On Meditation (2)

บางครั้งเมฆสีดำปกคลุมท้องฟ้า เมฆมีสีอะไรไม่สำคัญ

สิ่งสำคัญคือเรารู้จักสภาวะดั้งเดิมของท้องฟ้าหรือไม่

ในทำนองเดียวกัน ความคิดมีทั้งดีและไม่ดี

ความคิดเป็นอย่างไรไม่สำคัญ

สิ่งสำคัญคือเรารู้จักสภาวะเดิมแท้ของจิตหรือไม่

ผู้ที่เข้าถึงความเป็นสมถะในสมาธิจะประสบความสงบนิ่งเหมือนทะเลที่ปราศจากคลื่น

แม้ความคิดเกิดขึ้น ก็ไม่ถูกรบกวนเพราะจิตไม่ตามความคิดไป

ช่วงแห่งสมถะเป็นช่วงเวลาที่เราได้สัมผัสความว่างแห่งจิต

ได้ตระหนักรู้ว่าความคิดแต่ละครั้งเกิดขึ้นและดับไป

เป็นช่วงแห่งความสงบสุข ปีติ เบิกบาน

แต่สมถะไม่สามารถนำเราไปสู่การบรรลุธรรมได้

สมถะเป็นเพียงการเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการลงไปสู่ก้นบึ้งของทะเล

ซึ่งมีหลากหลายประสบการณ์ที่จะสอนให้เรารู้จักสภาวะที่แท้ของจิต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.