Skip to content

Thought on Dzogchen

SONY DSC

สถาจาริกแสวงบุญ กงโบ้ เพินรี (Mt. Kongbo Bonri, Central Tibet)

“ถ้าเราบีบคั้นจิตจนเป็นทุกข์ เราจะไม่เข้าถึงการตรัสรู้ ถ้าเราผ่อนคลาย เราจะเห็นสัจธรรม”

คำสอนซกเช็นนี้เตือนใจให้รู้ว่าสภาวะเดิมแท้ของจิตคือผ่อนคลาย ไม่ซีเรียส เครียด กังวล หรือเต็มไปด้วยกฎกติกา จิตต้องไม่หนัก แต่เบา สบาย เบิกบาน อันนำไปสู่คุณสมบัติดีๆ อื่นๆ อีกมากมาย

ซกเช็นไม่เน้นรูปแบบภายนอก ไม่ได้ระบุว่าเราต้องทำอย่างนี้และไม่ทำอย่างนี้ ไม่ได้ระบุว่าเราต้องกินอาหารอย่างไร แต่งตัวอย่างไร แต่เน้นการตื่นรู้ในจิตใจของเราแต่ละคน เน้นพรของครูและศรัทธาของศิษย์

เมื่อเรามีความมั่นคงกับการปฏิบัติ แม้ไม่มีกฎที่ผู้อื่นกำหนด เราจะรู้ทิศทางและเป้าหมายของชีวิต แต่การไม่มีกฎ ไม่มีรูปแบบ ไม่ได้แปลว่าเราไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ไม่ได้แปลว่าเราทำอะไรก็ได้ที่เบียดเบียนคนอื่นหรือกระทำสิ่งต่างๆตามอำนาจของกิเลส และการที่เราผ่อนคลายไม่ได้แปลว่าเราเกียจคร้านได้ การผ่อนคลายในที่นี้หมายถึงสภาวะของจิตอันเป็นสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดได้ยากมากเพราะในแต่ละขณะเราคิดปรุงแต่งและเพิ่มเติมสีสันให้แก่จิตเราอยู่ตลอดเวลา

 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: