Skip to content

Bond between Spiritual Teacher & Student

photo-11

สายใยระหว่างคุรุกับศิษย์เป็นความมหัศจรรย์ยิ่งของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกี่วัน กี่เดือน กี่ปี เมื่อเราตั้งจิตว่าคุรุอยู่เหนือกระหม่อม ท่านมองดูเราอย่างปรานีและเราผู้เป็นศิษย์เปี่ยมไปด้วยศรัทธาภักดีในท่าน เราจะไม่มีวันพรากจากท่าน และพรของคุรุจะหลั่งไหลมาสู่จิตใจของศิษย์เสมอ ไม่มีคำว่า ใกล้ หรือ ไกล สายใยนี้เชื่อมโยงเรากับท่านไว้ไม่เพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้น แต่จะผูกพันเราไปตราบจนเข้าถึงการหลุดพ้น ไม่ว่าเราจะเกิดใหม่อีกกี่ภพกี่ชาติ เราจะได้พบคุรุ ผู้เราภาวนาถึง ได้บำเพ็ญเพียรต่อกับท่าน ได้ประกอบการงานเพื่อสรรพสัตว์กับท่านอีก

ด้วยเหตุนี้ มิลาเรปะจึงไม่เคยแยกจากมาร์ปะไม่ว่าท่านทั้งสองจะอยู่ห่างไกลกันเพียงไร เมื่อมิลาเรปะ ผู้ใช้ชีวิตในป่าเขา คิดถึงมาร์ปะผู้เป็นคุรุ มาร์ปะก็สามารถรับรู้ได้ เช่นเดียวกับท่านฑากินียีชี ซกเกียลที่แม้จะบำเพ็ญภาวนาในถ้ำอย่างโดดเดี่ยวห่างไกลจากพระปัทมสัมภวะ ก็สามารถติดต่อกับคุรุผ่านกระแสจิต พรของคุรุทำให้ท่านเข้มแข็งและฝ่าฟันความยากลำบากนานับประการจนท่านเข้าถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต

ในสายซกเช็นแห่งพุทธวัชรยาน ปัญญากับกรุณาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หลอมรวมอยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ คุณงามความดีทั้งปวงของคุรุถ่ายทอดผ่านพระองค์ เมื่อเรานึกถึงคุรุ เราแปรเปลี่ยนท่านเป็นสัมโภคกายในลักษณะ “พระพุทธเจ้าแห่งแสงกระจ่าง” โดยความกระจ่างเป็นคุณลักษณะของจิตเดิมแท้ของเรา ท่านมีพระวรกายผ่องแผ้ว ไม่มัวหมองจากความมืดมนของกิเลส ทรงแผ่แสงแห่งความกรุณาแก่สรรพสัตว์ ทรงบำเพ็ญสมาธิอยู่เหนือศรีษะของเรา ท่านกับคุรุของเราไม่แยกจากกัน

ด้วยวิธีการเช่นนี้ สมาธิจึงเชื่อมโยงเรากับคุรุไว้ด้วยกัน ประสานจิตของเรากับของท่านอันเป็นจิตเดียวกับพระหทัยของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยกัน เมื่อเราหมั่นทำสมาธิ ระยะทางกับกาลเวลาจึงไม่สามารถกั้นขวางความรักและพรได้ และแม้ไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีเครื่องมือสื่อสารอันวิเศษใดๆ แม้เราจะไม่ได้พูดคุยกับท่านเลย เราก็ยังสามารถเชื่อมโยงกับท่านได้ทุกเวลานาที

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: