Skip to content

ทอดผ้าป่าสร้างพระประธานพระมหาสถูป พระไพศาล วิสาโล (ประธาน)


โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี พุทธานุสสติเพื่อศานติสุข

“สร้างพระประธานของพระศานติตารามหาสถูป”

นับแต่มูลนิธิพันดาราได้ดำเนินการจัดสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป” ตามแบบพุทธศิลป์ทิเบต  เพื่อเป็นพุทธสถานแห่งความกรุณาและสันติภาพ สำหรับใช้ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบารมี และประกอบบุญกุศลขนาดใหญ่ในประเทศไทย สมดังคำอำนวยพรของพระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ซกญี เกียมโซ ที่รจนาไว้ว่า 

“พระศานติตารามหาสถูป จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพระธรรมและสัตว์โลก”

การสร้างพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา หนึ่งในหนทางที่น้อมนำผู้คนสู่พุทธานุสสติอันเป็นการรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำให้ผู้ที่มาพบเห็นเคารพสักการะได้เกิดศรัทธาในพระปัญญา และกรุณาแห่งองค์สมเด็จพระศาสดา ในปี ๒๕๕๕ นี้ ซึ่งเป็นปีมหามงคลเนื่องด้วยครบรอบการตรัสรู้ ๒๖๐๐ ปีของสมเด็จพระศาสดา มูลนิธิพันดาราจึงถือเป็นศุภฤกษ์ในการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปสี่พระองค์ซึ่งจะประดิษฐานเป็นองค์พระประธานของพระศานติตารามหาสถูป พระพุทธรูปทั้งสี่จะเป็นเครื่องเตือนใจถึงกระบวนการในการตรัสรู้ธรรม

พระพุทธรูปอยู่ในลักษณะสัมโภคกาย (กายรื่นรมย์) ของพระพุทธเจ้า มีขนาดความสูงรวมฐานบัว ๒ ชั้นประมาณ ๒ เมตร (๖.๕ ฟุต) หล่อด้วยทองเหลือง ปิดทองแบบทิเบต ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการหล่อ ณ กรุงกาฏมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยช่างฝีมือชาวเนวาร์ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความเชี่ยวชาญพุทธศิลป์ทิเบตหิมาลัย หลังจากองค์พระได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ จะอัญเชิญมาประเทศไทยโดยองค์แรกที่สร้างเสร็จจะอัญเชิญมาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หลังจากนั้นทางมูลนิธิจะจัดพิธีพุทธาภิเษกเพื่อให้องค์พระมีความศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การสักการะบูชาและจะอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในวิหารหลักขององค์พระศานติตารามหาสถูปเมื่อพระมหาสถูปสร้างเสร็จสมบูรณ์

พระพุทธรูปทั้งสี่ที่อยู่ในระหว่างการจัดสร้าง ได้แก่

พระพุทธมารดาปรัชญาปารมิตา  : องค์แทนความว่างแห่งสภาวะจิต 

พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง :  องค์แทนความกระจ่างและความกรุณา

พระพุทธเจ้าอุบายแห่งธรรม :  องค์แทนการบำเพ็ญบารมีและการขจัดอุปสรรค

พระพุทธเจ้าผู้ชี้นำทาง :  องค์แทนปัญญาสูงสุดในการบรรลุธรรมโดยสมบูรณ์

มูลนิธิพันดาราจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสะสมบุญบารมีอันอุดมเพื่อยังประโยชน์ทั้งส่วนตนและผู้อื่น ด้วยการร่วมถวายปัจจัยในการนำไปสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิ่งแทนกายของพระพุทธองค์ อันจะเป็นการดำรงสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทยสืบไป

อานิสงส์ของการสร้างพระ 

๑.ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างเครื่องรองรับพระวรกายของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นได้กราบสักการะบูชา

๒. ทำให้ได้สลายบาปกรรมที่ได้เคยทำมานับภพชาติไม่ถ้วน อานิสงส์นี้จะน้อมนำให้ผู้สร้างพระประสบความสุขความเจริญและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งในชีวิตนี้และชีวิตต่อไปในกาลอนาคต

๓.ได้อานิสงส์ในการขจัดอุปสรรคทั้งทางโลกและทางธรรมอันนำไปสู่การทำสมาธิที่ดีขึ้นและปัญญาเพิ่มพูน

๔. ได้บำเพ็ญบุญกุศลเพื่อบุพการี ญาติพี่น้อง ลูกหลาน บุคคลในครอบครัว ตลอดจนมิตรสหายให้มีความสุขความเจริญและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

๕.ได้บำเพ็ญบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้พวกเขาได้ไปเกิดใหม่ในสุคติภูมิ โดยเฉพาะในแดนพุทธศาสนาและได้เข้าถึงพระธรรมอันนำไปสู่การบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ

นอกจากนี้ เนื่องจากการหล่อพระพุทธรูปในครั้งนี้เน้นช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญของประเทศเนปาล ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพยังได้ชื่อว่าเป็นผู้อนุรักษ์พุทธศิลป์ให้สืบไปและทำให้คนไทยได้มีโอกาสสักการะบูชาพระพุทธรูปปางทิเบตอันงดงามและเปี่ยมไปด้วยสัญลักษณ์ธรรม

รายละเอียดการทอดผ้าป่าและการโอนเงิน

เพื่อให้ครอบคลุมค่าใชัจ่ายในการสร้างพระพุทธรูปสี่พระองค์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายองค์ละประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ทางมูลนิธิจึงได้จัดให้มีการทอดผ้าป่ากองละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๒๐๐ กอง ผู้มีจิตศรัทธาสามารถทำบุญเป็นกองหรือตามกำลังศรัทธา โดยโอนเงินไปที่

ชื่อบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา” 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

บัญชีเลขที่ ๙๒๔-๐-๐๕๕๑๒-๐

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

บัญชีเลขที่ ๓๙๑-๒-๖๖๙๙๘-๙

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์

บัญชีเลขที่ ๐๓๘-๔-๓๑๖๖๗-๘

ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์

บัญชีเลขที่ ๐๕๒-๐-๐๒๒๕๔-๘

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ติดต่อมูลนิธิพันดารา 

๖๙๕ ซอยลาดพร้าว ๑๑ ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

Email: 1000tara@gmail.com

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๕๑๑๔๑๑๒ มือถือ ๐๘๗๘๒๙๙๓๘๗, ๐๘๓๓๐๐๘๑๑๙

เว็บไซต์ http://www.thousand-stars.org/

บล็อก https://krisadawan.wordpress.com/

กำหนดการทอดผ้าป่า 

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ณ บ้านมูลนิธิพันดารา

๐๙.๓๐ น. เริ่มงาน

๐๙.๕๙ น. พิธีทอดผ้าป่าและแสดงธรรมโดยพระไพศาล วิสาโล

๑๑.๐๐ น. เสร็จพิธี ถวายภัตตาหาร และขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

คณะกรรมการทอดผ้าป่า

โครงการสร้างพระประธานของพระศานติตารามหาสถูป

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระไพศาล วิสาโล

วัดป่าสุคะโต

ประธานฝ่ายฆราวาส

คุณรสนา โตสิตระกูล

สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

รองประธาน

ศาสตราจารย์กิตติคุณอัมพิกา ไกรฤทธิ์

คุณอัมพร – คุณสำราญ  เหลืองลักขนาวลัย

คณะกรรมการ

รศ.ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

คุณสันติสุข โสภณสิริ

คุณธนา – คุณเกียว เมธาวิกุล

คุณจรรยง ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

คุณดวงใจ สัตยชิติ และบุตร

อาจารย์มิว เยินเต็น (Meu Yontan)

คุณประเสริฐ  ศิลปสมัย และครอบครัว

คุณรสสุคนธ์ บุญวรเศรษฐ์

คุณสิริเกียรติ บุญวรเศรษฐ์

คุณจวง ตัณฑเสถียร

คุณจิตร์ ตัณฑเสถียร

นาวาเอกแพทย์หญิงมนัสสวาสดิ์ หงศ์ลดารมภ์

รศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

เด็กชายปริวัฒน์ หงศ์ลดารมภ์

คุณวรรณวิภา มาลัยนวล

อาจารย์ณัฐ มาลัยนวล

คุณพิลาวัณย์ มหพันธ์

คุณวรวัฒน์ – คุณเปรมจิต ศิลปสมัย และบุตร

นพ.ภิญโญ ศรีวีระชัย

คุณอมรรัตน์ องคเศรษฐ์

คุณปรัชวัน เกตวัลห์และครอบครัว

ผศ. ดีรภรณ์ บัณฑิตชน

คุณรัชฎาภรณ์ ขวัญปัญญา

คุณชลทิศ ตามไท

คุณชลิสา เดอซูซ่า

ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

ดร. จันทิมา อังคพณิชกิจ

คุณสุทธิศักดิ์ อังคพณิชกิจ

คุณปริศนา ตั้งสิน

คุณประเสริฐ  เลอเลิศยุติธรรม

พ.ต.อ. สมศักดิ์ คล้ายอักษร และครอบครัว

คุณนิยะดา  เกตุพันธุ์

คุณกานติมา  เลอเลิศยุติธรรม

ดร. ปนันดา  เลอเลิศยุติธรรม

คุณพรชัย  สุตันไชยนนท์

คุณทรัพยา ไกรฤทธิ์

คุณวลีพร ธนาธิคม

คุณสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร

คุณเกสินี กังสนารักษ์

คุณปิยะพงศ์ เอมสำราญ

คุณวรรณงาม สันติมณีรัตน์

คุณปริญดา ลิมกุล

คุณสมใจ สุชาติเจริญยิ่ง

คุณฐาปนิต ธนัตขจรกุล

คุณเสาวภา โขมศิริ

คุณฐนิดา อภิชนะกุลชัย

คุณหัทยา สงวนสิน

อาจารย์เพชร เพ็งชัย

คุณชลลดา ณ ลำพูน

คุณสุภัทร์ – คุณนิลนุช กิตติภิญโญวัฒน์

คุณอธิพงศ์ ภาดานุพงศ์

คุณพฤหัส มีเสน

คุณกฤษฎางค์ ใจสอาด

คุณรัศมี เมธาวิกุล

คุณอัษฎางค์ ใจสอาด

คุณสัญชัย – คุณกรุณา นนทิวัฒน์วณิช

คุณภากร นนทิวัฒน์วณิช

คุณวศกร นนทิวัฒน์วณิช

คุณยศ – คุณวันทนีย์  เมธาวิกุล

เด็กชายศรุต  เมธาวิกุล

เด็กหญิงพุทธิมา เมธาวิกุล

คุณสันติ – คุณนภาพร เมธาวิกุล

คุณธนภูมิ เมธาวิกุล

คุณธนภัทร เมธาวิกุล

คุณสมบัติ – คุณพรรณพิไล ไกรฤทธิ์

เด็กชายธาวิน ไกรฤทธิ์

เด็กหญิงลลิดา ไกรฤทธิ์

คุณพิมพ์นิภา สุขสิริวรพงศ์

คุณนุดี ศรีบุญ

คุณวรงค์รอง พราหมณ์นาด

คุณนาวี – คุณบุญเพ็ง ศรีสมหวัง

คุณณฬณัณฑ์ – คุณณัฎฐะอัฐ อัครนิธิพิรกุล และครอบครัว

คุณยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ

คุณเพลินจิต ลอยประเสริฐ

คุณกัญชรัตน์ อิสระเสนีย์ และครอบครัว

คุณมยุรี บุญทอง

คุณอยู่กุ่ย เกื้อกูลวงศ์

คุณหทัยลักษณ์โคนเหลืองทอง

คุณปารณัฐ สุขสุทธ์

คุณประเสริฐ – คุณสกุลทิพย์ นิธินันทวัฒน์

คุณณัฐวีณ์  นิธินันทวัฒน์

คุณเวช – คุณกาญจนาภา กี่หมัน

คุณชินนาฏ  กี่หมัน

คุณเมธี คุณเจริญ

คุณสิมาภรณ์ สำกลาง

คุณสุวรรณา วิภาเจริญวงศ์

คุณสุชาติ หนูมี – คุณเสาวนี เฉลิมสิน

คุณธันยวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

คุณเอกสกล เพลินพนา

คุณอดิสรณ์ หัดทำ

คุณพฤหัส อึ่งสกุล

คุณปภากร สิรสุนทร

คุณยุพิน เสมอวงศ์ และครอบครัว

คุณวีรชัย ขำไพโรจน์

อาจารย์ปาริดา สุขประเสริฐและครอบครัว

ดร. พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์

Ms. Geraldine Dubreuil

Mr.  Manuel Garcia

Mrs. Celia Fernandez

คุณสุรชัย เจริญศักดิ์และครอบครัว

คุณสดใส – คุณสมาน แก้วจรัส

คุณวราภรณ์  อรุณสิกขพันธ์

คุณธิดารัตน์ ไตรรัตนกุล

คุณณัฏฐารมณ์ สินศิริอมร และครอบครัว

คุณไตรรัตน์ ไตรรัตนกุล และครอบครัว

คุณพจนีย์ ทิพย์กรรณ์ และครอบครัว

คุณสำเนียง เสถียรกาล และครอบครัว

คุณอุรุพงษ์ เสถียรกาล และครอบครัว

คุณสินีนาถ ชำนาญยนต์ และครอบครัว

คุณจรรธพร กรกิ่งมาลา และครอบครัว

คุณเพ็ญพรรณ ปทุมมาศ

คุณฐิติพงษ์ ยิ่งยง

คุณวราภรณ์ อรุณสิกขพันธ์

ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

คุณอัตศฎา ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

คุณสุธารัตน์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

ดญ.นภัสนันท์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

คุณรุจิเรศ แก้วตา

คุณอุษาวรรณ คู่อรุณ

คุณกิตติมา จิตติยากูล

คุณจิรายุ พูลฉงวน

คุณพ่อสมคิด – คุณแม่ช้อย ไกรเทพ

คุณอิน นฤหล้า

คุณซูคอินเดอร์ ปาลกอร์ นฤหล้า

คุณเทวิน นฤหล้า

คุณวรินทร์ นฤหล้า

คุณแม่เจริญ พุทธภิญโญ

คุณภิรมย์ – คุณนิตยา พุทธภิญโญ

จ่าอากาศเอกกิตติภัฏ อัติโชติ

คุณสิทธิธรรม – คุณวัฒนา อัติโชติ

คุณผ่องศรี เดชวิเศษ

คุณจริมศรี เพ็ชรกุล

คุณแม่กิมเล้ง ประเสริฐผล

คุณเสรี – คุณอัปสร ฉายะเจริญ

คุณชีวเทพ – คุณสุภามณี โคมทองสถิต

คุณถวิล – คุณอนัญพร สมบูรณ์

คุณสุนทร ประกอบทรัพย์

นพ. วันชัย – คุณชูติมา แจ้วจิรา

คุณหาญ – คุณกิมเง็ก บุญเลิศ

คุณพรชัย ธวัชวดีวงศ์

คุณรพีพร ธวัชวดีวงศ์

นพ.ณัฏฐา ธวัชวดีวงศ์

ดช.ณภัทร ธวัชวดีวงศ์

คุณภณชนก โชติกันตสิริ

คุณบุญมา ชัยวงศาไพบูลย์

คุณสุนทร หอมมณฑา

คุณเบญจวรรณ วงศ์วารและครอบครัว

คุณกิตติมา จิตติยากูล

คุณพรชัย ตั้งสุณาวรรณ

เด็กหญิงธะมา ตั้งสุณาวรรณ

คุณบรรเจิด ตั้งสุณาวรรณ

คุณประยูร ตั้งสุณาวรรณ

คุณสกุลฤดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

เด็กชายคณิน ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

พลโทพิชา วัฒนะธารี

คุณฉันทนา วัฒนะธารี

นพ.วัฒนา ตั้งสืบกุล

คุณอรอนงค์ สินธวาลัย

คุณอุษา สังขพันธ์

คุณอัจฉรา รัตนวงษ์

คุณธวัช มุทะธากุล

คุณเชน สุวิกะปกรณ์กุล

คุณงามจิต มุทะธากุล

คุณภาณุ มุทะธากุล

คุณภุชงค์ มุทะธากุล

คุณดวงตา สัตยชิติ

คุณปิ่นทิพย์ นวธรรมพิเชษฐ์

คุณพรหมมินทร์ นวธรรมพิเชษฐ์

คุณปภาพิต ผลเจริญ

คุณเผด็จ บรรจงจิต

คุณเฉลิมวงษ์ บรรจงจิต

คุณทรงยศ – คุณประภาพรรณ เจริญธรรมวัฒน์

คุณสุวลักษณ์ สิงห์แก้ว

คุณเจริญ – คุณสุภาวดี ชัยชื่นชอบ

คุณบุญทรง – คุณลำเจียก ผาสุข และครอบครัว

คุณสมจิต อุดมสินค้า และครอบครัว

คุณนิภา ปานสูงเนิน

คุณศิริรัตน์ บุณยเกตุ และครอบครัว

คุณต้นน้ำ ต้นน้ำธารธรรม

คุณบุญตา พิสุทธิ์โกมล

คุณทรงศักดิ์ พิสุทธิ์โกมล

คุณกฤตนัย พิสุทธิ์โกมล

คุณพลวิชญ์ พิสุทธิ์โกมล

คุณพีรวิชญ์ พิสุทธิ์โกมล

คุณบุญมี  สุขประพฤติ

คุณมัจจรี  สุขประพฤติ

คุณสุธี  สุขประพฤติ

คุณภาวัต เนาว์โสภา

คุณสุทธิพันฐ์ จันทนป

คุณวนิดา สุวรรณสา

คุณอ๊อด อินทรสอาด

คุณไอริณ อินทรสอาด

คุณแม่สวรรค์ สายกระสุน และครอบครัว

คุณพัฒนา สายกระสุน

Dr. Paul Johnson

คุณวิรัตน์ มั่นยืน

คุณมยุรี บุญทอง

คุณวิระพงษ์ มงคล และครอบครัว

คุณเฉลียว มงคล

คุณศักดิ์สิทธิ์ อุ่นจิตร์ และครอบครัว

คุณสำรอง จันทร์ทอง

คุณชุมากร พิชัย และครอบครัว

คุณทวี เกษางาม

คุณสวาท เกศางาม

คุณพัชรพรรณ ขุนวงษ์

คุณชัชลี อู่โภคิน

คุณอดิศัย มนะเวส

คุณพิชญพธู – นิชชิตา – พิชญาภา – ขุนวงษ์

คุณกรวิกา – วิรัตน์ – ศศิธร กสานติกุล

คุณภาสพงษ์ – พัธนันท์ ปรีธรรมา

คุณจารุวัชร วงศ์คำจันทร์

คุณจิราวรรณ จีนวรรณ

คุณวีนา อิทรประพันธ์

คุณสำเริงศรี อิทรประพันธ์

คุณอัญญาอร ธีรกุลวาริช
คุณวรงค์ศัลย์ ลัทธิ และครอบครัว

คุณสราวุฒิ กาญจนถาวร

คุณกนกวรรณ ช่วยประสม

คุณเวชยันต์ อุณหสุวรรณ

คุณสุพร ตั้งใจพิทักษ์

คุณอนุสรณ์ ศิริปิ่น

คุณศุภสุตา มุลบรรจง และครอบครัว

คุณเศรษฐสิทธิ์ ควรเลี้ยงกุล

คุณตุ๊ก

พี่โจ้

คุณภาคย์ ชีวธนากรณ์กุล

คุณเชิดชัย ศิริโภคา

คุณสุวัฒนา อินทร์พงศ์พันธุ์

คุณอัฏฐวัฒน์ ควรเลี้ยงกุล

คุณศศิอำไพ ศิริวิโรจน์

คุณพัชรพรรณ ขุนวงษ์

คุณทิพากร กำจัดโรค

คุณวรรณา ช่อทับทิม

คุณวรวัฒน์ ช่อทับทิม

คุณชุติมา ว่องวิภาสมิตกุล

คุณจิรายุ พูลฉนวน

คุณจำเนียร รัตนโชติ

คุณไพฑูรย์-มาสพร-ชยพล-ภูริภาคย์ บุญศิริไพบูลย์                   คุณพิสิษฐ์ นิธินันทวัฒน์ – คุณจิตติมาภรณ์ ขุนรัตนชัย

คุณวสันต์ – คุณชวนพิศ – คุณพาลินท์ – คุณปาณิศา วุฒิชาติวานิช

คุณจรูญ – คุณฐิดาพา ชัยชื่นชอบ และครอบครัว

คุณสุริยะ ฉายะเจริญ

ขอพรแห่งคุรุผู้ประเสริฐ พระพุทธเจ้าทั้งสามกาลผู้นำพาสัตว์โลกไปสู่การหลุดพ้น พระโพธิสัตว์ทั้งสิบทิศ ประทานแด่ท่านผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว จงประสบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม และเข้าสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นโดยเร็วด้วยเทอญ

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: