Skip to content

Archive for

Accumulations of Merits & Wisdom

 

SONY DSC

การสั่งสมบุญบารมีไม่ใช่เรื่องศรัทธางมงาย แต่คือการเพียรพยายามทำความดีอันเกิดจากความเข้าใจยิ่งใหญ่ แม้สวดมนตราหนึ่งบท กราบหนึ่งครั้ง เดินเวียนเทียนหนึ่งรอบ ถวายดวงประทีปหนึ่งดวง หรือการให้ความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ ก็ถือเป็นการสั่งสมบุญบารมีที่สำคัญ แต่เราต้องทำด้วยความเข้าใจ ด้วยคุณภาพของการปฏิบีัติ และยิ่งเป็นบุญใหญ่ หากเราทำโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่หวังประโยชน์กลับมาสู่ตัวเรา ด้วยจิตอันเปี่ยมไปด้วยความกรุณาต่อผู้อื่น

เมื่อหมั่นบำเพ็ญบุญบารมี จิตจะผ่องใสเพราะเราได้สลายกิเลสอันเป็นสนิมแห่งอัตตาตัวตน หากเราสังเกต จะเห็นว่าจิตใจที่เคยกระด้างอ่อนโยนขึ้น เรามีความอ่อนน้อมกับผู้อื่นมากขึ้น จิตใจของเราเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากขึ้น สีหน้าแววตาของเราจะฉายแสงแห่งความพึงพอใจตลอดเวลา

การเปลี่ยนแปลงของจิตและบุคลิกลักษณะของเรามีผลอย่างยิ่งต่อสุขภาพและการทำสมาธิ เพราะเมื่อจิตผ่องใส สุขภาพจะดีและสมาธิจะเกิด นี่เองที่คุรุอาจารย์สอนว่าการบำเพ็ญบุญบารมีคือการสลายบาปกรรมอันเป็นการดับความมืดบอดในจิตใจ เมื่อความมืดบอดออกไป ก็เหลือเพียงความผ่องใส ผ่องแผ้ว กระจ่าง ดุจดังฟ้าหลังฝน ดังพระจันทร์ในคืนเดือนมืด

ความกระจ่างแห่งจิตนี้คือตัวรู้ ในฝ่ายซกเช็นเรียกว่า “ริกปะ” คือความชัดใส ที่นำเราไปสู่ปัญญาญาณในระดับลึก เมื่อเข้าถึงสภาวะนั้น จิตของเราจะเชื่อมโยงกับสภาวะธรรม หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอวกาศ เราเข้าถึงสภาวะนี้ด้วยสมาธิซึ่งให้โอกาสเราได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของจิตและทำให้เราได้เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง