Skip to content

Archive for

On Shambhala

ช่วงนี้คำว่า “ชัมบาลา” คงจะคุ้นหูพวกเรากัน คำนิยามที่เรามักได้ยินกันคือ ชัมบาลาเป็นดินแดนแห่งสันติสุขและความปรองดอง ในคัมภีร์พุทธยังได้พูดถึงชัมบาลาว่าเป็นอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งต่อมาความหมายนี้ได้กลายมาเป็นชื่อของวิถีแห่งจิตวิญญาณสายหนึ่งของพุทธทิเบต บางคนตีความชัมบาลาเพียงว่าคือสวรรค์ บางคนบอกว่าสวรรค์นี้มีอยู่จริงบนโลกมนุษย์และอยู่ในทิเบต เช่น อยู่ที่ภูเขาไกรลาศซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ

อย่างไรก็ตาม คุรุหลายท่านบอกว่า ชัมบาลาไม่มีอยู่จริงในโลกนี้ เราจะเข้าถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ต้องมีจิตบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส สวรรค์ในที่นี้จึงเป็นเหมือนสภาวะนิพพานอันผ่องแผ้ว

ในคัมภีร์พุทธเพินเรียกสวรรค์นี้ว่า “โอลโม ลุงริง” ซึ่งเชื่อว่าอยู่ในท้องฟ้าเหนือภูเขาไกรลาศ ทะเลสาบมนัสโรวาร์ และภูเขาเปอเงเต็น (ภูเขากำยานหอม) เป็นดินแดนที่เราไปไม่ถึงจนกว่าเราจะบรรลุธรรม ที่สวรรค์แห่งนี้ยังเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่า “เติมปา เชนรับ”

ในคัมภีร์พุทธอื่นๆเรียกสวรรค์นี้ว่า “ชัมบาลา” ซึ่งเชื่อว่าอยู่ทางทิศเหนือ (ซึ่งในที่นี้หมายถึงทิศเหนือของอินเดีย) ไม่ว่าจะเรียกชื่อใด ดินแดนแห่งนี้เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับนิรมาณกายของพระพุทธเจ้าและเป็นเป้าหมายหนึ่งของการบรรลุพุทธภูมิ

ส่วนประเด็นว่าชัมบาลาอยู่ส่วนใดของทิเบต ไม่มีคำตอบสำเร็จรูป หลายปีก่อนรัฐบาลท้องถิ่นยูนนานได้เสนอให้เมืองเกียลทัง (จงเตี้ยน) ทางเหนือของยูนนาน ทางใต้ของทิเบตในแคว้นคาม เป็นชัมบาลา โดยตั้งชื่อใหม่ว่า “เชียงกรีลา” ซึ่งมีความหมายเดียวกัน เดี๋ยวนี้ผู้คนไปเที่ยวเมืองนี้กันมาก ชื่อจงเตี้ยนค่อยๆเลือนหายไป พร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของชัมบาลาทางเหนือของยูนนาน

สำหรับหนังเรื่องชัมบาลานอกจากเสนอว่าชัมบาลาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทิเบต บริเวณภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในแคว้นอัมโด (คนละด้านกับยูนนาน) ชัมบาลายังหมายถึงสวรรค์ในใจของตัวละคร แม้ซันนี่จะได้ไปถึงชัมบาลาในโลกจริงๆ แต่เขากลับเข้าไม่ถึงสันติสุขในจิตใจ ส่วนอนันดาเดินทางไปถึงชัมบาลาแต่ยังไม่ถึงชัมบาลาที่แท้จนกว่าจะเข้าถึงเป้าหมายแห่งการปฏิบัติธรรม

ภาพประกอบ : การเดินทางค้นหาชัมบาลาในจิตใจของเรา

Casting the Four Noble Buddhas Project

The 2-meter hight statue of Buddha of Clear Light (Shenlha Okar) is under casting by Newar artists at Patan in the  Kathmandu Valley, Nepal. Together with the other three Noble Buddhas, it will be transported to Thailand and be placed in the main temple of the Great Stupa for Peace and Harmony under construction at Kundrol Ling (Khadiravana Center).
We are grateful to our master Nyima Dakpa Rinpoche, who kindly supervises the casting of the Four Noble Buddhas (Deshek Tsowo Zhi) and travels to Nepal to give instructions to the artists.
The Foundation invites all to make contributions to this Buddha casting project and the building of the Great Stupa as a way to practice our bodhicitta as well as to preserve Buddhist heritage for countless generations.
The casting of the Buddha of Clear Light Statue will be finished in January 2013 and will be transported to Thailand right away. The remaining Buddha statues will be finished every six month and by August 2014 the last Buddha statue will be shipped to Thailand.
For more information, please contact us at 1000tara@gmail.com.
May you all enjoy prosperity and long life and may you attain the  ultimate happiness of enlightenment!

Casting the Four Noble Buddhas

ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา
Casting the four Noble Buddhas for the Great Stupa
ขอเชิญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทยด้วยการหล่อพระพุทธรูปในโครงการ “4 ฐานธรรมแห่งศานติ” ซึ่งจะประดิษฐานเป็นพระประธานของพระศานติตารามหาสถูปเนื่องในปีมหามงคลซึ่งครบรอบการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2600 ปี มูลนิธิพันด

าราได้ถือศุภนิมิตนี้เริ่มโครงการ 4 ฐานธรรมแห่งศานติด้วยการหล่อพระประธานของพระศานติตารามหาสถูป เป็นพระพุทธรูปในปางต่างๆ แบบพุทธศิลป์ทิเบต 4 พระองค์ แทนขั้นตอนการตรัสรู้ธรรม 4 ระดับ ได้แก่1. พระพุทธมารดรปรัชญาปารมิตา องค์แทนความว่างแห่งจิต
2. พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง องค์แทนความกระจ่างและความกรุณาแห่งจิต
3. พระพุทธเจ้าอุบายแห่งธรรม องค์แทนการบำเพ็ญบารมีและเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง
4. พระพุทธเจ้าผู้ชี้นำหนทาง องค์แทนการเข้าถึงปัญญาในการบรรลุธรรมโดยสมบูรณ์

ระยะเวลาดำเนินงาน : 2 ปี ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555-สิงหาคม 2557 โดยพระพุทธรูปองค์แรกจะสร้างเสร็จในเดือนมกราคม 2556

สถานที่ดำเนินงาน : กรุงกาฏมัณฑุ ประเทศเนปาล

สถานที่ประดิษฐาน : พระศานติตารามหาสถูป ศูนย์ขทิรวัน ธรรมาศรมแบบทิเบตที่อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณลักษณะ : องค์พระรวมฐานบัว 2 ชั้น สูงขนาด 2 เมตร ทำด้วยทองเหลือง ปิดทองคำแท้ เป็นลักษณะพุทธศิลป์ทิเบต-หิมาลัย โดยช่างฝีมือชาวเนวาร์จากประเทศเนปาล องค์พระเป็นลักษณะสัมโภคกาย (กายทิพย์) ของพระพุทธเจ้า ประดับด้วยเครื่องประดับอันวิจิตร และจะได้รับการบรรจุและผ่านพิธีพุทธาภิเษกโดยพระอาจารย์สำคัญของทิเบต

จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมหล่อพระในครั้งนี้ โดยมีความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังนี้

1. พระพุทธมารดรปรัชญาปารมิตา ได้เจ้าภาพทั้งองค์แล้ว กำหนดเสร็จ กรกฎาคม 2556
2. พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง ได้เจ้าภาพบางส่วน กำหนดเสร็จ มกราคม 2556
3. พระพุทธเจ้าอุบายแห่งธรรม กำหนดเสร็จ มกราคม 2557
4. พระพุทธเจ้าผู้ชี้นำหนทาง กำหนดเสร็จ สิงหาคม 2557

ผู้สนใจสามารถร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปองค์ที่ 2-4 ได้ตามกำลังศรัทธา และขอความกรุณาท่านช่วยเป็นสะพานบุญให้แก่ผู้อื่นที่ยังไม่ได้ทราบข่าวอันเป็นมงคลนี้

อานิสงส์ในการหล่อพระ : ทำให้ได้บุญบารมีทั้งทางโลกและทางธรรมและได้ปัญญาในการเข้าถึงการตรัสรู้ธรรมโดยสมบูรณ์ ทำให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข มีสุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาวความหมายของการหล่อพระ : เป็นการสร้างเครื่องรองรับพระวรกายของพระพุทธเจ้า

ความหมายของการพิมพ์คัมภีร์ : เป็นการสร้างเครื่องรองรับพระวจนะของพระพุทธเจ้า

ความหมายของการสร้างพระสถูป/เจดีย์ : เป็นการสร้างเครื่องรองรับพระหทัยของพระพุทธเจ้า ทำให้ชีวิตประสบแด่ความสุขและได้มงคลสูงสุดซึ่งจะทำให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติและอันตรายทั้งปวง

การสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนกาย วาจา ใจของพระพุทธเจ้าทำให้เราได้รำลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และพระวิสุทธิคุณของพระองค์และได้เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

ร่วมทำบุญด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี

“มูลนิธิพันดารา”
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 924-005512-0
สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

หลังโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบโดยส่งแฟกซ์สลิบธนาคารมาที่ 025114112

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1000tara@gmail.com
โทร 0878299387, 0833008119

ขออนุโมทนาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

องค์พระพุทธเจ้าแสงกระจ่างในระหว่างดำเนินการปั้น ณ ประเทศเนปาล
ในภาพนี้ พระพุทธเจ้าแสงกระจ่างทรงมงกุฏแล้ว พร้อมด้วยพระอาจารย์ญีมา ทรักปา ริมโปเช ช่างศิลป์และคณะทำงานที่เนปาล ริมโปเชกรุณาเดินทางไปให้คำแนะนำแก่ช่างศิลป์ถึงสองครั้งและภายในเวลาไม่ถึงสองเดือน แบบแรกขององค์พระดำเนินการได้อย่างงดงาม ขออนุโมทนากับคุณสิริเกียรติ (คุณบอย) เจ้าภาพรายแรกของพระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง คุณดวงใจ (ป้าเงาะ) คุณจรรยง (ป้าต๋อย) และผู้ทำบุญทุกท่าน
พระอาจารย์ญีมา ทรักปา ริมโปเช ที่ปรึกษาโครงการ ให้พรแก่ช่างปั้นคนสำคัญ​ (คนที่มีผ้าคาตักสีน้ำเงินคล้องคอ)