เซวัง เมินลัม บทสวดมหาปณิธาน รัตนมาลัยแห่งความหมายอันบริบูรณ์

บทสวดมนต์ทิเบตซึ่งเป็นการตั้งปณิธานอันประเสริฐสำหรับชีวิตนี้และชีวิตหน้า สามารถสวดสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิต – ไฟล์เสียงและบทสวดอยู่ด้านล่าง 

The Thai version of the Tsewang Monlam (Tsewang Rigzin’s Precious Garland of Meaningful Aspiration Prayers)

บทสวดมนต์ทิเบตมีหลายวัตถุประสงค์ เช่น สรรเสริญพระรัตนตรัย บูชาครู เจริญโพธิจิต สลายบาปกรรม ขอพรให้คุรุกับศิษย์หลอมรวมเป็นสภาวะเดียวกันอันไม่แบ่งแยก (คุรุโยคะ) สาธยายพระวจนะของพระพุทธเจ้า สรรเสริญพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ในลักษณะต่างๆ (ซึ่งเรียกว่า พระยีตัม) เพื่อฝึกปฏิบัติเปลี่ยนจิตของเราให้เหมือนจิตของพระองค์และเพื่อให้ได้รับพรอันเป็นคุณสมบัติของพระองค์เหล่านั้น เช่น พรแห่งปัญญาของพระมัญชุศรี พรแห่งการมีอายุยืนยาวของพระพุทธเจ้าอมิตายุส พรแห่งความกรุณาและการประกอบกรณียกิจของพระแม่ชัมมาและพระแม่ตารา พรในการขจัดอุปสรรคและพลังลบของพระคุรุริมโปเช พรแห่งการมีอายุยืนยาวและเข้าถึงจิตเดิมแท้ของพระคุรุเซวัง รินซิน พรแห่งการบำบัดรักษาของพระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุฯ พรแห่งการประทานความรุ่งเรืองของพระซัมปาลา เป็นต้น โดยพรสำคัญที่สุดซึ่งเรียกว่า สิทธิทางธรรม คือการตระหนักรู้ศูนยตาเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงการบรรลุธรรมเพื่อจะได้ยังประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์

นอกจากนี้ บทสวดมนต์ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยสุขในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ เตรียมจิตเราสำหรับวาระสุดท้าย และเป็นมงคลสำหรับชีวิตใหม่อันประเสริฐ บางบทก็เน้นทำกุศลให้แก่ผู้จากไปโดยตรง เน้นให้ดวงจิตที่จากไปเกิดการตระหนักรู้ รู้ว่าได้จากโลกนี้ไปแล้ว ไม่อาลัยอาวรณ์กับชีวิตที่จากมาซึ่งเป็นดังความฝัน สามารถปล่อยวางและเดินทางต่อสู่ภพภูมิที่ประเสริฐ

บทสวดบทหนึ่ง ครูได้สวดมายาวนาน แต่เพิ่งมีโอกาสแปลความหมายให้ในช่วงอาสาฬหบูชาปีที่แล้วและเขียนคำภาษาทิเบตให้ในอาสาฬหบูชาที่เพิ่งผ่านไป บทนี้มีชื่อว่า “เซวัง เมินลัม บทสวดมหาปณิธาน รัตนมาลัยแห่งความหมายอันบริบูรณ์” เป็นบทที่เราสามารถสวดได้ทุกวัน และ/หรือในวันสำคัญ เช่น วันพระใหญ่ วันครบรอบการจากไปของคุรุอาจารย์รวมทั้งบิดามารดาและผู้มีพระคุณ

สามารถสวดให้แก่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีทุกขเวทนา และที่เหนืออื่นใด บทสวดนี้เป็นพรให้แก่พวกเราแต่ละคน เพราะมาจากพระโอษฐ์ของพระคุรุเซวัง รินซินเอง ประกอบด้วยข้อธรรมยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่ให้มีความหมายสูงสุด การเตรียมตัวสำหรับการจากไป การทำสมาธิโพวา การเกิดใหม่ในสภาวะที่ประเสริฐหากไม่สามารถหลุดพ้นในชาตินี้หรือในบาร์โด และการขอให้ได้เข้าถึงกายทั้งสามของพระพุทธองค์และให้มีความกรุณายิ่งใหญ่เพื่อกลับมารื้อขนสรรพสัตว์

ดังคำสรรเสริญท้ายบทว่า “การสวดบทมหาปณิธานนี้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น หากจะสวดอย่างเป็นนิจสินเพื่อให้บทสวดนี้เป็นดังบทปฏิบัติบูชาพระยีตัมก็จะเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อยึดบทสวดมหาปณิธานนี้เป็นพระยีตัม ก็เท่ากับว่าได้รักษาศีลไว้ในหนึ่งชีวิต และในชาติหน้าจะได้เกิดต่อเบื้องพระพักตร์ของพระคุรุเซวัง รินซิน”

*

เซวัง เมินลัม 
บทสวดมหาปณิธาน รัตนมาลัยแห่งความหมายอันบริบูรณ์

ข้าพเจ้าขอประณตน้อมต่อพระคุรุเซวัง รินซิน

ขอให้ทำสมาธิว่า
เหนือกระหม่อมของข้าพเจ้า บนฐานดอกบัว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
พระอาจารย์ พระพุทธเจ้า มณฑลแห่งพระยีตัม
พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนกาย วาจา ใจ ของพระองค์
ประทับอยู่ในลักษณะแสงและกายแห่งแสง

จงตั้งนิมิตถึงพระที่ยึดเป็นสรณะด้วยความเคารพนอบน้อมจากก้นบึ้งของหัวใจ
แล้วสวดบทต่อไปนี้

เอมาโฮ
จากพุทธเกษตรผ่องแผ้วนับเอนกอนันต์ในความไพศาล
พระอาจารย์ พระพุทธเจ้า มณฑลแห่งพระยีตัม
พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนกาย วาจา ใจ ของพระองค์ เสด็จมา

แม้ว่าพระองค์ทั้งหลายจะมิได้เสด็จจากพุทธเกษตรแห่งกายธรรม
และประทับอยู่ ณ แดนอื่น
แต่เพื่อโปรดข้าพเจ้าและเหล่าสรรพสัตว์ด้วยความกรุณา
จึงขอโปรดเสด็จมาและประทับอยู่บนฐานดอกบัวเหนือกระหม่อมของข้าพเจ้า

พระผู้เป็นศูนย์รวมแห่งสรณะ เปี่ยมด้วยสัพพัญญู ความรักและพุทธานุภาพ
ข้าพเจ้าและเหล่าสรรพสัตว์ขอประณตน้อมต่อพระองค์
ขอสารภาพบาปกรรมและการกระทำที่เป็นอกุศล
ขอถวายเครื่องบูชาอันเป็นสิ่งเพลิดเพลินเจริญใจ
ไม่ว่าจะเป็นจักรวาลภายนอกหรือชีวิตที่ดำรงอยู่ภายใน
ขอทรงโปรดประทานสิทธิทางธรรม ได้แก่ ปัญญาอันไร้การปรุงแต่ง
บุญกุศลใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำในสามกาล
ขออุทิศจนหมดสิ้นให้แก่สรรพสัตว์ที่มีมากมายเทียบเท่าท้องฟ้า
ขอให้ทุกชีวิตได้เข้าถึงสภาวะแห่งจิตเดิมแท้ด้วยเทอญ

นโม
พระผู้เป็นศูนย์รวมแห่งสรณะ
ทรงดำรงอยู่ในความไพศาลและเปี่ยมด้วยความกรุณา
ขอพระองค์ไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียวโปรดสดับฟัง

ข้าพเจ้าขอสวดบทมหาปณิธานนี้ด้วยความเคารพนอบน้อม
ขอทรงอำนวยพรให้คำกล่าวในบทสวดนี้บรรลุผล
ในชาติปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้กายมนุษย์อันประเสริฐ
ขอให้ได้บำเพ็ญบุญกุศลทั้งกาย วาจา ใจ อย่างลุล่วง
ขอให้ความคิดปรุงแต่ง มลทินแห่งสติปัญญาทั้งหลาย
ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์
ขอให้ปัญญาอันไร้การปรุงแต่งส่องสว่างในใจของข้าพเจ้า
ขอให้อุปสรรคที่จะทำให้ไปเกิดในอบายภูมิสูญสิ้นไป
ขอให้กุศลกรรมบถสิบที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะบำเพ็ญสำเร็จลุล่วง
ขอให้พระธรรมคำสอนแผ่ขจายไปและตัวข้าพเจ้ามีอายุยืนยาว
ขอให้ได้อำนวยประโยชน์แก่สรรพสัตว์และผู้ที่ข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์ด้วย

เมื่อเวลายิ่งใหญ่แห่งความเป็นอนิจจังมาถึง
ณ ขณะที่กำลังจะตาย
ขอให้ความเจ็บป่วยทางกายและเวทนายิ่งใหญ่สลายไป
ขอให้ปรากฏการณ์ทั้งหลายอันปกคลุมจิตและทำให้จิตมืดมนหมดสิ้นไป
ขอให้ริกปะอันชัดใสไร้สิ่งปิดกั้นกระจ่างแจ้ง
การกระทำต่างๆ คือปรากฏการณ์ที่ลวงตาในโลกนี้
ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ยึดติดหรือเกลียดชังการกระทำเหล่านั้น
อย่าได้ไล่ตามความคาดหวังหรือหมกมุ่นในวิจิกิจฉา
ขอให้ความหวาดกลัว ความทุกข์ กิเลส หมดสิ้นไปอย่างสมบูรณ์
เมื่อหมดสิ้นแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าดำรงอยู่ในสภาวะแห่งจิตเดิมแท้ซึ่งไม่เคลื่อน
เมื่อถึงเวลาที่ธาตุทั้งห้าซึ่งประกอบเป็นกายเนื้อ
อันเป็นกายมายาแตกสลายไป
แม้ภาพนิมิตแห่งแสงทั้งห้าจะปรากฏขึ้นเพียงใด
ขอให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่า นี่คือกลลวงแห่งจิต พลังแห่งตัวตน
เมื่อตระหนักรู้แล้ว ขอให้ได้หลุดพ้น
เข้าถึงปัญญาห้าและกายห้าของพระพุทธองค์

เมื่อดวงวิญญาณมาประชุมกันที่กลางจักระหัวใจ
ปรากฏ เสียง แสง รังสี ทั้งสาม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ภายในที่ลวงตา
เมื่อได้ตระหนักถึงตรีกายและได้รับการปลดปล่อย
ในสภาวะเดิมแท้แห่งตัวตน
ขอให้ข้าพเจ้าได้หลุดพ้นจากเส้นทางอันตรายแห่งบาร์โด
ปรากฏการณ์ที่ลวงตา

เมื่อจิตเดิมแท้อยู่ในลักษณะอักขระ “อา”
และออกจากช่องลมปราณแห่งมหาสุขสีน้ำเงินกลางกาย
หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าสมันตภัทรเหนือกระหม่อม
ขอให้บรรลุพระโพธิญาณในความไพศาลแห่งความเป็นธรรมดาด้วยเทอญ

หากต้องเกิดใหม่ด้วยผลแห่งกรรม
ขอการเกิดเป็นสัตว์นรก เปรต เดรัจฉาน อสูรกาย
อนารยชน เทวดาตกสวรรค์ และอบายภูมิทั้งหลายได้รับการสลัดออกไป
เพื่อให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ในชมพูทวีปแห่งโลกทางทิศใต้
ขอการเกิดเป็นสัตว์ป่า สัตว์ปีก สัตว์เดรัจฉาน
คนรับใช้ แม่ทัพ ผู้สังหารชีวิตของผู้อื่น
รวมทั้งการเกิดในวรรณะอันต่ำต้อย
และประตูสู่การเกิดที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงได้รับการสลัดออกไป
เพื่อให้ข้าพเจ้าได้กายมนุษย์ในครอบครัวมั่นคงและวรรณะอันประเสริฐ
ขอการเกิดเป็นคนขาพิการ หูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด
มีกายซึ่งมีอวัยวะไม่สมประกอบได้รับการสลัดออกไป
เพื่อให้ข้าพเจ้าได้กายที่งดงาม เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะอันประเสริฐ
เป็นกายซึ่งเป็นภาชนะเหมาะสมที่จะรองรับพระธรรม
ขอให้ข้าพเจ้าละเว้นจากอกุศลกรรมและและความประพฤติผิดทางโลก
มีจิตเปี่ยมด้วยศรัทธาทั้งสามและตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศล
ได้พบคุรุผู้เปี่ยมด้วยคุณลักษณะทั้งสาม
และได้บวชเรียนแต่เยาว์วัย
ขอให้พลังลบ วิญญาณชั่วร้าย ผู้มีฤทธิ์ทั้งแปด
ดวงจิตที่มุ่งร้าย ดวงจิตที่อิจฉาริษยา
และดวงจิตที่เปี่ยมด้วยมิจฉาทิฏฐิ หมดสิ้นไป
ขอให้พวกเขาเชื่อฟัง รับใช้ข้าพเจ้า
และอำนวยประโยชน์ให้การบำเพ็ญบุญกุศล
ของข้าพเจ้าได้เป็นไปอย่างพรั่งพร้อมบริบูรณ์
ขอให้ข้าพเจ้ามีความเพียรอย่างยิ่งยวดโดยปราศจากความเหนื่อยล้า
ให้ได้หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่จะทำให้จิตออกนอกหนทางแห่งธรรม
และทำให้เกียจคร้าน

เมื่อกาย วาจา ใจได้รับการฝึกฝนในวิถีแห่งธรรมแล้ว
ขอให้มีความเชี่ยวชาญในไตรสิกขาอย่างดีเลิศ
จากนั้น ขอให้ละวางจากสภาวะแห่งความเชี่ยวชาญนั้น
ไม่ไล่ตามคำศัพท์ แต่มุ่งเน้นที่ตัวความหมาย
เมื่อได้ฝึกปฏิบัติประสบการณ์อันเป็นพลังแห่งโยคี
ขอให้ได้ปฏิบัติจนเข้าถึงความเป็นพุทธมหายานอันลึกซึ้ง
วัตถุสิ่งของ อาหาร มิตร ศัตรู ในโลกนี้
ขอให้ข้าพเจ้าไม่ยึดติดหรือปรารถนาบุคคลหรือสิ่งต่างๆ เหล่านี้
เมื่อโซ่ตรวนแห่งความตระหนี่ซึ่งเป็นทวิลักษณ์คลายออก
ขอให้จิตของข้าพเจ้าดำรงอยู่ในสภาวะเดิมแท้ซึ่งไม่เคลื่อน
อายตนะภายนอกทั้งหกเป็นปรากฏการณ์ที่ไร้แก่นสาร
ขอให้ข้าพเจ้าและตัวอัตตาได้หลุดพ้นในสภาวะเดิมแท้แห่งตัวตน
โดยปราศจากการยึดติดในวัตถุสิ่งของและกรอบความคิดใดๆ
ขอให้ข้าพเจ้าตระหนักรู้ด้วยเถิดว่า
ปรากฏการณ์อันหลากหลายคือภาพลวงตา
ขอให้ความคิดและการคิดปรุงแต่งด้วยสติปัญญา
ซึ่งเป็นสภาวะอันไร้ฐานได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ในความผ่องแผ้ว
เมื่อปัญญาที่ไม่ตามการลวงตาเพิ่มพูน และสมาธิปรากฏอย่างเป็นธรรมชาติ
ขอให้ข้าพเจ้าได้ค้นพบพุทธภาวะซึ่งไม่ได้มาจากที่อื่นใด
นอกจากในใจของข้าพเจ้าเอง

ขอให้ความคาดหวัง วิจิกิจฉา ความคิดวอกแวก
ความง่วง และความไม่ชัดใสในสมาธิ
ได้หลุดพ้นไปในแสงกระจ่างอย่างไม่แบ่งแยก

เมื่อข้าพเจ้าได้ตระหนักรู้สภาวะที่แท้แห่งตัวตน
ซึ่งก็คือ กายทั้งสามของพระพุทธองค์
ขอให้ข้าพเจ้าเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในพระธรรมคำสอนจากก้นบึ้งของหัวใจ
เมื่อมีสัญญาณแห่งการปฏิบัติในมรรควิถีภายนอก
ภายในและลึกล้ำปรากฏขึ้น
ข้าพเจ้าจะได้รับญาณพิเศษและสิทธิทางโลก
ได้บรรลุภูมิและหนทางตลอดจนสภาวะแห่งจิตเป็นลำดับ
ในขณะนั้น ขอให้ข้าพเจ้าตระหนักรู้ด้วยเถิดว่า
จิตกับจิตเดิมแท้คือสิ่งเดียวกันและข้าพเจ้าได้เห็นใบหน้าที่แท้ของตนเอง

เมื่อมีสัญญาณแห่งการปฏิบัติซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ข้าพเจ้าได้เข้าถึงระดับแห่งปรมัตถธรรม
ปัญญาอันไร้การปรุงแต่งจะดำรงอยู่อย่างถาวร
ประสบการณ์ทางธรรมและการตระหนักรู้
จะกลายเป็นรสเดียวกันอย่างไม่แบ่งแยก
เมื่อเป็นเช่นนั้น ขอให้ข้าพเจ้าได้รับสิทธิทางธรรม
อันได้แก่ สภาวะแห่งสัพพัญญู
ขอให้ธรรมทั้งหลาย ปรากฏการณ์ทั้งนอกและใน สังสารวัฏและนิพพาน
หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในความว่างอันมีมาแต่โบราณกาล
ซึ่งมิได้กำเนิดมาจากที่ใด

เมื่อปรากฏการณ์อันหลากหลายได้กลับสู่ความบริบูรณ์หนึ่งเดียว
ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุสภาวะแห่งกายธรรมซึ่งมิสามารถพรรณนาได้
เมื่ออัปปมัญญาสี่ได้ฉายฉานออกมาจากจิตเดิมแท้
ขอให้แสงอันไม่มีประมาณนั้นดับความมืดมนในจิตใจของสรรพสัตว์
เมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีศรัทธาในข้าพเจ้า
ขอให้กงล้อแห่งพระธรรมอันนิรันดร์จงได้รับการหมุนไป
ขอให้พระธรรมคำสอนสำหรับเวไนยสัตว์แผ่ขจายและรุ่งเรืองอย่างที่สุด
ขอให้ข้าพเจ้าสามารถสยบปรากฏการณ์จากฝ่ายที่เป็นปรปักษ์
ได้เป็นที่พึ่งและเป็นความหวังของทุกชีวิต
ขอให้จิตของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความกรุณาทั้งสี่

ขอให้มีความกรุณายิ่งใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในอุบายวิธี
ไม่เหน็ดเหนื่อยต่อการประกอบกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์
สัตว์โลกทั้งหกภพภูมิซึ่งมีมากมายเทียบเท่าท้องฟ้าไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียว
ขอให้ข้าพเจ้าได้นำพาพวกเขาไปอย่างรวดเร็วด้วยความกรุณา

ด้วยพรแห่งสัพพัญญู ความรัก ความกรุณาแห่งพระผู้เป็นศูนย์รวมแห่งสรณะ
ด้วยพลานุภาพแห่งศรัทธาและความเคารพนอบน้อม
ทางกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้า
ขอให้บทสวดมหาปณิธานอันบริสุทธิ์นี้สมฤทธิ์ผลอย่างรวดเร็ว
ขอให้สังสารวัฏได้รับการเขย่าจนว่างเปล่า
ขอพระผู้เป็นศูนย์รวมแห่งสรณะ
อันได้แก่ พระพุทธเจ้า มณฑลแห่งพระยีตัมทั้งนอกและใน
และตัวข้าพเจ้าพร้อมด้วยสัตว์โลกทั้งหกภพภูมิ
ซึ่งมีจำนวนมากมายเทียบเท่าท้องฟ้า
ได้หลอมรวมกลายเป็นสภาวะแห่งหยดธรรมหยดเดียว
บรรลุพระโพธิญาณในความไพศาลแห่งความเป็นธรรมดา
ซึ่งมิสามารถพรรณนาได้ด้วยเทอญ

อา โอม ฮุง อา อา กา ซา เล เออ ทรี ตู รู ทรา นัก โป ฉี ฉี เย โซ ฮา

สวด ๓ จบ

บทสวดมนต์นี้มีชื่อว่า “บทมหาปณิธาน รัตนมาลัยแห่งความหมายอันบริบูรณ์” พระคุรุเซวัง รินซินได้กระซิบบอกนักเลี้ยงแกะ (ซิอู) นามว่า “ริกปา รังชา” ณ ถ้ำภาวนาของพระอาจารย์ตงจุงที่ทะเลสาบนัมโซ โตลิง ต่อมานักเลี้ยงแกะท่านนี้ได้รจนาเป็นตัวอักษรเพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้า

อานิสงส์ของการสวดมนต์บทนี้ไม่สามารถพรรณนาได้ ขอให้สวดบทนี้บ่อยๆ ในตอนเช้า เย็น หรือเวลาใดก็ตามที่เป็นเวลาอันประเสริฐ เป็นบทสวดที่มาจากพระโอษฐ์ของพระคุรุเซวัง รินซินเอง

เพด! เมื่อเอ่ยพยางค์นี้ครั้งแรก ขอให้ทำสมาธิส่งดวงจิต (ของตนเองหรือผู้จากไป) ไปหลอมรวมกับพระหทัยของพระคุรุเซวัง รินซิน จากนั้น ตั้งจิตว่าพระองค์กลายเป็นแสง แล้วหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระหทัยของพระพุทธเจ้าสมันตภัทร สิ่งที่ประกอบเป็นจักรวาลภายนอกและสรรพชีวิตที่เป็นสัตว์โลกหกภพภูมิผู้ดำรงอยู่ภายในจักรวาล กายเนื้ออันเป็นกายมายา ความคิดและการปรุงแต่งด้วยสติปัญญาได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระทั้งหลายที่ยึดเป็นสรณะซึ่งได้สลายไปในลักษณะเดียวกับรุ้งกินน้ำ เมื่อตั้งจิตเช่นนี้แล้ว จงดำรงอยู่ในสมาธิอันไร้กำเนิดเป็นเวลาสักพักหนึ่ง

การสวดบทมหาปณิธานนี้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ควรสวดเมื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษแทนกาย วาจา ใจของพระพุทธเจ้า เมื่ออยู่ต่อหน้าคุรุผู้ประเสริฐ เมื่ออยู่ในสถานที่ที่พิเศษ เมื่อเกิดสุรยุปราคาและจันทรุปราคา วันครบรอบวันประสูติและวันเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันครบรอบวันจากไปของบิดามารดาและบุคคลผู้มีพระคุณ วันครบรอบวันจากไปของพระปฐมอาจารย์ หรือหากจะสวดอย่างเป็นนิจสินเพื่อให้บทสวดนี้เป็นดังบทปฏิบัติบูชาพระยีตัมก็จะเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อยึดบทสวดมหาปณิธานนี้เป็นพระยีตัม ก็เท่ากับว่าได้รักษาศีลไว้ในหนึ่งชีวิต และในชาติหน้าจะได้เกิดต่อเบื้องพระพักตร์ของพระคุรุเซวัง รินซิน

กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล (เกซัง ตาวา) แปลจากภาษาทิเบต
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑(วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษาทิเบต)
วัดตกเต็น แคว้นอัมโด ทิเบต

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.