Category Archives: Great Stupa

Praise to the Great Stupa

บทตั้งปณิธานและบูชาอานิสงส์ของการสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป”

พระอาจารย์และเทพ
ผู้สืบสายธารแห่งธรรมจากตรีกายของพระพุทธเจ้า
พระตถาคต เทพปางสันติ เทพปางพิโรธ ทั้งนอก ใน และลึกล้ำ

เหล่าธรรมบาล ผู้มุ่งมั่นปกป้องพระสูตร พระธรรมเตรมา และพระกรณียกิจทั้งสี่อยู่เป็นนิจ ข้าพเจ้าขอประณตน้อมแด่พระองค์ทั้งหลาย ด้วยการบูชาพระสถูปตราบจนถึงการตรัสรู้

ในเวลานี้ เพื่อให้สัตว์ผู้ท่องไปในสังสารวัฏทั้งหกภพภูมิได้สั่งสมบุญบารมี จึงตั้งปณิธานจะประดิษฐานพระสถูปตามแบบ “ยุงตรุง เกอเลก เชอแตง” สถูปอันสรรค์สร้างไว้อย่างวิจิตรดังปาฏิหาริย์

พระสถูปมีคุณลักษณะดังนี้…
พระสถูปอันเป็นธรรมกาย
สิ่งแทนพระหทัยของพระพุทธเจ้า
คัมภีร์อันเป็นสัมโภคกาย
สิ่งแทนพระวจนะของพระพุทธเจ้า
พระพุทธรูปอันเป็นนิรมาณกาย
สิ่งแทนตรีกายของพระพุทธเจ้า
รูปพระอาจารย์ ยีตัม ฑากินี
สิ่งแทนมนตร์ธารณี
รูปพระตถาคตทั้งสี่
สิ่งแทนพระพุทธเจ้าหนึ่งพันพระองค์
รูปพระเทรมปา นัมคา พระเซวัง รินซิน พระคุรุปัทมสมภวะ
สิ่งแทนความกตัญญูยิ่งใหญ่ต่อพระธรรมและสัตว์ทั้งหลาย
รูปพระกุนเทรอ ทรักปา
สิ่งแทนการเผยแผ่พระธรรมให้ขจรไกล
รูปพระศรีเทวี เชนเจ ผู้ให้คำสัตย์ปฏิญาณ
สิ่งแทนผู้ปกป้องคำสอนและสัตว์ทั้งปวง
พระสถูปคือเทพปางสันติประทับอยู่ในความไพศาล
คือพระรูปส่องสว่างอยู่กลางอากาศ
ด้วยพุทธานุภาพ ขอสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจงมลายสิ้นไป
เหล่าเทพปางพิโรธพิชิตผู้ยากจะปราบได้โดยมิหยุดหย่อน
ขอมารยักษิณีไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียวกลับใจสู่บุญกุศล
ขออกุศลนานัปการของมารทั้งสามกาลจงแปรเปลี่ยนไป
ขอความชั่วร้ายในโลกนี้จงสิ้่นสูญ
ขอศานติสุขจงบังเกิดขึ้นในโลกไม่ว่าแห่งหนตำบลใด
ขอให้บังเกิดความเห็นแจ้งว่า ปรากฏการณ์และสิ่งดำรงอยู่คือศูนยตาอันไพศาล ขอพระธรรมจงดำรงมั่นและขจรไกลไปทั่วสากลจักรวาล
ขอพระธรรมทั้งสามมรรควิถีจงเผยแผ่ชั่วกาลนานมิมีวันเสื่อมสลาย ขอบุญบารมีทั้งสองอันอุดมยังประโยชน์ทั้งส่วนตนและผู้อื่นด้วยเทอญ

พระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ซกญี เกียมโซ รจนาเพื่อประโยชน์ของพระธรรมและสัตว์โลก ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อประดิษฐานพระศานติตารามหาสถูป ณ ขทิรวัน ศูนย์ปฏิบัติธรรมของมูลนิธิพันดารา ประเทศไทย

นครเฉิงตู
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอความดีเพิ่มพูนทวี

Summary of Teachings from Green Tara Retreat (1)

งานเยียวยาจิตใจบนวิถีตารา (Green Tara Retreat)

5-6 กุมภาพันธ์ 2554

บรรยายและนำภาวนาโดยพระอาจารย์ริงกุ ทุลกุ ริมโปเช (Ringu Tulku Rinpoche)


สถานที่จัดงาน (About Khadiravana)

งาน ภาวนาจัดขึ้นที่ “ขทิรวัน” ซึ่งประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ “ขทิระ” และ “วนะ” หมายถึง ต้นสีเสียด และ ป่า คำนี้จีงหมายถึงป่าขทิระหรือป่าสีเสียด มูลนิธิพันดาราตั้งชื่อสถานปฏิบัติธรรมนี้ว่าขทิรวันเพื่อเป็นเครื่องเตือน ใจถึงพระโพธิสัตว์สตรีในฝ่ายวัชรยาน ผู้ตั้งมหาปณิธานที่จะไม่เสด็จไปนิพพาน แต่จะดำรงอยู่ในโลกทุกภพทุกชาติจนกว่าสัตว์ชีวิตสุดท้ายจะได้รับการหลุดพ้น พระองค์ได้รับการขนานนามว่า “ตารา” หมายถึง ผู้นำไปสู่การหลุดพ้น ป่าขทิระคือสถานที่ที่พระอาจารย์ชาวอินเดียชื่อนาคารชุนได้เห็นนิมิตของพระองค์

พระอาจารย์ผู้นำภาวนา (about Ringu Tulku Rinpoche)


ท่าน ชื่อ ริงกุ ทุลกุ ริมโปเช เป็นพระอาจารย์สำคัญของพุทธวัชรยาน ท่านสืบคำสอนของนิกายกาจูร์ปะ ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมเด็จองค์การ์มาปะในยุโรป ริงกุ เป็นชื่อ ชุมชนชนเผ่าเร่ร่อนที่เป็นบ้านเกิดของท่านในแคว้นคาม ทิเบตตะวันออก ทุลกุ เป็นฉายาสำหรับพระอาจารย์ผู้ได้รับการประกาศว่าเป็นผู้กลับชาติมาเกิด ริมโปเช เป็นคำเรียกพระอาจารย์ (ลามะ) โดยความหมายตรงตัวคือ ผู้ประเสริฐ เมื่ออายุได้ 4-5 ปี ทิเบตเสียเอกราชและริมโปเชต้องลี้ภัยไปสิกขิม

คำสอนของพระอาจารย์ (Rinpoche’s Teachings and Work)

ท่าน เขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับคำสอนในสามยานของพระพุทธศาสนา การฝึกจิต และปรัชญาแบบรีเม (ไม่แบ่งแยกนิกาย) ท่านตั้งองค์กรการกุศลชื่อ โพธิจริยา (Bodhicharya) ในเบลเยี่ยม เน้นการทำงาน 3 ด้าน คือ การให้ความช่วยเหลือ การเยียวยาจิตใจ และการประสานความสัมพันธ์ ท่านพูดเสมอว่า เราต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้ผู้อื่นและประเพณีทางจิตวิญญาณอื่นๆ เราจึงจะฉลาดขึ้นและมีความเข้าใจอย่างแท้จริง ท่านยังให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

การงานของพันดารา (1000 Stars Work)

นอกจากสร้างสถานปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทิเบต/หิมาลัยแล้ว มูลนิธิยังดำเนินการก่อสร้างพระมหาสถูปเพื่อสันติภาพของโลกซึ่งอุทิศแด่พระ โพธิส้ตว์ตารา ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของมูลนิธิ ริงกุ ทุลกุ ริมโปเชกล่าวชื่นชมการงานของมูลนิธิ ชมขทิรวันว่ามีความงดงาม และท่านมีความปีติยินดีที่ได้กลับมาสถานที่ที่กำลังก่อสร้างพระมหาสถูปตารา  ท่านบอกว่าขทิรวันมีความก้าวหน้าหลายอย่าง ท่านแสดงความยินดีและอนุโมทนากับอาจารย์กฤษดาวรรณและสังฆะพันดาราทุกคน

พระแม่ตารา (Bodhisattva Tara)

เรื่องราวของพระองค์เกี่ยวโยงกับการบำเพ็ญเพียรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ ยังทรงเป็นพระโพธิส้ตว์ดังที่เราเคยอ่านหรือได้ยินจากนิทานชาดก ก่อนที่จะทรงเข้าถึงการตรัสรู้ ทรงบำเพ็ญบารมีหกของพระโพธิสัตว์ และตั้งปณิธานว่าจะเกิดเป็นสตรีในทุกภพทุกชาติเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกทั้ง หลาย ด้วยความรักและกรุณาอันไม่มีขีดจำกัดของพระองค์ ทรงได้รับการขนานนามว่า “พระโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นนิรันดร์” พระองค์ทรงเข้าถึงการตรัสรู้ด้วยวิริยะอุตสาหะในการสั่งสมบุญบารมี ช่วยเหลือสัตว์โลก และเข้าถึงปัญญาญานอันยิ่งใหญ่ แต่ทรงขอดำรงอยู่ จึงได้รับพระนามว่า พระโพธิสัตว์

การภาวนาถึงตารา (Tara Practice)

ปณิธาน ของพระแม่ตารา : ผู้ใดระลึกถึงพระองค์ เอ่ยพระนามของพระองค์ บูชาพระองค์ ขอให้เขาเป็นอิสระจากความกลัวและภัยอันตรายทั้งหลาย ขอให้เขาได้รับการปกป้องและขอให้คำอธิษฐานของเขาสมประสงค์ กล่าวกันว่า พรของพระองค์รวดเร็ว ดุจดังแม่ที่ตอบสนองต่อลูกทันทีที่ลูกเรียกหา

ผู้ภาวนาถึงตารา (Tara Great Devotees)

ครูบาอาจารย์หลายท่านผูกพันกับพระองค์และสวดบูชาพระองค์เป็นนิจสิน เช่น ท่านนาคารชุน อตีศะทีปังกร องค์การ์มาปะที่สาม องค์ดาไลลามะที่หนึ่ง และพระอาจารย์หลายท่านสืบจนปัจจุบัน ในจำนวนท่านทั้งหลาย ท่านอตีศะ (ต้นศตวรรษที่ 11) เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย

อตีศะไปทิเบต (Atisha)

ใน สมัยนั้นพุทธวัชรยานเสื่อมลงเนื่องจากเกิดการปลงพระชนม์กษัตริย์ ทำให้ขาดผู้นำทางการปกครองและทางจิตวิญญาณ ท่านยีชี เออ มีความประสงค์จะนิมนต์พระอาจารย์อตีศะมาทิเบต แต่ระหว่างทางถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่ โจรต้องการทองเท่าตัวของท่านจึงจะปล่อยตัว หลานชายของท่านหาทองให้ท่านได้จนเกือบเท่าตัวแล้ว แต่โจรบอกว่ายังไม่พอเพราะเอาตัวไปได้แต่เอามือไปไม่ได้ ท่านมีหนังสือลับถึงหลานว่า ไม่ต้องไปหาทองมาอีก ท่านแก่แล้ว ขอให้นำทองนั้นไปถวายพระอาจารย์เพื่อนิมนต์ท่านมาทิเบตดีกว่า จะเป็นประโยชน์มากกว่า หลานของท่านจึงเดินทางไปเชิญท่านอตีศะมาทิเบต

อตีศะภาวนาถึงตารา (Atisha’s Praying to Tara)

เพราะ ท่านอตีศะผูกพันกับพระแม่ตารามาก ท่านจึงภาวนาถึงพระองค์ขอให้ทรงดลใจให้ท่านตัดสินใจได้ถูกต้องว่าจะไปทิเบต ดีหรือไม่ เหล่าสาวกของท่านล้วนแต่กังวลใจ เพราะทิเบตดูเป็นดินแดนป่าเถื่อน เต็มไปด้วยคนกินคน สูงและหนาวเย็น ท่านอตีศะเดินทางไปสวดภาวนาที่โพธิคยา ซึ่งมีพระรูปพระแม่ตาราอยู่ ที่นั่นท่านได้นิมิตพระแม่ตารา พระองค์บอกท่านว่า ถ้าท่านไปทิเบต ท่านจะทำประโยชน์อย่างมหาศาล แต่ชีวิตท่านจะสั้น ท่านจะไม่ได้กลับมาอินเดียอีก ท่านอตีศะตัดสินใจไปทิเบตเพื่อไปทำประโยชน์ในการเผยแผ่พระธรรม และมรณภาพในทิเบตในเวลาต่อมา ท่านเป็นต้นกำเนิดของสายกาดัมปะ (Kadampa) ซึ่งได้กลายมาเป็นนิกายสาเกียปะ (Sakyapa) และนิกายเกลุกปะ (Gelugpa)

โพธิจิตกับการปฏิบัติบูชาตารา (Bodhicitta & Tara Practice)

หัวใจหลัก คือ โพธิจิต เป็นการบ่มเพาะความกรุณาด้วยปัญญา เป็นความกรุณาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรู เราปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ การปฏิบัตินี้จึงเน้นที่ผู้อื่นเป็นศูนย์กลาง ไม่ได้เน้นที่ตัวเรา แต่ไม่ได้หมายความว่าการคิดเกี่ยวกับความทุกข์ของผู้อื่นจะทำให้เราเป็น ทุกข์ หรือท้อแท้ ตรงกันข้าม กลับทำให้เรามีพลังทางบวกมากขึ้น มีแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้น ในการปฏิบัตินี้ เราให้พระแม่ตาราเป็นตัวอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ เพื่อให้เราเข้าถึงปัญญาและกรุณาเช่นเดียวกับของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ภายในตัวเรา

Green Tara Retreat


Memories from Ringu Tulku Rinpoche’s second visit to Khadiravana Center and Green Tara Retreat (5-6 February 2011)

การเยือนศูนย์ขทิรวันครั้งที่สองและภาวนา ” เยียวยาจิตใจบนวิถีตารา”

February 5-6, 2011, Khadiravana Center

Rinpoche relaxed on a rock overlooking the Tara Great Stupa project. He said this rock was a natural chair. It’s pleasant looking at all the mountains surrounding the center.
ริงกุ ทุลกุ ริมโปเช พักผ่อนบนก้อนหินข้างต้นไทร มองดูความก้าวหน้าของการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป ท่านบอกว่า ก้อนหินนี้เป็นเก้าอี้ธรรมชาติ และท่านรู้สึกสบายที่เห็นภูเขารายล้อมศูนย์

Rinpoche and students at our Tibetan mud house.

ริมโปเชและศิษย์ที่เรือนปฏิบัติธรรมบ้านดินทิเบต

Three years ago (November 2007) Rinpoche came to Thailand for the first time. He performed a White Tara empowerment at Khadiravana. At that time, there is only the Mantra Stupa.

3 ปีก่อน ริมโปเชมาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ท่านประกอบพิธีมนตราภิเษกพระแม่ตาราขาวที่ขทิรวัน ครั้งนั้นมีเพียงสถูปมนตร์ที่เห็นด้านหลัง
The Bodhi tree planted by Rinpoche back then. Its trunk has become tall, straight and firm, as if telling us that the Buddha dharma could not be destroyed and would be everlasting just like the noble aspiration of a Bodhisattva.
ต้นโพธิ์ที่ริมโปเชปลูกเป็นครั้งแรก โตใหญ่ ลำต้นตั้งตรงเหมือนจะบอกว่า สัจธรรมไม่มีวันถูกทำลาย และจะคงเป็นนิรันดร์ดังเช่นปณิธานอันประเสริฐของพระโพธิสัตว์


Rinpoche offered an auspicious khatak at Vasutara’s shrine. He said he was happy to come back particularly to the land where the Stupa is being built. Khadiravana is beautiful. He’s impressed to see a lot of progress here.
ริมโปเชถวายผ้าคาตักมงคลที่ศาลาวสุตารา ท่านบอกว่าดีใจที่ได้กลับมาที่นี่ซึ่งเป็นสถานก่อสร้างพระสถูป ท่านยังกล่าวว่าขทิรวันงดงามมาก และท่านดีใจที่เห็นการงานก้าวหน้า
Mindful walk to the innermost zone of the land. Our destination was this ancient banyan tree, where we remember Tara and other Bodhisattvas.
เดินภาวนาไปบริเวณในสุดของที่ดิน โดยมีต้นไทรโบราณ “วิหารธรรมชาติ” ที่เราระลึกถึงพระแม่ตาราและเหล่าพระโพธิสัตว์
“I searched for my spiritual self. I found compassion here,” said a physicist from Zambia.
คุณหมอจาบูจากแซมเบียนั่งภาวนาที่ต้นไทร “ผมตามหาตัวตนทางจิตวิญญาณ แล้วมาพบความกรุณาที่นี่”
Evening at Khadiravana
ขทิรวันในยามเย็น
Kesang, Rinpoch’s brother enjoyed his visit.
The torma symbolizes Tara, her retinue and the sacred mandala.

ตอร์มา สัญลักษณ์แทนพระแม่ตาราและเหล่าบริวารของพระองค์ในมณฑลพิธี

Green Tara Empowerment – Rinpoche presented Aj Krisadawan with all the donations he received from the empowerment to support the construction of the Tara Great Stupa. His loving kindness touched our heart. Thank you very much Rinpoche for your support which will be remembered forever.
ที่งานมนตราภิเษกพระแม่ตารา ริมโปเชมอบเงินทำบุญทั้งหมดให้มูลนิธิพันดาราเพื่อร่วมสร้างพระศานติตารามหาสถูป ความเมตตาของริมโปเชจะอยู่ในหัวใจของเราตลอดไป
Refreshments after morning meditation
 

Exhaustion over the years is gone when I see Rinpoche.
ความเหนื่อยล้าทั้งหมดสูญสลายไปเมื่อได้พบริมโปเช
May the Bodhicitta which hasn’t been born arise. May the Bodhicitta which has already arisen forever increase!
ขอให้โพธิจิตที่ยังมิได้บังเกิดจงบังเกิด ที่บังเกิดแล้วจงเพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นไป
Planting Bodhi tree. K Pramod, next to Rinpoche also offered his Jain chanting after the planting.
ปลูกต้นโพธิ์ด้วยกัน คุณปราโมทย์ยังสวดจากศาสนาเชนด้วย นี่เป็นช่วงเวลาดีๆอีกช่วงหนึ่ง
“Imagine if you are captured, how would you feel?” Rinpoche led us on fish releasing.
Celebrating our friend and foundation’s board Cholatis’s birthday at the site.
ฉลองวันเกิดคุณชลทิศ กัลยาณมิตรและกรรมการมูลนิธิที่งานปล่อยปลา
Rinpoche congratulates Methi, one of the Stupa engineers, and thanks Mayures and Cholatis and all involved for requesting a large amount of fish to be released.

Great Stupa Rises

Thai Buddhists can observe the traditions of their Tibetan brothers at a new holy site near Hua Hin.

Like the winding mountain trails that ascend to Tibetan temples, a red-earth path, similarly lined by colourful prayer flags, leads to the future site of the Tara Great Stupa for Peace and Harmony at the Thousand Stars Foundation’s Khadiravna Centre in Hua Hin.

The ground is spiked with 505 grey pilings at what will be the base of a grand chorten (pagoda) fashioned in the classical Tibetan style. The site will have the only pagoda in Thailand dedicated to Buddhism’s Vajrayana School, a Tibetan-focused offshoot of Mahayana. It takes a lot of imagination to divine exactly how the site, where construction only recently began, will morph into the scene envisioned in the promotional brochure. But Thousand Stars founder-president Dr Krisadawan Hongladarom, known as Kris, patiently accepting one donation at a time, has plenty of what Barack Obama calls “the audacity of hope”.

“I consider myself a pilgrim – everything I learn from Tibet is an inner journey, inner transformation,” Kris said at a recent lecture on the subject at the Siam Society.

Entranced by a life-defining visit there in 1995, she admired the gorgeous land of sacred mountains and lakes and its extraordinarily devout pilgrims.”When we practise Tibetan Buddhism, the most important thing isn’t outside, but in our mind … In that sense, the monastery is not something outside you – it’s inside. So you go everywhere and you carry the monastery with you.”The Khadiravna Centre is on track to have, within five years, a soaring white stupa flecked with multiple hues, a Tara Temple, vegetable gardens and a library.

Already erected is an open-air pavilion temple with images of the historical Buddha, Their Majesties the King and Queen, the Dalai Lama and Tara, the bodhisattva of compassion.

Nearby is a cone-shaped assembly of prayer flags being whipped into threads by the wind, symbolically sending their inscribed wishes to Heaven. They’re made in Bangkok: Kris says Tibetan prayer flags are too expensive to import and don’t last as long – even though their whole purpose is to disintegrate.

Combining Tibetan and Thai Buddhist traditions is common enough in Thailand. Here it’s taught that Mahayana stresses enlightenment’s attainability within one’s own lifetime, about the kind hearts of the bodhisattvas. Tibetan monks who visit return home with wonderful impressions of Thai generosity and knowledge of Buddhism. China’s Cultural Revolution left experts on the faith in short supply in their own land.

“Buddhist wisdom focuses on the interdependence and interconnectivity of all beings,” Kris noted in a chat with The Nation at a recent weekend retreat at the centre.

She studied the Tibetan language and culture in the US, taught linguistics at Chulalongkorn University from 1993 to 2007 and accompanied Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn on a trip to China and Tibet in 2002. She says her life since leaving cushioned academia for the Herculean task of establishing a huge temple has been “happy but difficult”.

Helping her run the centre is Meu Yonten, a Tibetan who was left by his parents at a monastery shortly after he was born. He spent the first 27 of his 32 years there.

Yonten is responsible for ensuring authenticity at the new facilities. The religious paintings, the adherents’ tsampa grain breakfasts, the ritual ringing of bells and beating of drums that he and Kris perform while leading manta recitations – it all has to be accurate.

He also tutors Thais in the Tibetan language and calligraphy.Foreigners wonder how Tibetans in their homeland can remain so dedicated when their spiritual leader, the Dalai Lama, is so far removed from them, in exile in India.

“When we have strong devotion, even if he isn’t here, he knows about us,” Yonyten says.

Another recent Happiness Training retreat at the centre was for the bickering employees of a private firm. The staff members were encouraged to see themselves in a more benevolent light and abide by the Buddhist principles of loving kindness and tolerance.

They planted banyan trees and engaged in Tibetan-style group prostrations before Buddha images in the pavilion.

Most practitioners at the centre currently stay in small tents. “VIPs” stay with two to three monks in a house made of compacted earth that’s painted in bright primary colours. More of these will be built so everyone can enjoy more restful nights.

Kris says many Thai visitors arrive thinking they’re incapable of achieving their goals in life, but leave full of hope and confidence. The meditation practice at the centre reminds them, she says, that “the real nature of the mind has no concepts or fabricated thoughts – it’s free of thinking”.

She also points out that the mind is naturally full of radiance, something Tibetans acknowledge by brightening their homes with fanciful colours. If those colours can be shared and the Tibetan attitude can migrate to Hua Hin, the centre should be a glimpse of paradise, ideal for the pursuit of enlightenment.

Visiting Tara
For details on the Thousand Stars Foundation, call (081) 343 1586, e-mail 1000tara@gmail.com or visit www.Thousand-Stars.org.

by Carleton Cole
Special to The Nation
Published on January 10, 2011

(From The Nation – http://www.nationmultimedia.com/home/The-Great-Stupa-rises-30145945.html)

On “Milles Etoiles”

Thousands Stars Foundation – Fondation des Milles Etoiles

‘ Celui qui voit, entend, se souvient ou touche la Stupa, recevra toutes les joies et benedictions du Bouddha”

Au commencement

Le bouddhisme est originaire d’Asie et y est totalement integré dans la culture  depuis des milliers d’années.  La présence de temples, de moines et nonnes universellement révérés en témoigne. L’avancée économique du monde et l’approche matérialiste de la vie génèrent un besoin accru de compréhension des textes et leçons du Bouddha.  La régression du nombre de personnes qui vivent dans le bonheur et la joie de vivre profonde est aussi une manifestation négative de modes de vie matérialistes.

De plus en plus nombreux sont ceux et celles qui à la recherche de réponses satisfaisantes en ce qui concerne leurs besoins spirituels se rapprochent d’une des differentes écoles  du bouddhisme à savoir, le Theravada, le Mahayana ou leVajrayana. Ces écoles représentent diverses portes ouvrant sur une même destination et illumination.

Un autre aspect lié à  ce renouveau du bouddhisme est représenté par le nombre croissant de persones désirant suivre la voie bouddhiste sans nécéssairement s’engager dans une vie  monastique.  Pour la plupart d’entre eux, le fait même d’embrasser les enseignements du Bouddha dans leur vie quotidienne représente  le defi  nécéssaire pour d2velopper la bodhicité d’une manière pratique et concrète tout en continuant à mener leur vie et  responsabilités respectives. Actions, pensées, paroles peuvent  petit à petit s’aligner  sur les enseignements du Bouddha.

Dr  Krisadawan Hongladarom, qui parle Thai, Anglais et Tibétain courramment,  partage le sentiment commun à  beaucoup de Thais  que la bodhicité, la nature de Bouddha existe en tout en chacun. C’est ce qui donne aux laiques le droit d’apprendre  et pratiquer le Bouddhisme tout en vivant leur roles de mères, pères, fils ou employeurs. Sa rencontre avec plusieurs Lamas, hommes et femmes, durant ces 10 dernieres annnées, l’observation de la façon dont le Bouddhisme a inspiré leurs vies ainsi  que ses expériences directes avec la culture Tibétaine  l’ont convaincue que les enseignements du Bouddhisme Mahayana offrent une opportunité pour les laiques de mieux comprendre le Bouddhisme, et leur permet d’ouvrir une autre de ces ‘portes’ vers l’objectif commun, l’illumination

En 2005, Krisadawan fonde la Fondation des Milles Etoiles une Organisation Sans But Lucratif qui s’engage à (a) créer des opportunités de discussions et pratique du Dharma Mahayana pour laiques par le biais de Conférences et pratique individuelle, (b) améliorer les conditions de vie des tibétains dans les régions éloignées du Tibet; (c) appuyer des monastères tibétains dans les régions eloignées du Tibet en particulier dans les Provinces du Kham qu Tibet Oriental.

En ce moment, la Fondation est responsable  du projet de construction de la Shanti Tara Stupa au Centre de Retraite Khadiravana de Hua Hin dans la Province de Prachuab Kirikan en Thailande.  Des Thais aussi bien que des  étrangers participent au projet et  c’est avec  enthousiasme que les  membres de la Fondation partagent la même passion et amour de la vie, la culture et le Bouddhisme du Tibet.

Source inepuisable d’inspiration

Krisadawan s’est  toujours  intéressée au Bouddhisme. Eduquée dans la tradition Theravada, son intérêt pour la religion était si fort qu’elle contemplait la possibilite de devenir nonne bouddhiste. C’est lors de son engagement en tant que  représentante d’une organisation de jeunes bouddhistes qu’elle comprit que s’engager dans le bouddhisme ne requiert pas nécéssairement de quitter la vie laique et devenir nonne et qu’il existe  bien d’autres façons de pratiquer les enseignements bouddhistes.  Sa rencontre avec le bouddhisme tibétain lors d’un voyage au Nepal fut significatif quant à sa décision d’ entreprendre un Doctorat en linguistique à l’Université d’Indiana aux Etats Unis. Sa connaissance de la linguistique la guida à devenir interprète pour des  Lamas Tibétains de renom. Pendant des années la gentillesse des Lamas la toucha et fut à l’origine de sa volonté à suivre  leurs pas.  Alors qu’elle menait  ses recherches ethnographiques au Tibet et la Province de Kham, Krisadawan devint éetudiante de Kunga Sangbo Rinpoche, le responsable du Monastère de Jyekundo de Kham, au Tibet Oriental.  Pendant plus de neuf mois elle observa l’engagement et la compassion de Kunga Sangbo Rinpoche alors qu’il travaillait à construire une école dans son village natal où la plupart des enfants étaient  illétrés ainsi qu’à restaurer des Monastères.

Krisadasawan explique que “ Même en n’ayant de très peu d’argent, il ne penserait pas à lui-même mais à comment utiliser cet argent pour améliorer la vie des autres villageois. C’est ce qui m’a fait penser à utiliser mes connaissances pour faire de bonnes actions pour les autres.

C’est ainsi qu’au lieu de suivre son premier rêve et entrer dans l’ordre des nonnes bouddhistes; elle décida de suivre le conseil de Kunga Sangbo Rinpoche et d’utiiser ses connaissances en textes Bouddhistes ainsi que ses connaissances de linguistiques pour en faire profiter les autres tout en restant laique.  Avec le desir d’atteindre la bodhicité tout en participant à la vie laique et toutes les responsibilités qu’elle comporte ainsi que de suivre les actions du Bouddha, elle se demanda comment integer toutes ses idées fantastiques

La Fondation des Milles Etoiles

‘ Un jour Avalokiteshvara, alors qu’il refusa de quitter le Samsara jusqu’à ce que tous les êtres aient atteint l’illumination, vit la quantite de vies qu’il avait à aider alors qu’autant de vies etaient encore en souffrance dans le Samsara. Des larmes coulaient de ses yeux  et se transformèrent en Tara Blanche sur une fleur de lotus. Elle le conforta et lui demanda de ne pas pleurer et exprima le voeu de l’aider et le suivre dans toutes les vies afin d’aider tous les etres. “

L’histoire de Tara exprimant  le voeu d’aider tous les êtres inspira beaucoup  Krisadawan qui se sentit très proche de  cette bodhisatva  de sexe féminin.  C’est ainsi que nacquit  la Fondation  des Milles Etoiles. Pour la première fois elle se rendit compte de l’utilité pratique de sa connaissance de la langue Tibétaine et son implication pour cultiver la compassion et en même temps  donner une opportunité pour aider les autres.  A l’occasion d’offertes qu’elle fit un jour à la Statue de Tara à Dzachuka elle exprima le voeu  de suivre Tara afin de l’aider dans toutes ses vies.  Peu après la foi la porta à rencontrer Kandroma, une Lama femme de grand renom fille du Lama Longtok décédé peu auparavant en laissant son corps intact. Kandroma avait des difficultés à construire l’hermitage de son père et Krisadawan fut impressionée par sa détermination à transformer un petit hermitage en un monastère pour nonnes. C’est ensemble qu’elle pratiquèrent Longchen Nyingtik et en 2007 l’établissement de Zangtok Pari devint le premier projet appuyé par la Fondation Milles Etoiles en même temps que le Fonds Global pour les Femmes et le Fonds d’Appui  aux Etats Unis. L’hermitage abandonné devint un monastère pour nonnes bien établit pouvant héberger 15 nonnes.

Depuis 2005, la Fondation à appuyé des initiatives en faveur d’enfants tibétains et des nonnes ainsi qu’organisé des Conférences publiques servant à  promouvoir la culture tibétaine, la paix,l’études de textes Mahayana et les pratiques bouddhistes quotidiennes. Jusqu’a présent des invités locaux et internationaux ont contributes de leur temps et  connaissances pour chacunes des nombreuses Conférences organisées par  la Fondation. Parmi eux  Nyima Dakpa RInpoche, Ringu Tulku Rinpoche, Phachok Rinpoche, le Docteur Tsedor Nyarongsha et l’historien Professeur Thubten Phuntsok.

Un nouveau projet

Un lama, ou guru, représente la pensée du Bouddha et dans la tradition Mahayanal’interconnection entre le maitre et l’etudiant se manifeste par le biais de la foi et du karma.  La rencontre de Krisadawan et Kundrol Lhasay Rinpoche, un maitre Dzogchen très vénéré de la tradition New Bon  qui vivait à Chengdu, en Chine, appartient à un domaine au delà de la simple relation par la pratique de la méditation.

En 2006, Krisadawan acheta un lopin de terre à Hua Hin, Province de Prachuab Kirikan, en Thailande. Un endroit calme et paisible et idéal pour y établir un centre de retraite et un temple dedié à Tara où des laiques  pourraient venir prier. Cet endroit représenterait un environment accueillant pour tous hommes et femmes mais surtout femmes. Cet endroit servirait aussi à l’établissement de la  première bibliothèque et centre d’éducation Tibétain en Asie du Sud Est.

C’est au même  moment que  Lhasay Rinpoche demanda à Krisadawan d’entreprendre un grand projet de construction de la Stupa de Shanti Maha Tara. Malgre son humilité et le profil bas qu’il arbore généralement en dehors du Tibet, Lhasay Ripoche avait cette vision de construire la grande stupa en Thailande et en faire un des endroits les plus sacrés sur terre, un endroit où les gens sont déjà engagés sur la voie du Bouddhisme dans leurs coeurs et leurs façons de vivre.

“Ceci [la stupa]  est ton projet. Mais il n’est en fait ni le tien ni le mien ; car aucun de nous  pourra le rapporter au Tibet lorsque notre  corps quittera ce monde.’

La requête de Lhasay Rinpoche est une expression de la confiance et  confidence qu’il nourrit pour Krisadawan et ses capacités à entreprendre ce projet qui paraitrait impossible de prime abord. Pendant que Krisadawan rassemblait l’information nécéssaire sur la construction de stupas, Lhasay Rinpoche envoyait un grand nombres de drapeaux à prèàres depuis son village natal pour la construction de la Stupa avec des  mantras appuyant le projet qui s’établirait pour la premiere fois en Thailande au Centre de Khadiravana.

Les drapeaux à prières sont composés de cinq couleurs : bleu, vert, rouge, blanc et jaune. Ces couleurs représentent le ciel, l’air, le feu, l’eau, et la terre et  ensemble représentent t les elements du cosmos.

A chaque souffle de vent, les drapeaux s’agitent  et envoyent les mantras écrit sur les drapeaux au centre de l’Univers, pour y générer la paix et le bonheur. Les cinq couleurs représentent à la fois les cinq familles Bouddhistes, ou les cinq skandhas et  la diversité culturelle de chacun d’entre nous qui pouvont agir ensemble pour créer la paix et l’harmonie.

En ce moment

Ce projet démarra en 2007 à la suite des prosternations aue Krisadawan entreprit  pendant dix-huit jours  sur une  distance d’environ 80 kilomètres du temple de Nyethang Tara près de Lhassa au Monastère de  Samye.  Cette initiative qui avait pour but de  gagner du mérite lui donna en fait  une énorme quantité d’énergie et une grande détermination  pour entreprendre ce projet ambitieux de construction.

La Fondation Des Milles Etoiles est convaincue que le projet de la Shanti Tara Stupa sera bénéfique à tout le monde, à tout être qui voit, touche ou entend parler de la Stupa. Ce projet contient  une force de guérison et  nous rappelle la bonté et la détermination positive qui réside en toutes actions faites en faveur des autres.

Cette croyance devrait transcender toutes les limites du monde et s’unir à divers systèmes de croyances et nationalités comme le fait Tara qui a la détermination d’aider tout ce qui est possible pour aider le monde entier. Enfin, le projet devrait représenter une source d’inspiration pour tout un chacun, individu, homme ou femme, aàpoursuivre notre rêve de rendre ce monde meilleur.

Plus d’informations sur le site: www.thousand-stars.org

www.krisadawan.wordpress.com

Email: hkesang@yahoo.com

Telephone+66-81-3431586

The Thousand Stars Foundation is grateful to Isabella (http://reikiinaction.blogspot.com) for this French translation.

Excerpt from “Dharmaleela”

การก่อสร้างพระสถูปได้ดึงดูดให้คนที่มีจิตศรัทธาและผู้ที่ใฝ่หาสันติภาพใน โลกมารวมตัวกัน

stupa01
มูลนิธิพันดารา เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทิเบต หิมาลัย ส่งเสริมศิลปะ ภูมิปัญญา สถาปัตยกรรม การปฏิบัติธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการการกุศลในทิเบตตะวันออกและประเทศไทย มีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริม ให้เกิดสันติภาพในโลกบนพื้นฐานของความเมตตากรุณา และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ของเอเชีย


พระศานติตารามหาสถูป” เป็นสถูปพุทธศิลป์แบบวัชรยานองค์แรกของประเทศไทย สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นพระบรม ธรรมิกมหาราช เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อเป็นการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนจิตตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อันเป็นการ ธำรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน


พระศานติตารามหาสถูป ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ขทิรวัน (ภัทรกัลป์ตาราขทิรวัน) อันมีความหมายถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งป่าสีเสียด เป็นศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมทิเบตและพุทธศาสนานิกาย วัชรยาน ตั้งอยู่ที่ถนนหัวหินป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

stupa04

การสร้างพระสถูปนี้เป็นบุญกุศลมหาศาล เป็นสิริมงคลที่ชาวไทยผู้อาศัยใต้ร่มโพธิสมภารบารมีจะร่วมกันสร้างถวายเป็น พระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม อีกประการหนึ่งคือพื้นที่ของขทิรวันก็อยู่ในบริเวณบ้านของพระองค์ท่านคือ หัวหิน เราจึงตั้งใจถวายพระองค์ท่านค่ะ อยากให้พระองค์มีอายุยืนเป็นร้อยๆ ปี” ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ประธานมูลนิธิพันดารากล่าว


ศานติตารามหาสถูปจะเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนกาย วาจา ใจ ของพระพุทธเจ้า โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ภัยธรรมชาติและสงคราม พระสถูปจะเป็นศูนย์รวมพลังความดี การก่อสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาจะก่อให้เกิด ความเจริญรุ่งเรือง เกิดความรักใคร่ปรองดองกัน นำไปสู่สันติภาพและสันติสุขในการดำรงชีวิต”


ศานติตารามหาสถูป มีความหมายว่า พระมหาสถูปของพระแม่ตารา (หนึ่งในพระโพธิสัตว์ของวัชรยาน) ผู้ประทานศานติ คือ ความสุข สันติภาพ และกำจัดอกุศลทั้งปวงให้สูญสิ้นไป ตามโครงร่างที่ออกแบบไว้นั้นมีความสูง 72 เมตร ฐานกว้าง 30 เมตร มีลักษณะเด่นคือ วิหารพระตถาคตทั้งสี่ 1 หลัง ซุ้มพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ 3 ซุ้ม วิหารและซุ้มเหล่านี้จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปพระพุทธเจ้าและพระ โพธิสัตว์ 17 พระองค์ ภายในพระสถูปจะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ คัมภีร์ สถูปพิมพ์ (เจดีย์ดิน) และวัตถุมงคลต่างๆ


มูลนิธิพันดารา ยังตั้งใจดำเนินความเป็นอยู่ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงอีกด้วย อาทิ การปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเคารพและรู้ค่า การหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากเศษสิ่งปฏิกูลต่างๆ รวมทั้งการปลูกป่าธรรมชาติเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม


เราไปดูสถานที่สร้างพระสถูปรู้สึกอัศจรรย์ใจในที่โล่งกว้าง มีภูเขาโอบล้อม มีทะเลสาปธรรมชาติ มีตาน้ำบริสุทธิ์ มีต้นไทรใหญ่ที่เกิดอยู่แล้ว ใต้ต้นไทรมีแท่นหินที่ธรรมชาติจัดไว้อย่างน่าประหลาด…เรารู้สึกว่าที่นั่นมีพลังบวก มีความศักดิ์สิทธิ์” ศิษฏ์ปรีชญา ธีระโกเมน สองสามีภรรยาซึ่งเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบการก่อสร้าง ช่วยกันบอกเล่า

ดร.กฤษดาวรรณกล่าวว่า การก่อสร้างพระสถูปได้ดึงดูดให้คนที่มีจิตศรัทธาและผู้ที่ใฝ่หาสันติภาพใน โลกมารวมตัวกัน นอกจากศิษฏ์และปรีชญา…อธิพงศ์ ภาดานุพงศ์? ช่างเขียนภาพ เมธี คุณเจริญ วิศวกร ชลทิศ ตามไท สถาปนิก และอีกมากมายที่ มาร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยจิตอาสา แม้ส่วนใหญ่จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน


บางส่วนจากหนังสือพิมพ์ธรรมลีลาเมื่อตอนมูลนิธิเปิดตัวองค์พระสถูปจำลอง ด้วยความอนุเคราะห์จากสำนักพิมพ์เซรินเดีย