Category Archives: Dzogchen

การปฏิบัติซกเช็น (1)

The Practice of Dzogchen

มุมมอง ซกเซ็นเป็นคำสอนที่มีค่าสูงส่งในโลกตะวันตกในยุคสมัยนี้  เป็นคำสอนที่เข้าไปถึงแก่นของการปฏิบัติ 

Continue reading

Guru Yoga Prayer

ในจำนวนบทสวดมนต์ทั้งหลาย สำหรับผู้ฝึกฝนในวิถีซกเช็น คงไม่มีบทใดยิ่งใหญ่กว่าบทนี้อีกแล้ว

Continue reading