พระพุทธเจ้าอมิตาภะ ผู้เปี่ยมด้วยมหาภาวนา

รู้จักพระพุทธเจ้าอมิตาภะ (เมินลัม ทาเย) และพระพุทธเจ้าห้าตระกูล

ณ สุขาวดี พระแห่งสันติ
ผู้สิ้นแล้วซึ่งโลภะ ประทับอยู่

พระพุทธเจ้าอมิตาภะ
ผู้มีพระวรกายสว่างชัดใส

ขอทรงประทานสิริมงคล
แด่สรรพสัตว์ตลอดไป

ข้าพเจ้าขอกราบประณตน้อมพระองค์
พระผู้เปี่ยมด้วยมหาภาวนา

(คัมภีร์โด ทริเม/ พระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเติมปา เชนรับ)

โดยปกติ เราจะเห็นภาพพระพุทธเจ้าอมิตาภะในลักษณะนิรมาณกาย ทรงประทับอยู่บนดอกบัวในลักษณะขัดสมาธิ ทรงบาตร วรกายสีแดง ครองอาภรณ์แพรไหม แต่ไม่มีเครื่องประดับ

Amitabha

พระพุทธเจ้าอมิตาภะ ในลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าในปางนิรมาณกาย ซึ่งพบเห็นแพร่หลายในคำสอนต่างๆ ของพุทธทิเบต

แต่ในภาพนี้จากคำสอนพุทธเพิน (ยุงตรุงเพิน) พระพุทธเจ้าอมิตาภะ (ภาษาทิเบต : เออปักเม, เมินลัม ทาเย, เชทรัก เงอเม) อยู่ในลักษณะสัมโภคกาย พระวรกายสีแดง พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว ครองอาภรณ์แพรไหม เครื่องประดับในหกส่วนของพระวรกาย ได้แก่ พระเศียร พระกรรณ พระศอ พระวรกาย พระหัตถ์ และพระบาท ประทับอยู่ ณ แดนสุขาวดี สวรรค์ทางทิศตะวันตกของพุทธเกษตรของพระชินพุทธะห้าพระองค์

Monlam Thaye

พระพุทธเจ้าอมิตาภะ ในพระนาม “เมินลัม ทาเย” ผู้ประทับ ณ แดนสุขาวดี ในลักษณะสัมโภคกาย ซึ่งปรากฏในคัมภีร์ของพุทธเพิน

ในปางนี้ ทรงมีพระนามว่า “เมินลัม ทาเย” ซึ่งยังเป็นชื่อของชุดคำสอนเพื่อการสวดบูชาพระพุทธเจ้าอมิตาภะ ขอพรให้พระองค์ประทานแก่ผู้ตายจากไป

พระชินพุทธห้า (เกียลวา ริกงา) ผู้เป็นองค์แทนปัญญาห้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระอาทิพุทธ หรือพระพุทธเจ้าในปางธรรมกาย ซึ่งพุทธเพินเรียกว่า “พระพุทธเจ้าในปางกายธรรมแห่งสมันตภัทร” (กุนตุ ซังโป) :

ornaments

เครื่องบูชาบนดอกบัว นำมาถวายแด่พระพุทธเจ้าอมิตาภะ

พระพุทธเจ้าเซวา รังชุง – ผู้มีแสงไม่เปลี่ยนแปลง
ปัญญาใสดังกระจก (MIrror-like Wisdom)
ทิศตะวันออก ธาตุดิน พระวรกายสีเหลือง วงศ์แห่งสวัสดิกะ

พระพุทธเจ้ากาวา เทินทุบ – ผู้มีแสงไม่หยุดยั้ง
ทิศใต้ ธาตุน้ำ พระวรกายสีฟ้า วงศ์แห่งรัตนะ
ปัญญาแห่งการบรรลุผล (All-accomplishing Wisdom)

พระพุทธเจ้าเชทรัก เงอเม (อมิตาภะ) – ผู้มีแสงไม่มีประมาณ
ปัญญาแห่งการแยกแยะ (Discriminating Wisdom)
ทิศตะวันตก ธาตุไฟ พระวรกายสีแดง วงศ์แห่งดอกบัว

พระพุทธเจ้าเกลา กาชุก – ผู้มีแสงไม่หลอกลวง
ปัญญาแห่งความเท่าเทียม (Wisdom of Equanimity)
ทิศเหนือ ธาตุลม พระวรกายสีเขียว วงศ์แห่งธรรมจักร

พระพุทธเจ้ากุนนัง เชียบบา (ไวโรจนะ) – ผู้มีแสงไม่เสื่อมสลาย
ปัญญาแห่งศูนยตา (Wisdom of Emptiness)
ทิศตรงกลาง อากาศธาตุ พระวรกายสีขาว วงศ์แห่งสภาวะที่เป็นเช่นนั้น

(คุณลักษณะของแสงของแต่ละพระองค์ จาก คัมภีร์นัมคา ชีเจิด/ คัมภีร์กระซิบบอกของทุลกุ โลเต็น ญิงโบ)

พระพุทธเจ้าอมิตาภะทรงเป็นองค์แทนธาตุไฟและปัญญาแห่งการแยกแยะซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อโลภะสลายไป เพื่อสรรเสริญพระปัญญาในด้านนี้ จึงมีพระนามว่า “เชทรัก เงอเม” ซึ่งหมายความว่า ทุกสรรพสิ่งแท้จริงแล้วไม่แยกจากกัน

ในคัมภีร์ กังเณียน เตรมา (ธรรมสมบัติของมหาสิทธากังเญียน) กล่าวถึงความสัมพันธ์ของพระพุทธเจ้าอมิตาภะกับพระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง ดังนี้

พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง ผู้เปี่ยมด้วยความกรุณา
ที่พระเศียรของพระองค์มีพระพุทธเจ้าอมิตาภะประดับอยู่

ornaments2

เครื่องบูชา สัปตรัตนะ แด่พระพุทธเจ้าอมิตาภะ

เมื่อมีผู้ตายจากไป ชาวทิเบตจะมีการสวดมนต์ถึงพระพุทธเจ้าอมิตาภะ สำหรับวิถีพุทธเพิน จะมีบทสวดที่เป็นชุดคำสอนซึ่งต้องใช้เวลาสวดหลายวันและมีสวดบทสั้นๆ พร้อมกับบริกรรมมนตราแห่งความกรุณา (จำนวนอันไม่มีประมาณ) ดังนี้

เออปัก เมลา ชังซา โล
เตวา แจนตุ เจวา โช
โอม มาตรี มูเย ซาเล ดู

ข้าพเจ้าขอกราบประณตน้อมพระพุทธเจ้าอมิตาภะ
ขอทรงโปรดประทานพรให้ (ผู้จากไป) ได้ไปเกิดในแดนสุขาวดีด้วยเทอญ
โอม มา ตรี มู เย ซา เล ดู

บันทึกไว้ด้วยการรำลึกถึงความกรุณาอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าอมิตาภะต่อสัตว์โลกโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาถูกพรากจากชีวิต สืบเนื่องจากรูปของหมูบนรถบรรทุกที่กำลังถูกนำไปฆ่าที่ได้เห็นในวันนี้

กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล
เฉิงตู 04/06/18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.