Skip to content

Posts from the ‘บทสวดมนต์ทิเบต’ Category

เซวัง เมินลัม บทสวดมหาปณิธาน รัตนมาลัยแห่งความหมายอันบริบูรณ์

เมื่อเวลายิ่งใหญ่แห่งความเป็นอนิจจังมาถึง
ณ ขณะที่กำลังจะตาย
ขอให้ความเจ็บป่วยทางกายและเวทนายิ่งใหญ่สลายไป
ขอให้ปรากฏการณ์ทั้งหลายอันปกคลุมจิตและทำให้จิตมืดมนหมดสิ้นไป
ขอให้ริกปะอันชัดใสไร้สิ่งปิดกั้นกระจ่างแจ้ง
การกระทำต่างๆ คือปรากฏการณ์ที่ลวงตาในโลกนี้
ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ยึดติดหรือเกลียดชังการกระทำเหล่านั้น 
อย่าได้ไล่ตามความคาดหวังหรือหมกมุ่นในวิจิกิจฉา
ขอให้ความหวาดกลัว ความทุกข์ กิเลส หมดสิ้นไปอย่างสมบูรณ์
เมื่อหมดสิ้นแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าดำรงอยู่ในสภาวะแห่งจิตเดิมแท้ซึ่งไม่เคลื่อน

Read more

พระพุทธเจ้าอมิตาภะ ผู้เปี่ยมด้วยมหาภาวนา

พระพุทธเจ้าอมิตาภะทรงเป็นองค์แทนธาตุไฟและปัญญาแห่งการแยกแยะซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อโลภะสลายไป เพื่อสรรเสริญพระปัญญาในด้านนี้ จึงมีพระนามว่า "เชทรัก เงอเม" ซึ่งหมายความว่า ทุกสรรพสิ่งแท้จริงแล้วไม่แยกจากกัน

Read more

บทสวดมนต์เงินโดร รถม้าบรรทุกอัญมณีแห่งการฝึกฝนทั้งสาม

Ngondro Prayers
The Chariot Pulling the Gems of the Three Trainings

รจนาจากคำขอของท่านซังงัก ลิงปะ ผู้ถือครองพระสัทธรรมทั้งสอง

ในวันที่รุ้งกินน้ำปราฏเป็นสายใยและมีเสียงอันไพเราะของเทพธิดาเปล่งออกมา
ท่านฑากินีวังโมได้มอบม้วนผ้าและกระดาษสีขาวให้และขอให้เขียนบทสวดมนต์นี้

เช่นเดียวกัน สหายธรรมชั้นเลิศบางท่านก็ได้ขอให้เขียนบทสวดนี้
ข้าพเจ้า ผู้ปฏิบัติตามวิถีแห่งเชน นามว่า “มังกา” (มงคล) จึงเขียนบทนี้
ขอให้บุญกุศลเพิ่มทวีคูณ

รจนาโดย พระอาจารย์ชาซา ต้าชี เกียลเซ็น
คัมภีร์ “คู่มือฝึกฝนเงินโดร มหาสมุทรแห่งพระวจนะ”

Read more