Skip to content

Casting the Four Noble Buddhas

ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา
Casting the four Noble Buddhas for the Great Stupa
ขอเชิญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทยด้วยการหล่อพระพุทธรูปในโครงการ “4 ฐานธรรมแห่งศานติ” ซึ่งจะประดิษฐานเป็นพระประธานของพระศานติตารามหาสถูปเนื่องในปีมหามงคลซึ่งครบรอบการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2600 ปี มูลนิธิพันด

าราได้ถือศุภนิมิตนี้เริ่มโครงการ 4 ฐานธรรมแห่งศานติด้วยการหล่อพระประธานของพระศานติตารามหาสถูป เป็นพระพุทธรูปในปางต่างๆ แบบพุทธศิลป์ทิเบต 4 พระองค์ แทนขั้นตอนการตรัสรู้ธรรม 4 ระดับ ได้แก่1. พระพุทธมารดรปรัชญาปารมิตา องค์แทนความว่างแห่งจิต
2. พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง องค์แทนความกระจ่างและความกรุณาแห่งจิต
3. พระพุทธเจ้าอุบายแห่งธรรม องค์แทนการบำเพ็ญบารมีและเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง
4. พระพุทธเจ้าผู้ชี้นำหนทาง องค์แทนการเข้าถึงปัญญาในการบรรลุธรรมโดยสมบูรณ์

ระยะเวลาดำเนินงาน : 2 ปี ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555-สิงหาคม 2557 โดยพระพุทธรูปองค์แรกจะสร้างเสร็จในเดือนมกราคม 2556

สถานที่ดำเนินงาน : กรุงกาฏมัณฑุ ประเทศเนปาล

สถานที่ประดิษฐาน : พระศานติตารามหาสถูป ศูนย์ขทิรวัน ธรรมาศรมแบบทิเบตที่อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณลักษณะ : องค์พระรวมฐานบัว 2 ชั้น สูงขนาด 2 เมตร ทำด้วยทองเหลือง ปิดทองคำแท้ เป็นลักษณะพุทธศิลป์ทิเบต-หิมาลัย โดยช่างฝีมือชาวเนวาร์จากประเทศเนปาล องค์พระเป็นลักษณะสัมโภคกาย (กายทิพย์) ของพระพุทธเจ้า ประดับด้วยเครื่องประดับอันวิจิตร และจะได้รับการบรรจุและผ่านพิธีพุทธาภิเษกโดยพระอาจารย์สำคัญของทิเบต

จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมหล่อพระในครั้งนี้ โดยมีความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังนี้

1. พระพุทธมารดรปรัชญาปารมิตา ได้เจ้าภาพทั้งองค์แล้ว กำหนดเสร็จ กรกฎาคม 2556
2. พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง ได้เจ้าภาพบางส่วน กำหนดเสร็จ มกราคม 2556
3. พระพุทธเจ้าอุบายแห่งธรรม กำหนดเสร็จ มกราคม 2557
4. พระพุทธเจ้าผู้ชี้นำหนทาง กำหนดเสร็จ สิงหาคม 2557

ผู้สนใจสามารถร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปองค์ที่ 2-4 ได้ตามกำลังศรัทธา และขอความกรุณาท่านช่วยเป็นสะพานบุญให้แก่ผู้อื่นที่ยังไม่ได้ทราบข่าวอันเป็นมงคลนี้

อานิสงส์ในการหล่อพระ : ทำให้ได้บุญบารมีทั้งทางโลกและทางธรรมและได้ปัญญาในการเข้าถึงการตรัสรู้ธรรมโดยสมบูรณ์ ทำให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข มีสุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาวความหมายของการหล่อพระ : เป็นการสร้างเครื่องรองรับพระวรกายของพระพุทธเจ้า

ความหมายของการพิมพ์คัมภีร์ : เป็นการสร้างเครื่องรองรับพระวจนะของพระพุทธเจ้า

ความหมายของการสร้างพระสถูป/เจดีย์ : เป็นการสร้างเครื่องรองรับพระหทัยของพระพุทธเจ้า ทำให้ชีวิตประสบแด่ความสุขและได้มงคลสูงสุดซึ่งจะทำให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติและอันตรายทั้งปวง

การสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนกาย วาจา ใจของพระพุทธเจ้าทำให้เราได้รำลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และพระวิสุทธิคุณของพระองค์และได้เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

ร่วมทำบุญด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี

“มูลนิธิพันดารา”
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 924-005512-0
สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

หลังโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบโดยส่งแฟกซ์สลิบธนาคารมาที่ 025114112

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1000tara@gmail.com
โทร 0878299387, 0833008119

ขออนุโมทนาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

องค์พระพุทธเจ้าแสงกระจ่างในระหว่างดำเนินการปั้น ณ ประเทศเนปาล
ในภาพนี้ พระพุทธเจ้าแสงกระจ่างทรงมงกุฏแล้ว พร้อมด้วยพระอาจารย์ญีมา ทรักปา ริมโปเช ช่างศิลป์และคณะทำงานที่เนปาล ริมโปเชกรุณาเดินทางไปให้คำแนะนำแก่ช่างศิลป์ถึงสองครั้งและภายในเวลาไม่ถึงสองเดือน แบบแรกขององค์พระดำเนินการได้อย่างงดงาม ขออนุโมทนากับคุณสิริเกียรติ (คุณบอย) เจ้าภาพรายแรกของพระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง คุณดวงใจ (ป้าเงาะ) คุณจรรยง (ป้าต๋อย) และผู้ทำบุญทุกท่าน
พระอาจารย์ญีมา ทรักปา ริมโปเช ที่ปรึกษาโครงการ ให้พรแก่ช่างปั้นคนสำคัญ​ (คนที่มีผ้าคาตักสีน้ำเงินคล้องคอ)
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: