การชำระล้างอันประเสริฐ หนทางสู่การหลุดพ้น

The Prayer for purification, the path of liberation from bardo.

คัมภีร์มรณศาสตร์ของทิเบตได้มอบองค์ความรู้และการปฏิบัติยิ่งใหญ่ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมตัวพวกเราสำหรับการพลัดพรากและจากลาเมื่อเวลาสุดท้ายมาถึง ยังเป็นการทำกุศลแก่ผู้จากไปโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งล่วงลับ

ทันทีที่มีผู้เพิ่งตายจากไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการอาบน้ำหรือทำความสะอาดศพ เราสามารถสวดบทนี้ซึ่งมีความหมายงดงาม เน้นถวายน้ำสรงเป็นเครื่องบูชาแด่พระอาจารย์และพระรัตนตรัยแล้วตั้งจิตว่าน้ำบริสุทธิ์นั้นได้ขจัดมลทินแห่งสังสารวัฏของผู้จากไป สามารถสวดเฉพาะบทสวดแปลเพื่อให้เข้าใจความหมายอย่างชัดเจน

ทันทีที่มีผู้จากไป แล้วเราได้สวดมนต์ให้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อจิตใจของพวกเรา ผู้สูญเสีย และต่อดวงจิตของผู้ล่วงลับที่กำลังประสบทุกข์จากการพลัดพรากทั้งจากญาติมิตรและจากร่างกายที่เคยหวงแหน

*รายละเอียดเกี่ยวกับบทสวดนี้พร้อมคำสวดภาษาทิเบตและท่วงทำนอง ตลอดจนการภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับอย่างสมบูรณ์และการปฏิบัติเพื่อเตรียมจิตให้หลุดพ้นในบาร์โด จะได้สอนในคอร์ส “บาร์โด ภาวนาเพื่อกลับสู่แสงกระจ่างแห่งจิต 5-8 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Ibis สุขุมวิท กรุงเทพ* 

บทสวดภาวนา ทูชก

ชำระล้างอันประเสริฐ เพื่อขจัดมลทินแห่งสังสารวัฏของผู้จากไป

น้ำอมฤตบริสุทธิ์จากนภากาศ 

เต็มเปี่ยมในโถรัตนะ 

พระอาจารย์ ยีตัม ฑากินี 

ทรงไร้มลทินแต่โบราณกาล 

จึงมิต้องได้รับการสรงน้ำให้บริสุทธิ์ 

แต่ข้าพเจ้าและเหล่าสรรพสัตว์อันไม่มีประมาณ 

เป็นผู้มีมลทินจากสังสารวัฏและการไม่ตระหนักรู้ 

เพื่อชำระมลทินแห่งสังสารวัฏให้บริสุทธิ์ 

แด่พระอาจารย์และพระรัตนตรัย 

จึงขอถวายน้ำสรง ซึ่งเปี่ยมด้วยโอสถ ธัญพืช ดอกไม้ ธูป 

พร้อมทั้งเครื่องดนตรี บทเพลง 

ท่วงทำนวงอันไพเราะที่น่าเพลิดเพลิน 

โอม นา มา ซาร วา ตา ทา กา ตา 

โช บา นิ ซา เล ซัง เง เย โซ ฮา 

น้ำแห่งการชำระล้างให้บริสุทธิ์

เป็นพรอันไม่มีประมาณจากพระวรกาย พระวจนะ พระหทัย คุณสมบัติและกรณียกิจของพระพุทธเจ้า

น้ำนี้ชำระล้างมลทินแห่งสังสารวัฏให้หมดสิ้นไป

ทำให้ผู้จากไปมีจิตที่ใสดุจแก้วอัญมณีสีขาว

ขอให้จิตนั้นผ่องแผ้วมิแปรเปลี่ยน

ขอให้มลทิน ร่องรอยกรรมทางกาย วาจา ใจของผู้จากไปผ่องแผ้ว

ด้วยน้ำแห่งมหาทาน

ขอให้มลทินแห่งความตระหนี่ได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์

ด้วยน้ำแห่งมหาศีล

ขอให้มลทินแห่งการผิดศีลได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์

ด้วยน้ำแห่งมหาขันติ

ขอให้มลทินแห่งอารมณ์ความรู้สึกได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์

ด้วยน้ำแห่งมหาวิริยะ

ขอให้มลทินแห่งความเกียจคร้านได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์

ด้วยน้ำแห่งมหาสมาธิ

ขอให้มลทินแห่งการแปรเปลี่ยนได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์

ด้วยน้ำแห่งมหาพละ

ขอให้มลทินแห่งการอ่อนแรงท้อแท้ได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์

ด้วยน้ำแห่งมหากรุณา

ขอให้มลทินแห่งการยึดติดในตัวตนได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์

ด้วยน้ำแห่งมหาภาวนา

ขอให้มลทินแห่งการคาดหวังสงสัยได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์

ด้วยน้ำแห่งมหาอุบาย

ขอให้มลทินแห่งความเขลาได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์

ด้วยน้ำแห่งมหาปัญญา

ขอให้มลทินแห่งความคิดที่ผิดพลาดได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์

น้ำอบอวลด้วยทศบารมีแห่งการเดินทางไปสู่อีกฟากฝั่งหนึ่ง

ข้าพเจ้าขอกราบประณตน้อมพระพุทธเจ้าผู้ประทานการชำระล้างให้บริสุทธิ์

five Buddha families

การภาวนานี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าห้าตระกูล ซึ่งเป็นสัมโภคกายองค์หลักของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ในรูปพระองค์ประทับในทิกเล่ หรือหยดแสงรุ้งห้าสี และแต่พระองค์ประทับในหยดแสงที่เป็นสีประจำพระองค์ เช่น พระไวโรจนะ (กุนนัง เชียบบา) พระวรกายสีขาว ประทับ ณ ทิศตรงกลาง ทรงเกี่ยวข้องกับอากาศธาตุ ซึ่งเป็นธาตุสุดท้ายที่จะแตกสลายไป ก่อนแสงกระจ่างแห่งจิตจะปรากฏ

[บางส่วนจาก  บทสวดชำระล้างอันประเสริฐ หนทางสู่การหลุดพ้น (ทูชก ตอร์ตู ทาเบ เกลัม ฉู)ในคำสอนฉีโทรแห่งการหลุดพ้นจากบาร์โด]

กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล (เกซัง ตาวา) แปล

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.