Skip to content

Archive for

Tonglen Prayer by Shardza Tashi Gyaltsen Rinpoche

ขอมอบบทนี้แด่ทุกท่าน บทภาวนาต่อไปนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์และสุขของเรา โดยเฉพาะผู้มีความทุกข์ทั้งหลาย เมื่อสวดและใคร่ครวญความหมายของบทนี้ซึ่งรจนาด้วยโพธิจิต ความทุกข์ที่ประสบนั้นจะเป็นเพียงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและจะผ่านพ้นไป

บทสวดภาวนาทงเลน

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་།།

བོན་ཉིད་བདེན་པའི་བདེན་པ་ཡིས།།

འགྲོ་བའི་བདེ་སྡུག་ཅི་ཡང་རུང་།།

དེ་ཀུན་བདག་ལ་སྨིན་གྱུར་ཅིག།

โกนชก ซุมจี เต็นบา ตัง

เพินญิด เต็มเบ เต็มบา ยี

โตรเว เตตุก จิยัง รุง

เทกูน ตักลา มินจูร์ จิก

ด้วยสภาวะธรรมแห่งพระรัตนตรัย

และความเป็นธรรมดา

ไม่ว่าสรรพสัตว์จะทุกข์สุขเพียงไร

ขอให้ข้าพเจ้าได้ร่วมทุกข์และสุขนั้น

བདག་གཞན་ཉོན་མོང་སྦྱང་བར་ཤོག།

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་ཤོག།

ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་གསོབ་པར་ཤོག།

བུ་ལོན་ལན་ཆགས་འཁེལ་པར་ཤོག།

གནོད་བྱེད་གདུག་རྩུབ་ཞི་བར་ཤོག།

ตักแฉน เญินมง ชังวา โช

ตกปา ทัมเจ ตักปา โช

แลจิ นัมมิน ซบปา โช

ผูเลิน แลนชัก เคปา โช

เนิดเช ตุกซุบ ฉีวา โช

ขอให้กิเลสของข้าพเจ้าและผู้อื่นได้รับการขจัดออกไป

ขอให้บาปกรรมได้รับการสลายจนหมดสิ้น

ขอให้ผลกรรมสุกงอม

ขอให้หนี้กรรมได้รับการชำระล้าง

ขอให้การทำลายล้างและความรุนแรงหมดสิ้นไป

གང་ཞིག་བདག་ལ་དད་གྱུར་ཏམ།།

སྨོད་དང་ཚིག་རྩུབ་སྨྲས་ནའང་རུང་།།

བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་རྣམས།།

བདག་གིས་ཐར་པར་འདྲོངས་པར་ཤོག།

กังฉิก ตักลา เตจูร์ ตัม

เมิดตัง ซิกซุบ เมนา รุง

ซังแงน แลจี เทรวา นัม

ตักกี ทาบา ธงบา โช

ผู้ใดก็ตามที่มีศรัทธาในข้าพเจ้า

หรือดุด่าว่ากล่าวข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะเกี่ยวโยงกับกรรมดีหรือกรรมชั่ว

ขอให้ข้าพเจ้าได้นำพาพวกเขาไปบนวิถีแห่งการหลุดพ้น

བདག་གི་སྐྱེ་བ་གཞན་བརྒྱུད་ཚེ།།

སེམས་ཅན་གཞན་ལ་གནོད་པ་ནི།།

བ་སྤུའི་ཚིག་ཙམ་མི་བྱེད་པར།།

ཕན་བདེ་མ་ལུས་བསྒྲུབ་ནུས་ཤོག།

ตักกิ เจวา แฉนจุด เซ

เซ็มแจน แฉนลา เนิดบา นิ

วาปู ซิกซัม มิเช ปา

แพนเต มาลู ดรุบนู โช

เมื่อข้าพเจ้าได้ถือกำเนิดในภพชาติอื่น

ขออย่าได้ทำให้ผู้ใดได้รับความเจ็บปวด

แม้เท่าเสี้ยวแห่งรูขุมขน

ขอให้ได้อำนวยสุขและยังประโยชน์ไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียว

ཡུལ་མཆོག་གནས་བཞིའི་བྱིན་རླབས་དང་།།

བོན་ཉིད་བདེན་པའི་བདེན་པ་ཡི།།

བདག་གི་བསམ་སྦྱོར་དགེ་བས་མཐུས།།

སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་བསྒྲུབ་པར་ཤོག།

ยุลชก เนฉี ชินรับ ตัง

เพินญิด เต็มเบ เต็มบา ยี

ตักกิ ซัมจอร์ เกเว ทู

เมินลัม ทาชิน ดรุบปา โช

ขออานุภาพแห่งจตุรัตนะ

สภาวะแห่งความเป็นธรรมดา

ผลบุญและการบำเพ็ญบารมีของข้าพเจ้า

จงดลบันดาลให้บทสวดอธิษฐานสมฤทธิ์ผล

ད་ནས་འཁོར་བ་འདི་ལ་མི་ཆགས་པར།།

ཐམས་ཅད་རང་རྩལ་རང་སྣང་ངོ་ཤེས་ནས།།

ཀ་དག་དང་པོའི་གཞི་དབྱིངས་གྲོལ་ནས་སུ།།

སླར་ཡང་འགྲོ་དོན་མ་ལུས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག།

ทาเน คอวา ติลา มิชัก บา

ทัมเจ รังซัล รังนัง โงเช เน

กาตัก ทังเบอ ฉียิง เตรอเน ซู

ลายัง โตรเติน มาลู ทาชิน โช

ด้วยจิตที่ไม่ยึดติดในสังสารวัฏนี้

ด้วยเข้าใจว่าทุกสิ่งคือปรากฏการณ์ภายในอันเป็นพลังแห่งตัวตน

ขอให้ได้หลุดพ้นในฐานแห่งความไพศาล ความผ่องแผ้วแรกเริ่ม

ขอให้สำเร็จในการยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์อีกด้วยเทอญ

 ***

รจนาโดย พระอาจารย์ชาซา ต้าชี เกียลเซ็น ริมโปเช

แปลโดย กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล

On Kailash (Gang Tise)

931377_444536085630191_1717232198_nข้อมูลเกี่ยวกับภูเขาไกรลาศ

ภูเขาไกรลาศ ความสูง 6,714 เมตร มีชื่อภาษาทิเบตว่า คัง ติเซ (Gang Tise) แปลว่า ธารน้ำแข็ง เป็นชื่อในภาษาชางชุง (Zhang Zhung) ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณแห่งเอเซียกลางซึ่งเชื่อว่ามีใจกลางอยู่ที่บริเวณเขาไกรลาศ

ชาวทิเบตจะเรียกภูเขาไกรลาศว่า “คังริมโปเช” หมายถึง ธารอันประเสริฐ คำว่า ริมโปเช แปลว่า สิ่งประเสริฐ สิ่งล้ำค่า โดยปกติใช้เป็นชื่อเรียกพระอาจารย์ที่กลับชาติมาเกิด หรือพระอาจารย์ผู้ทรงความรู้ มีวัตรปฏิบัติงดงามและประกอบการงานเพื่อสัตว์โลก

ไกรลาศเป็นชื่อในภาษาสันสกฤต หมายถึงเขาพระสุเมรุ ซึ่งในศาสนาฮินดูเชื่อว่า ไกรลาศคือที่ประทับของพระศิวะและทะเลสาบมนัสโรวาร์ คือที่ประทับของพระนางอุมา ในแต่ละปีจึงมีชาวฮินดูจำนวนมากมาทำ “ไกรลาศยาตรา” ด้วยการจาริกแสวงบุญที่ภูเขาและทะเลสาบแห่งนี้

ในศาสนาฮินดู เชื่อกันว่าน้ำในทะเลสาบ (เส้นรอบวง 88 กิโลเมตร) เป็นที่จุติแห่งจิตของพระพรหม จึงถือว่าสามารถชำระกาย วาจา ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ไกรลาศยังเป็นแห่งกำเนิดของแม่น้ำที่ยาวที่สุดสี่สายแห่งเอเซีย ได้แก่ แม่น้ำพรหมบุตร (ไหลไปทางภาคกลางของทิเบตและลงไปที่แคว้นอัสสัมของอินเดีย) แม่น้ำสินธุ (ปากีสถาน) แม่น้ำสัตเลจ (ไหลรวมกับแม่น้ำสินธุ) แม่น้ำการ์นาลี ซึ่งได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาในอินเดีย

ผู้นับถือศาสนาเชน (Jainism) เชื่อว่าติร ถังกร ศาสดาองค์แรก บรรลุนิพพาน ณ ภูเขาแห่งนี้

สำหรับชาวทิเบต ภูเขาไกรลาศคือสถานศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวพุทธสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือชาวพุทธนิกายยุงตรุงเพิน (พุทธเพิน) โดยพวกเขาเชื่อว่าบริเวณใกล้ภูเขาลูกนี้คือที่ประสูติของพระพุทธเจ้าเติมปา เชนรับ มิโวเช นอกจากนี้ ชาวพุทธเพินยังเชื่อว่าภูเขาลูกนี้คือ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ “ยุงตรุง กูเซก” ซึ่งมีลักษณะเป็นสวัสดิกะเก้าชั้นแทนยานเก้าในพระพุทธศาสนา เป็นที่ประทับของพระชางชุง เมรี (เทพยีตัมองค์สำคัญในคัมภีร์ตันตระที่ชาวพุทธเพินปฏิบัติบูชา) และทะเลสาบมนัสโรวาร์คือสถานสรงน้ำของพระพุทธเจ้าเติมปา เชนรับ ในยามที่ลมสงบนิ่งเช้าตรู่ของวัน เราอาจมองเห็นรอยพระบาทและสัญลักษณ์สวัสดิกะเหนือผิวน้ำ

ชาวพุทธทิเบตนิกายอื่นๆ เชื่อว่า ไกรลาศคือที่ประทับของพระจักรสัมภระ (Chakrasambhara) ซึ่งเป็นเทพยีตัมองค์สำคัญในคัมภีร์ตันตระและเป็นพระพุทธเจ้าศากยมุนีปางพิโรธ และที่ประทับของพระฑากินีวัชรวราหิ (Dorje Phakmo) คู่ปฏิบัติธรรมของพระองค์

การเดินภาวนา “คอรา” รอบภูเขาจึงเป็นการเดินรอบองค์พระพุทธเจ้าผู้ให้พรแก่สถานที่และเชื่อว่าประทับอยู่ที่นั่น และเป็นการทำความเคารพคุรุอาจารย์ผู้เดินทางมาปฏิบัติธรรม ณ ภูเขาแห่งนี้

Photo Courtesy: Sirikiat Bunworaset
http://www.facebook.com/sirikiat