บทภาวนาทงเลนพร้อมเสียงสวด

Tonglen Prayer by Shardza Tasha Gyaltsen Rinpoche

Audio clip by Meu Yonten & Kalsang Dawa

โกนชก ซุมจี เต็มบา ตัง

เพินญิด เต็มเบ เต็มบา ยี

โตรเว เตตุก จิยัง รุง

เทกูน ตักลา มินจูร์ จิก

 

ด้วยสภาวธรรมแห่งพระรัตนตรัย

และความเป็นธรรมดา

ไม่ว่าสรรพสัตว์จะทุกข์สุขเพียงไร

ขอให้ข้าพเจ้าได้ร่วมทุกข์และสุขนั้น

 

ตักแฉน เญินมง ชังวา โช

ติกปา ทัมเจ ตักปา โช

แลแงน นัมมิน เซปา โช

ผูเลิน แลนชัก เคปา โช

เนิดเช ตุกเซ็ม ฉีวา โช

 

ขอให้กิเลสของข้าพเจ้าและผู้อื่นได้รับการขจัดออกไป

ขอให้บาปกรรมได้รับการสลาย

ขอให้ผลกรรมหมดสิ้นไป

ขอให้หนี้กรรมได้รับการชำระล้าง

ขอให้จิตแห่งทำลายล้างและความรุนแรงหมดสิ้นไป

 

กังฉิก ตักลา เตจูร์ ตัม

เนิดตัง ซิกซุบ เมนา รุง

ซังแงน แลจี เทรวา นัม

ตักกี ทาบา ธงบา โช

 

ผู้ใดก็ตามที่มีศรัทธาในข้าพเจ้า

หรือดุด่าว่ากล่าวข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะเกี่ยวโยงกับกรรมดีหรือกรรมชั่ว

ขอให้ข้าพเจ้าได้นำพาพวกเขาไปบนวิถีแห่งการหลุดพ้น

 

ตักกิ เจวา แฉนจุด เซ

เซ็มแจน แฉนลา เนิดบา นิ

วาปู เซซัม มิเช จิง

แพนเต มาลู ดรุบนู โช

 

เมื่อข้าพเจ้าได้ถือกำเนิดในภพชาติอื่น

ขออย่าได้ทำให้ผู้ใดได้รับความเจ็บปวด

แม้เท่าเสี้ยวแห่งรูขุมขน

ขอให้ได้อำนวยสุขและยังประโยชน์ไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียว

 

ยุลชก เนฉี ชินรับ ตัง

เพินญิด เต็มเบ เต็มบา ตัง

ตักกิ ซัมจอร์ เกเว ทู

เมินลัม ตับฉิน ดรุบปา โช

 

ขออานุภาพแห่งจตุรัตนะ

สภาวะแห่งความเป็นธรรมดา

ผลบุญและการบำเพ็ญบารมีของข้าพเจ้า

จงดลบันดาลให้บทสวดอธิษฐานสมฤทธิ์ผล

 

ทาเน คอวา ติลา มิชัก บา

ทัมเจ รังซัล รังนัง โงเช เน

กาตัก ทังเบอ ฉียิง เตรอเน ซู

ลายัง โตรเติน มาลู ทาชิน โช

 

ด้วยจิตที่ไม่ยึดติดในสังสารวัฏนี้

ด้วยเข้าใจว่าทุกสิ่งคือปรากฏการณ์ภายในอันเป็นพลังแห่งตัวตน

ขอให้ได้หลุดพ้นในฐานแห่งความไพศาล ความผ่องแผ้วแรกเริ่ม

ขอให้สำเร็จในการยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์อีกด้วยเทอญ

***

รจนาโดย พระอาจารย์ชาซา ต้าชี เกียลเซ็น ริมโปเช

แปลโดย กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.