันใช้สารเคมีซึ่งทำให้ร่างกายมีปัญหา
3. ต้นกำเนิดของสมุนไพรเหล่านั้นเป็นที่บริสุทธิ์ ภูเขาสูง มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด จึงไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ
4. ในขณะเก็บสมุนไพร ชาวทิเบตจะระมัดระวังมาก ไม่ขุดอย่างถอนรากถอนโคลน เอาแต่ตัวยาจริงๆ จึงเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัว เช่น สมุนไพรบางอย่างเมื่อเก็บมาแล้วต้องตากในที่ร่ม เพราะอานุภาพจากแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนสรรพคุณของยา
5. ในการตรวจรักษาคนไข้ หมอต้องดูด้วยว่าคนไข้เป็นแบบใด ธาตุของเขาเป็นอะไร การดูธาตุก็เป็นความสัมพันธ์กับธรรมชาติเหมือนกัน การแพทย์ตะวันตกปฏิบัติต่อคนไข้ทุกคนเหมือนกันหมด แต่การแพทย์ทิเบตให้ความสำคัญต่อคนไข้แต่ละคน เช่น คนไข้มะเร็งคนหนึ่งปวดศรีษะ ไม่สามารถให้ยาแก้ปวดได้มาก เพราะต้องระวังว่าจะทำให้ร่างกายมีลมมากเกินไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s