Skip to content

Hold the Dharma As If It Were a Precious Diamond!

photo-1

 

สำนวนทิเบตกล่าวไว้ว่า “พระธรรมเป็นเรื่องไม่ยาก แต่จะเข้าถึงพระธรรมได้เป็นเรื่องยาก” เมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมแล้วไม่ว่าจะด้วยสายการปฏิบัติใด ขอให้เห็นคุณค่า ทะนุถนอมพระธรรมไว้ดุจดังได้เพชรล้ำค่า อย่ามองการปฏิบัติธรรมเหมือนสินค้าที่เราเปลี่ยนตามรสนิยม เหมือนงานที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบ การปฏิบัติธรรมคือการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิต คือการเรียนรู้ด้านในด้วยใจเปิดกว้าง คือสายใยอ่อนละมุนที่ถักทอเรากับโลกและจักรวาล

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: