Skip to content

Reflection on Love between Teacher & Student

ความผูกพัน ความรักที่เรามีต่อครูบาอาจารย์ เป็นความรู้สึกพิเศษที่ไม่เหมือนความรักทั่วไป ความรักนี้เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิต เป็นความอบอุ่นในคืนหนาวเย็น เป็นแสงสว่างในคืนเดือนมืด และเป็นน้ำฝนชโลมใจในวันที่เรารู้สึกชีวิตแห้งแล้ง ไร้ทิศทาง ไม่ว่าครูจะอยู่ไกลจากเราเพียงไร เรากลับรู้สึกว่าท่านอยู่กับเรา ณ วินาทีนี้ โดยไม่มีพรมแดนสถานที่หรือเวลากั้นขวางเราเอาไว้ ความรักนี้ไม่ได้ทำให้เราอยากอยู่กับท่าน ไม่ได้ทำให้เราอยากเป็นเจ้าของท่าน ในทางตรงกันข้าม ความรักนี้กลับทำให้เราเข้าใจความหมายของการปลดปล่อยจากตัวตน ทำให้เห็นยาพิษที่กัดกร่อนจิตใจ และเพราะความรักเช่นนี้เอง เราจึงมองเห็นสิ่งที่เราไม่เคยมองเห็น นั่นคือตัวตนมายาที่แท้ของตัวเราเอง

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: