บทสวดขจัดอุปสรรค

Prayer to remove obstacles 

ตั้งจิตถึงพระปฐมอาจารย์ว่าไม่แยกจากพระคุรุปัทมสัมภวะ แล้วสวดบทนี้ด้วยศรัทธาจากก้นบึ้งของหัวใจ

Prayer to remove obstacles chanted by Yonten & Kalsang D.
With appreciation to Zea’lots and Jin for the production.

โกนชก ซาซุม ตูเบ โงโว

พระปฐมอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่ง

ทรินเชน ซาเว ลามา เชนโน

ท่านเป็นศูนย์รวมแห่งพระรัตนตรัย

ชีนัง ซังเว วาเช เซลา

ขอท่านโปรดขจัดอุปสรรค นอก ใน และลึกล้ำ

ซัมเบ เทินกุน ดรุบบา เซอจิก

ขอโปรดประทานพรให้ศิษย์สมประสงค์ในทุกสิ่งที่ปรารถนาด้วยเทอญ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.