บทสวดมนต์เงินโดร รถม้าบรรทุกอัญมณีแห่งการฝึกฝนทั้งสาม

บทสวดมนต์เงินโดร
รถม้าบรรทุกอัญมณีแห่งการฝึกฝนทั้งสาม

Ngondro Prayers
The Chariot Pulling the Gems of the Three Trainings

Ngondro Tshokzhing

ข้าพเจ้าขอกราบประณตน้อมพระปฐมอาจารย์

และพระผู้ดำรงอยู่ในภูมิ พระพุทธเจ้าแสงกระจ่างผู้เหนือกว่าผู้ใด

เมื่อลุกจากเตียงนอนในตอนเช้าตรู่

ทันทีที่ลุกจากเตียงนอนในตอนเช้าตรู่ หลังจากนำลมเสียแห่งบาปกรรมและเครื่องเศร้าหมองทั้งสามกาล (ตุกลุง) จำนวน 3-9 ครั้งออกมาแล้ว ด้วยสติรู้ตัวและจิตตั้งมั่นในสมาธิ ขอให้เปล่งเสียงร้องเรียกหาพระปฐมอาจารย์ด้วยศรัทธาจากก้นบึ้งของหัวใจ

พระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่ง พระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่ง พระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่ง
ขอท่านโปรดปรานีต่อศิษย์ด้วยเทอญ

แล้วตั้งจิตว่า พระปฐมอาจารย์ ผู้ดำรงอยู่ที่กลางจักระหัวใจ ได้ขึ้นมาจากช่องลมปราณกลางกาย แล้วดำรงอยู่อย่างชัดแจ้งในอากาศเหนือกระหม่อม จากนั้น สวดบทต่อไปนี้ด้วยท่วงทำนองอันไพเราะ

ณ พุทธเกษตรมหาสุขผ่องแผ้วกลางใจ
พระปฐมอาจารย์ ผู้เป็นปัญญาญาณโดยธรรมชาติดำรงอยู่
เพื่อให้ศิษย์ผู้อับโชคและทนทุกข์จากกิเลส
ได้หลุดพ้นจากทะเลแห่งวัฏสังสาร
ขออัญเชิญพระปฐมอาจารย์ขึ้นจากช่องกลางกายอันประเสริฐ
แล้วดำรงอยู่กลางจักระมหาสุขเหนือกระหม่อม
ขอท่านโปรดประทานพรให้ศิษย์ได้ตระหนักรู้ด้วยว่าทุกปรากฏการณ์คือภาพลวง

(2) ความยากลำบากในการได้กายมนุษย์ที่เปี่ยมด้วยสภาวะและเงื่อนไขบริบูรณ์

ชาตินี้ ข้าพเจ้าไม่ได้เกิดมาป็นสัตว์นรก เปรต และสัตว์เดรัจฉาน

มืได้เกิดเป็นเทวดาอายุยืนยาว หรือเกิดในดินแดนที่ขาดพระธรรม
มิได้เกิดมาเป็นผู้ไร้ศาสนา หรือมีความพิการทางอายตนะ
รวมทั้งมิได้เกิดมาเป็นอานารยชน ได้สละแล้วซึ่งสภาวะอันปราศจากอิสรภาพแปด
จึงได้เกิดเป็นมนุษย์ ในดินแดนที่มีพระธรรม มีอายตนะภายในทั้งห้าครบถ้วน
ไม่ได้มีมิจฉาทิฐิ แต่เปี่ยมด้วยศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า
ได้ถือกำเนิดในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมา ทรงแสดงธรรม และพระธรรมดำรงอยู่
มีคุรุชี้นำหนทาง และท่านเปี่ยมด้วยความรักและกรุณา
การได้กายมนุษย์เช่นนี้ มีชาตินี้เพียงชาติเดียว
ขอพระพุทธเจ้าแสงกระจ่างประทานพรให้จิตของศิษย์ตั้งอยู่ในบุญกุศล
ขอพระคุรุเทรนปา นัมคา อย่าได้ส่งศิษย์ให้ออกไปนอกหนทางแห่งธรรม
ขอพระอาจารย์ญัมเม เชรับโปรดนำทางศิษย์สู่การหลุดพ้นอย่างรวดเร็ว
ขอพระปฐมอาจารย์ผู้มีพระคุณโปรดอย่าแบ่งแยกจากศิษย์ด้วยเทอญ

เพราะกิเลสห้า จิตจึงทุกข์ กายเจ็บปวดด้วยความเจ็บป่วย
จิตถูกอุปสรรคยั่วยุ ถูกมิตรและศัตรูทำร้าย
ถูกลวงด้วยสังสารวัฏ และเพราะมีสติปัญญาต่ำต้อย
จึงวุ่นวายกับความยุ่งเหยิงทางโลกจนไม่มีใจจะประกอบบุญกุศล
ขอพระพุทธเจ้าแสงกระจ่างประทานพรให้จิตของศิษย์ตั้งอยู่ในบุญกุศล
ขอพระคุรุเทรนปา นัมคา อย่าได้ส่งศิษย์ให้ออกไปนอกหนทางแห่งธรรม
ขอพระอาจารย์ญัมเม เชรับโปรดนำทางศิษย์สู่การหลุดพ้นอย่างรวดเร็ว
ขอพระปฐมอาจารย์ผู้มีพระคุณโปรดอย่าแบ่งแยกจากศิษย์ด้วยเทอญ

(3) ความเป็นอนิจจัง

โลกภายนอกแตกสลายไป สรรพสัตว์ภายในล้วนว่างเปล่า
พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน เจ้าแห่งสัตว์โลกก็ยังเสด็จจากไป
ในทำนองเดียวกัน ศิษย์ก็ต้องตายอย่างแน่นอน
เวลาแห่งการตายไม่สามารถทำนายได้
ขณะที่กำลังจะตาย สิ่งต่างๆ ล้วนไม่มีความหมาย
เมื่อเวลาแห่งความตายมาถึง ธาตุแตกสลาย
กายเจ็บป่วย จิตเกิดความหวาดกลัว
เมื่อความทุกข์ยิ่งใหญ่เช่นนี้ปรากฏขึ้นแก่ศิษย์
ขอพระพุทธเจ้าแสงกระจ่างปกป้องศิษย์ด้วยความกรุณา
ขอพระคุรุเทรนปา นัมคา อย่าได้ส่งศิษย์ไปยังเหวแห่งอบายภูมิ
ขอพระอาจารย์ญัมเม เชรับนำพาศิษย์ไปบนหนทางแห่งภพชาติหน้า
ขอพระปฐมอาจารย์ผู้มีพระคุณโปรดอย่าแบ่งแยกจากศิษย์ด้วยเทอญ

(4) การตระหนักถึงเหตุแห่งทุกข์ในสังสารวัฏ

เพราะตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งสาม
หากในชาติหน้าต้องประสบความทุกข์จากอบายภูมิ
(จาก) สัญชีว กาลสูตร สังฆาต เรารวมหานรก
มหาเรารว ตาปน และปรตาปนมหานรก
อเวจีมหานรก รวมทั้งนรกบริวาร 16 ขุม
ถูกไฟแผดเผาบนแผ่นดินเหล็กที่ลุกโพลง
ถูกอาวุธแหลมคมหั่นเนื้อออกเป็นชิ้นๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า
ถูกเลื่อยเฉือนเนื้อจนขาด ถูกภูเขาลูกใหญ่บีบกระแทกและบดขยี้
ถูกไฟเผาไหม้ในห้องที่มีก้อนเหล็กร้อนแดง
ถูกต้มเคี่ยวในน้ำที่เดือดพล่าน ถูกหลาวทิ่มแทงจนเป็นรูพรุน
แขนขาไหม้ไฟเมื่อถูกถ่านทองแดงร้อน
ถูกหนอนที่มีปากคมแหลมกัดกินในคูถที่เต็มไปด้วยซากศพ
ขาถูกเฉือนจนถึงกระดูกเมื่อย่ำไปบนทางที่เต็มไปด้วยมีด
เนื้อถูกตัดเป็นชิ้นๆ ในสวนที่เต็มไปด้วยดาบ
ร่างกายฉีกขาด เนื้อกับกระดูกแยกไปคนละทางในแม่น้ำที่เต็มไปด้วยขี้เถ้าร้อนระอุ
ถูกทิ่มแทงด้วยมีดแหลมคมเมื่อปีนขึ้นต้นงิ้วที่ไม่สามารถขึ้นไปถึง
เมื่อข้าพเจ้าไปถึงนรกแห่งความน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้
ขอพระพุทธเจ้าแสงกระจ่างโปรดประทานความกรุณาอันยิ่งใหญ่ต่อศิษย์
ขอพระคุรุเทรนปา นัมคาโปรดปกป้องศิษย์จากความทุกข์นี้
ขอพระอาจารย์ญัมเม เชรับโปรดอย่าส่งศิษย์ไปสู่อบายภูมิ
ขอพระปฐมอาจารย์ผู้มีพระคุณโปรดอย่าแบ่งแยกจากศิษย์ด้วยเทอญ

เช่นกัน ภายใต้ทุ่งน้ำแข็ง มีพายุลมสีดำหมุนรอบ
เมื่อถึงเวลาที่ต้องทนทุกข์จากพายุลมอันแรงกล้าและความหนาวเย็นยะเยือก
กายจะทรมานจากแผลพุพอง จากหยดเลือดและหนอง
จะคร่ำครวญด้วยเสียงกรีดร้อง “อาชู อาชู”
มิสามารถเอ่ยคำพูดใดๆ ได้ มีเพียงฟันที่กระทบกัน
เนื้อแตกเป็นเสี่ยงๆ จนกายเป็นเหมือนดอกบัวสีขาบ
ดอกบัวหลวงและดอกบัวหลวงใหญ่
ความทุกข์ทรมานอย่างที่สุดจากความหนาวเย็นอันสุดจะทนได้
นรกชั่วคราว ก็เป็นสถานอันน่าเวทนายิ่งเช่นกัน
เมื่อศิษย์ประสบความทุกข์แสนสาหัสเยี่ยงนี้
ขอพระพุทธเจ้าแสงกระจ่างโปรดประทานความกรุณาอันยิ่งใหญ่ต่อศิษย์
ขอพระคุรุเทรนปา นัมคา โปรดปกป้องศิษย์จากความทุกข์นี้
ขอพระอาจารย์ญัมเม เชรับนำพาศิษย์ออกไปจากสถานอันเลวร้ายนี้
ขอพระปฐมอาจารย์ผู้มีพระคุณโปรดอย่าแบ่งแยกจากศิษย์ด้วยเทอญ

เปรต ผู้อยู่ในโลกของตน ผู้ท่องไปในอากาศ
ผู้ดำรงอยู่ในหกภพภูมิ ล้วนประสบทุกข์แสนสาหัสจากความหิวกระหาย
ร่างกายมีความบกพร่องจึงกินและดื่มไม่ได้
จิตมีความบกพร่องจึงเห็นอาหารและเครื่องดื่มว่าสกปรกโสมม
ลิ้นที่เป็นไฟทำให้มีเปลวไฟพวยพุ่งออกมาจากปาก
เป็นปรากฏการณ์แห่งความน่าสะพรึงกลัวอันน่าสังเวชอย่างที่สุด
สัตว์เดรัจฉานต้องชดใช้กรรมในมหาสมุทร
อยู่ในที่อันไร้แสงสว่าง และได้สภาวะที่ทำให้ท่องไปในอากาศ
กินกันเอง ทำร้ายกันและกัน
ทนทุกข์จากความมืดดำที่ปกคลุมไปทั่ว
ถูกล่า ฆ่า เนื้อถูกแล่ เฉือน หั่นและสับ ถูกตีและทารุณ
ความทุกข์ทรมานจากการถูกใช้เยี่ยงทาสไม่มีวันหมดสิ้น
เมื่อศิษย์ประสบทุกข์ในแดนที่ไม่บริสุทธิ์นี้
ขอพระพุทธเจ้าแสงกระจ่างโปรดประทานความกรุณาอันยิ่งใหญ่ต่อศิษย์
ขอพระคุรุเทรนปา นัมคา โปรดปกป้องศิษย์จากความทุกข์นี้
ขอพระอาจารย์ญัมเม เชรับนำพาศิษย์ออกไปจากสถานอันเลวร้ายนี้
ขอพระปฐมอาจารย์ผู้มีพระคุณโปรดอย่าแบ่งแยกจากศิษย์ด้วยเทอญ

(5) ลักษณะของกรรม

มนุษย์ประสบทุกข์อย่างใหญ่สี่และอย่างเล็กแปด
อสูรสู้รบวิวาทกัน เทวดาตกจากสวรรค์
กล่าวอย่างสั้น หกภพภูมิอันเป็นสถานแห่งสังสารวัฏนี้
ไม่ว่าจะเกิดที่ใด ไม่ว่าจะทำอะไร ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์โดยแน่แท้
ไม่มีแม้ขณะเดียวที่ปราศจากทุกข์
ชาตินี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติบนหนทางอันประเสริฐอันนำไปสู่การหลุดพ้น
กรรมชั่วอันเกิดจากกิเลสรุนแรง ได้แก่ การฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์และประพฤติผิดในกาม
พูดโกหก พูดส่อเสียด ด่าว่า และนินทาผู้อื่น
คิดลบ คิดร้าย และมีมิจฉาทิฐิ
เมื่อศิษย์ประสบความทุกข์จากอกุศลกรรมเหล่านี้
ขอพระพุทธเจ้าแสงกระจ่างแปรเปลี่ยนจิตของศิษย์ให้อยู่ในบุญกุศล
ขอพระคุรุเทรนปา นัมคาโปรดอย่าส่งศิษย์ไปบนหนทางแห่งมิจฉาทิฐิ
ขอพระอาจารย์ญัมเม เชรับนำพาศิษย์ไปบนหนทางแห่งการหลุดพ้น
ขอพระปฐมอาจารย์ผู้มีพระคุณโปรดอย่าแบ่งแยกจากศิษย์ด้วยเทอญ

(6) ยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

เบื้องหน้ามีบัลลังก์ราชสีห์ที่มีฐานดอกบัว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
พระปฐมอาจารย์ทรงอาภรณ์และเครื่องประดับในลักษณะสัมโภคกายของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้า พระธรรม และเหล่าพระโพธิสัตว์
พระยีตัม ฑากินี ธรรมบาล ประทับอยู่ล้อมรอบ
คุรุผู้ประเสริฐ ต้นกำเนิดตรีกายแห่งพระชินเจ้า
พระพุทธเจ้าทั้งสามกาล ผู้นำพาสัตว์โลกไปสู่การหลุดพ้น
พระพุทธรูป คัมภีร์ สถูป สิ่งแทนกาย วาจา ใจของพระองค์
พระโพธิสัตว์ทั้งสิบทิศ ดวงประทีปแห่งการตรัสรู้
ข้าพเจ้าและเหล่าสรรพสัตว์ขอกราบประณตน้อมและยึดแก้วทั้งสี่เป็นสรณะ

(7) เจริญโพธิจิต

โอ้ สรรพสัตว์ในสังสารวัฏแห่งสามโลก
ไม่มีชีวิตใดเลยที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อแม่มาก่อน
ขอให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์
ประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป
ดังพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงเจริญโพธิจิต
ด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในสามกาล
ข้าพเจ้าขอเจริญโพธิจิต
เพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ

(8) บริกรรมมนตราร้อยพยางค์

เหนือกระหม่อมของข้าพเจ้า บนฐานดอกบัวสีขาว ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
พระอาจารย์ผู้มีพระคุณในลักษณะพระพุทธเจ้าแสงกระจ่างดำรงอยู่
ท่านมีพระวรกายสีขาวชัดใส ประทับอยู่อย่างมั่นคง
ที่พระหทัยของท่าน เหนือฐานดวงจันทร์ มีอักขระ “โซ”
พร้อมมนตราร้อยพยางค์หมุนเวียนซ้ายอยู่โดยรอบ
น้ำอมฤตแห่งปัญญาไหลลงมาทั่วทั้งพระวรกาย
จากพระอุษณีย์มาที่โถรัตนะซึ่งตั้งอยู่บนพระเพลา
น้ำอมฤตไหลล้นโถรัตนะ แล้วเข้ามาที่กระหม่อมของข้าพเจ้า
เข้าไปในช่องกลางกาย (ให้คิดว่า) บาปกรรม ความผิดพลาด ร่องรอยกรรมทั้งหลาย
กลายเป็นเขม่าสีดำออกไปทางทวารด้านล่าง
ท่านผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายต่างพึงพอใจ
ให้คิดว่ากายของข้าพเจ้าได้กลายเป็นกายแห่งแสง

โซ มุ เย เทรอ ชุง เย ลัม ตรี ตรี ตา ตา ซา บา เออ ปัก รัม โซ ฮา โซ มุ รา ตา แฮน เว นิ ดรุม ฮรุน มุ เตร มุ เตร มุ รา มุ เตร มุ เย มุ เย ฮา รา มุ เย มุ เทรอ มุ เทรอ เว โร มุ เทรอ มุ นิ เจ โต เย ชับ คา โร เทรอ ดัล ทรีโทร เว นิ เว โร ชุ ลา เว โร นา ฮุ ตา กา ชุ โตร ชุ โตร
ดุ ชุ โตร ยา ซา เล ซา เล ตรี ซา เล ยา ซัง เง ซัง เง ซุ ซัง เง ยา มุ รา ทา แฮน ตรี เซ ตรุง มุ ฮา ฮา ดรุม ดรุม โฮ โฮ ลัม ลัม ฮุง ฮุง เพ เพ

แล้วกายของข้าพเจ้าก็เปล่งประกายแห่งน้ำอมฤต
ซึ่งออกจากรูขุมขนไปกระทบสรรพสัตว์
ทำให้บาปกรรม ความผิดพลาด รอยกรรมของพวกเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์
ให้คิดว่า สรรพสัตว์ทั้งหลายได้กลายเป็นกายแห่งพระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง
โซ มู รา ตา แฮน… (สวดมนตราร้อยพยางค์ จำนวนมากจบเท่าที่จะสวดได้)

ข้าพเจ้าและเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายอันมีจำนวนไม่มีประมาณดุจท้องฟ้า
ตั้งแต่เวลาอันมิมีจุดเริ่มต้นจนถึงกาลปัจจุบัน
ได้เคยประกอบอกุศลกรรม หรือบาปกรรมใดๆ ก็ตาม
ขอสารภาพให้หมดสิ้นต่อเบื้องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า
ขอทรงโปรดประทานพรในการชำระล้างให้บริสุทธิ์
โดยเฉพาะบาปกรรมจากการไม่เห็นพระปรีชาญาณแห่งพระรัตนตรัย
พลาดจากการยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะในความประพฤติทั้งสี่
มีศรัทธาในเทพทางโลกและวิพากษ์วิจารณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเป็นสรณะ
เป็นมิตรแก่ผู้มีมิจฉาทิฐิและผู้คิดร้ายต่อผู้อื่น
ไม่ได้ให้ความเคารพสหายธรรม พระคัมภีร์ พระพุทธรูป
ความผิดต่อสมยะในศีลทั้งสามและความผิดพลาดอื่นๆ ข้าพเจ้าขอสารภาพจนหมดสิ้น

(9) ถวายมันดาลา

บนฐานเบญจธาตุมีเขาพระสุเมรุและสุวรรณสิงขรทั้งเจ็ด
มณีรัตนะทั้งนอกและในแห่งโลกทั้งสี่และทวีปทั้งแปด
จักรวาลประดับด้วยพระอาทิตย์พระจันทร์ร้อยพันล้านแห่ง
ข้าพเจ้าขอถวายเครื่องบูชานี้จากก้นบึ้งของหัวใจ
ขอทรงรับและประทานพรด้วยเทอญ
ร่างกาย ทรัพย์สมบัติ ผลบุญทั้งหลาย
และทุกสรรพสิ่ง ขอแปรเปลี่ยนเป็นพุทธเกษตร
ขอทรงรับและประทานพรด้วยความกรุณา
ขอให้บุญกุศลทั้งสองของข้าพเจ้าและเหล่าสรรพสัตว์พรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยเทอญ

(10) คุรุโยคะ

ข้าพเจ้าขอสวดบูชาตรีกายแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ข้าพเจ้าขอสวดบูชาสายการปฏิบัติของพระผู้สืบจากพระหทัยของพระสุคต
ข้าพเจ้าขอสวดบูชาสายการปฏิบัติของพระผู้สืบจากสัญญาณของพระโพธิสัตว์
ข้าพเจ้าขอสวดบูชาสายการปฏิบัติของสิทธาผ่านการกระซิบบอก
ข้าพเจ้าขอสวดบูชาสายการปฏิบัติของคุรุผู้เป็นนักแปล
ข้าพเจ้าขอสวดบูชาสายการปฏิบัติของคุรุผู้ค้นพบธรรมสมบัติ
ข้าพเจ้าขอสวดบูชาสายการปฏิบัติของคุรุผู้เข้าถึงการตระหนักรู้
ข้าพเจ้าขอสวดบูชาพระปฐมอาจารย์ผู้มีพระคุณ
หลังจากสวดด้วยจิตแน่วแน่
น้ำอมฤตก็ไหลออกมาจากจิตของพระอาจารย์อย่างไม่ขาดสาย
แล้วเข้าไปที่กระหม่อมของข้าพเจ้าและสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ทุกชีวิตได้กลายเป็นกายแห่งแสงที่เปล่งประกาย
สรณะไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียวได้กลายเป็นแสงแล้วหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระอาจารย์
แล้วพระอาจารย์ก็ดำรงอยู่ที่กระหม่อมของข้าพเจ้า
ท่านได้แปรเปลี่ยนเป็นผู้ขับเคลื่อนนาวานำพา (เหล่าสัตว์) ไป
ในพระราชวังแห่งมหาสุขเหนือกระหม่อม
ศิษย์ขอสวดบูชาพระปฐมอาจารย์ผู้มีพระคุณ
ท่านเป็นมณีรัตนะผู้ชี้ให้ศิษย์ได้ตระหนักถึงพระพุทธเจ้าในใจ
ขอให้ท่านโปรดประทานพรให้ศิษย์ได้เข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้ด้วยเทอญ

โอ้ พระปฐมอาจารย์ผู้มีพระคุณ
ศิษย์ไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากท่าน
พระผู้เปี่ยมด้วยพระคุณ โปรดเพ่งมองศิษย์ด้วยความกรุณา
พระผู้เปี่ยมด้วยอำนาจวิเศษ โปรดขจัดอุปสรรคให้หมดสิ้นไปโดยทันที
พระผู้เปี่ยมด้วยความปรานี โปรดกำจัดการยึดติดในอัตตาให้หมดสิ้น
พระผู้เปี่ยมด้วยสัพพัญญู โปรดขจัดกิเลสให้หมดสิ้นไป
พระผู้เปี่ยมด้วยวิทยาความรู้ โปรดประทานสิทธิ ณ เวลานี้
พระผู้เปี่ยมด้วยพร โปรดยกระดับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณและการตระหนักรู้
พระผู้เปี่ยมด้วยพลกำลัง โปรดนำพาศิษย์ออกไปจากสังสารวัฏ
พระผู้เปี่ยมด้วยพลานุภาพ โปรดนำพาศิษย์ออกไปจากคุกแห่งนี้
พระผู้เปี่ยมด้วยความกรุณา โปรดปลดปล่อยศิษย์จากความทุกข์นี้
พระผู้เปี่ยมด้วยมหาเมตตา โปรดปกป้องศิษย์จากความหวาดกลัวนี้
ตั้งแต่นี้จนบรรลุพระโพธิญาณ
ขอพระปฐมอาจารย์ผู้มีพระคุณโปรดปรานีต่อศิษย์ด้วยเทอญ

(11) รับมนตราภิเษกทั้งสี่

ที่จักระทั้งสามของพระปฐมอาจารย์ ผู้เป็นศูนย์รวมแห่งพุทธวงศ์ทั้งหลาย
มีอักขระ อา โอม ฮุง
จากอักขระเหล่านี้มีแสงสีขาว แดง น้ำเงิน และอักขระ ฮุง แผ่ออกมา
แล้วเข้ามาที่ กระหม่อม คอ และหัวใจของข้าพเจ้า
สลายบาปกรรมแห่ง กาย วาจา ใจและกุนฉี
ทำให้ช่องลมปราณ ปราณ หยดธรรมชาติ และความมืดมนแห่งจิตใจบริสุทธิ์
พรแห่งพระวรกาย พระวจนะ พระหทัย และพระปรีชาญาณหลั่งไหลเข้ามา
ข้าพเจ้าได้รับมนตราภิเษกสูงสุดแห่งโถรัตนะ แห่งความลึกล้ำ ปัญญา และสภาวธรรม
ทำให้กลายเป็นภาชนะสำหรับการตั้งนิมิต บริกรรมภาวนา ทำสมาธิ และฝึกปฏิบัติซกเช็น
ได้รับการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งวิทยาธรทั้งสี่
และกลายเป็นผู้มีโชคที่จะได้รับผลแห่งกายทั้งสี่ของพระพุทธองค์

(12) สลายนิมิตขณะล้มตัวลงนอน

พระปฐมอาจารย์ผู้ประเสริฐ
ที่เหนือเกสรดอกบัวกลางใจของศิษย์
ขอให้ท่านดำรงอยู่อย่างเป็นนิจสิน ตราบศิษย์เข้าถึงพระโพธิญาณ
และประทานพรให้ศิษย์แปรเปลี่ยนการปรุงแต่งให้เป็นแสงกระจ่างด้วยเทอญ

เมื่อสวดแล้ว อัญเชิญพระอาจารย์มาดำรงอยู่ที่วงแสงสีขาวดังแก้วกระจกที่กลางใจ แล้วนอนหลับไปพร้อมจิตที่ดำรงอยู่กับสภาวะนี้

Shardza Rinpoche

Shardza Tashi Gyaltsen Rinpoche พระอาจารย์ชาซา ต้าชี เกียลเซน ริมโปเช ผู้รจนาบทสวดมนต์นี้

 

บทสวดมนต์เงินโดร รถม้าบรรทุกอัญมณีแห่งการฝึกฝนทั้งสาม

รจนาจากคำขอของท่านซังงัก ลิงปะ ผู้ถือครองพระสัทธรรมทั้งสอง

ในวันที่รุ้งกินน้ำปราฏเป็นสายใยและมีเสียงอันไพเราะของเทพธิดาเปล่งออกมา
ท่านฑากินีวังโมได้มอบม้วนผ้าและกระดาษสีขาวให้และขอให้เขียนบทสวดมนต์นี้

เช่นเดียวกัน สหายธรรมชั้นเลิศบางท่านก็ได้ขอให้เขียนบทสวดนี้
ข้าพเจ้า ผู้ปฏิบัติตามวิถีแห่งเชน นามว่า “มังกา” (มงคล) จึงเขียนบทนี้
ขอให้บุญกุศลเพิ่มทวีคูณ

รจนาโดย พระอาจารย์ชาซา ต้าชี เกียลเซ็น
คัมภีร์ “คู่มือฝึกฝนเงินโดร มหาสมุทรแห่งพระวจนะ”

แปลจากภาษาทิเบตโดย กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล (เกซัง ตาวา)
ณ​ ขทิรวัน, 17 พฤษภาคม 2561

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.