Skip to content

Posts from the ‘Others’ Category

Progress on the Stupa Work

 

IMG_8329

IMG_8356

The Stupa is now manifesting above the ground. We were under it for a long time.

IMG_8353With completed cement work on the main pillars area, we can pray and meditate at the site now. The picture is from the Sherab Chamma retreat on August 14, 2016.

at stupa

White Tara & Guru Yoga Prayer

20130927_214431

Jabne kuntu lama rinpoche

Drinchen choji jela solwatep

Nyamme kadrin janji thugji zi

Dichi bardo kuntu chinjilop

O Precious Teacher!, Embodiment of all Refuge,

Lord of Dharma!, to whom we owe great gratitude,

I pray to you, who are full of unequalled merit!,

Grant us blessings in this life, next life, in between, and all lives!

จับเน กุนตุ ลามา ริมโปเช
ทรินเช็น เชอจิ เจลา เซอวาเทบ
ญัมเม กาทริน แจนจิ ทุกจีซี
ติชี บาร์โด กุนตุ ชินจิลบ

พระอาจารย์ผู้ประเสริฐ ศูนย์รวมแห่งสรณะ
ศิษย์ขอสวดบูชาท่านผู้เป็นราชาแห่งพระธรรม คุรุผู้มีบุญคุณยิ่งใหญ่
ขอท่านผู้เปี่ยมด้วยพระคุณอย่างไม่อาจทัดเทียมได้ โปรดกรุณา
ประทานพรให้ศิษย์ทั้งในชาตินี้ บาร์โด และทุกภพทุกชาติเทอญ

บทสวดคุรุโยคะในการปฏิบัติบูชาพระแม่ตาราขาว ได้รับมอบจากพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช 

Inspiration from Lhasey Rinpoche

 

photo-10

ด้วยปณิธานที่จะดำรงอยู่เพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ การงานทางธรรมนี้จึงเป็นการงานที่งดงามยิ่งนัก…

If someone felt like leaving samsara and wanted to spend the whole life meditating in a forest or mountain so that they would gain enlightenment, that would be wonderful.

But having that motivation, they will not be able to preserve and spread the Buddha dharma for the sake of beings. In order to benefit others, there is a need to stay in samsara teaching the dharma as well as preserving and protecting the supports of Buddha’s body, speech and mind.

This need requires money. Without it, temples can’t be built. Scriptures can’t be published. Practitioners, even monks and nuns can’t sustain themselves.

Doing dharma work in samsara is thus a real chanllenge. Obstacles and all kinds of hardship are common. But because of the aspiration to stay in samsara for the sake of sentient beings, this is the most supreme work.

Kundrol Mongyal Lhasey Rinpoche
Rinpoche’s important message which inspired me to build the Tibetan great stupa in Thailand dedicated to world peace and happiness of all.

ถ้าผู้ใดมีความปรารถนาจะละโลกเพื่อใช้ชีวิตที่เหลือสำหรับการทำสมาธิในป่าเขาจนกว่าเขาจะบรรลุธรรม นั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐนัก แต่การมีความปรารถนาเช่นนั้น เขาจะไม่สามารถสืบสานและเผยแผ่พระพุทธธรรมเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ ในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น มีความจำเป็นที่เขาจะดำรงอยู่ในสังสารวัฏสอนธรรมะและอนุรักษ์ปกป้องเครื่องรองรับพระวรกาย พระวจนะ และพระหทัยของพระพุทธเจ้า

การทำงานนี้จำเป็นต้องมีทรัพย์ ปราศจากเงิน เราสร้างวัดไม่ได้ คัมภีร์ก็ไม่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้ปฏิบัติธรรมแม้แต่พระภิกษุและแม่ชีก็ไม่สามารถดูแลชีวิตของพวกท่านได้

การทำงานทางธรรมในโลกเป็นงานที่ท้าทายโดยแท้จริง อุปสรรคและความยากลำบากทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ประสบกัน แต่ด้วยปณิธานที่จะดำรงอยู่เพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ การงานนี้จึงเป็นการงานที่งดงามยิ่งนัก

พระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ริมโปเช
คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้ตัดสินใจอุทิศชีวิตที่เหลือเพื่อการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูปในประเทศไทย

รู้จักพุทธวัชรยาน (1)

ในพุทธทิเบตที่เราเรียกว่า "พุทธวัชรยาน" ไม่ได้ประกอบด้วยหนทางการปฏิบัติธรรมเดียว มีหลายวิธีการและหลายมรรควิถีในยานใหญ่นี้ ซึ่งแม้จะมีพื้นฐานอุดมคติเดียวกัน นั่นคือ การเข้าถึงโพธิญาณเพื่อกลับมายังประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ แต่รูปแบบและการมองโลกอันนำไปสู่การอุทิศตนเพื่อสัตว์โลกแตกต่างกัน

Read more

To the Heart of Kham – Derge Sutra Printing House

IMG_4672

 

The highlight of our pilgrimage is at Derge, a Khampa town which has historical significance.

การเดินทาง 8 วัน 7 คืน (28 กค – 4 สค 56) เป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่เต็มอิ่มด้วยประสบการณ์ เราเดินทางผ่านเมือง สายน้ำ ข้ามเขานับพันกิโลจนถึงนครแห่งนี้ซึ่งมีชื่อว่า “เดรเก” อยู่ในหุบเขาที่มีความสูง 3220 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

IMG_4679

นี่คืออดีตอาณาจักรยิ่งใหญ่ สำหรับชาวทิเบต การเดินทางมาเดรเกมีความสำคัญเพราะที่นี่เทียบเท่ากับหัวใจของแคว้นคามที่เต็มไปด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรม และความศักดิ์สิทธิ์ของโรงพิมพ์พระไตรปิฎก

เราถึงเดรเกในเวลาค่ำคืนหลังผจญภัยและรอลุ้นเรื่องถนนขาด เช้าวันรุ่งขึ้น เราพบกันตอนสายๆ ทุกคนดูสดชื่นขึ้นแต่ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะได้พบอะไร แต่ได้ข่าวดีว่าเราจะค้างที่เดรเกอีกคืน หลังอาหารเช้า เราเดินไปโรงพิมพ์พระไตรปิฎกกัน ภาพของโรงพิมพ์ที่เป็นอาคารโบราณสีแดงยังตระหง่านในความทรงจำ ความเหน็ดเหนื่อยดูมลายไปหมดเมื่อเห็นผู้คนแต่งกายด้วยชุดท้องถิ่นเดินเวียนเทียนรอบโรงพิมพ์

 

IMG_4708

ช่วงเช้าเราสักการะวิหารซึ่งมีองค์พระประธานเป็นพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี และวิหารพระธรรมบาล ตอนกลางวันเดินไปเยือนวัดใหญ่เดรเก (เดรเก กอนเช็น) ที่งดงามตามประเพณีของนิกายสาเกียปะ ตอนบ่ายกลับมาโรงพิมพ์เพื่อชมวิธีการพิมพ์คัมภีร์โบราณ ซึ่งไม่ใช่งานแต่คือการภาวนาอันเปี่ยมศรัทธา

 

IMG_4683

ก่อนจากโรงพิมพ์ เราสักการะวิหารตาราบนดาดฟ้า และรูปเคารพของพระองค์ซึ่งเชื่อว่าปรากฏขึ้นเอง เจ้านครเดรเก ท่านธรรมราชาเต็มปา เซริง มีศรัทธาในพระองค์อย่างมาก ครั้งหนึ่งเกิดไฟใหม้ในโรงพิมพ์ พระแม่ตาราตรัสบอกพระผู้ดูแล อีกครั้งหนึ่งทรงบอกเจ้านครว่า โรงพิมพ์แห่งนี้ไม่ต้อนรับโจรขโมย แต่ต้อนรับทุกชีวิตที่มีศรัทธาไม่ว่าหญิงหรือชาย หลังจากนั้น โรงพิมพ์จึงได้กลายเป็นสถานภาวนาของทุกคนที่ปรารถนาจะปฏิบัติธรรม ก่อนหน้านั้นมีเพียงพระภิกษุและอุบาสกเท่านั้นที่จะได้สักการะโรงพิมพ์

IMG_4692

 

โรงพิมพ์แห่งนี้สร้างในปีค.ศ. 1729 ได้พิมพ์คัมภีร์พระไตรปืฎกและอรรถกถาของทุกนิกาย ได้แก่ ยุงตรุงเพิน (พุทธเพิน) ญิงมาปะ กาจูร์ปะ สาเกียปะ เกลุกปะ รวมทั้งโจนังปะ มาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

Supporting 3-Year Retreat at Dzogchen Meditation College, Tokden Monastery

625499_488969064520226_920620191_n

 

ในการเดินทางไปอัมโดคราวนี้ อ.กฤษดาวรรณและอ.เยินเต็น พร้อมด้วยกังลา (หลานอ.เยินเต็น) เป็นตัวแทนมูลนิธินำสบงจีวรและปัจจัยไปถวายพระภิกษุจำศีลในวิทยาลัยซกเช็นจำนวน 10 รูป เป็นเงิน 16,000 หยวน (80,000 บาท) เพื่อถวายเป็นภัตตาหารของท่านตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 จนถึงเดือนมกราคม 2557 เป็นเวลา 16 เดือน ทางมูลนิธิขออนุโมทนากับคุณพิลาวัลย์ มหพันธ์ และกัลยาณมิตรที่ได้เดินทางไปแคว้นคามด้วยกันที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ ทำให้มูลนิธิสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติธรรมที่วิทยาลัยนี้มาอย่างต่อเนื่องจนเข้าปีที่ 8 ในปีนี้

The Foundation made robe offerings and a donation of 16,000 Yuans or 80,000 bahts to support the 3-year retreat at Zhang Zhung Dzogchen College, Tokden Monastery for a period of 16 months from October 2012-January 2014. This is our continuing project for 8 years. We appreciate the donations by Mrs. Pilawan Mahapunt as well as several Dharma friends who traveled on a pilgrimage trip to Kham with me on 28 July – 4 August 2013.

Dharma Reflection

A simple moment in life can lead to inner awakening.

ประสบการณ์ที่จะนำเราไปสู่การตื่นรู้เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต เพียงแค่เราเปิดใจให้กับสิ่งต่างๆ รอบตัว มองเข้าไปด้านใน แล้วให้ใจดำรงอยู่ในมณฑลแห่งสันติสุขภายในนั้น


Thanks to Yonten for this beautiful picture taken during our recent pilgrimage to Kailash.IMG_3886

Yogini in the Modern Age (2)

222

Yogini in the Modern Age (1)

 

Krungthep Thurakit Daily Newspaper, 18 June 2013

111

On Kailash (Gang Tise)

931377_444536085630191_1717232198_nข้อมูลเกี่ยวกับภูเขาไกรลาศ

ภูเขาไกรลาศ ความสูง 6,714 เมตร มีชื่อภาษาทิเบตว่า คัง ติเซ (Gang Tise) แปลว่า ธารน้ำแข็ง เป็นชื่อในภาษาชางชุง (Zhang Zhung) ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณแห่งเอเซียกลางซึ่งเชื่อว่ามีใจกลางอยู่ที่บริเวณเขาไกรลาศ

ชาวทิเบตจะเรียกภูเขาไกรลาศว่า “คังริมโปเช” หมายถึง ธารอันประเสริฐ คำว่า ริมโปเช แปลว่า สิ่งประเสริฐ สิ่งล้ำค่า โดยปกติใช้เป็นชื่อเรียกพระอาจารย์ที่กลับชาติมาเกิด หรือพระอาจารย์ผู้ทรงความรู้ มีวัตรปฏิบัติงดงามและประกอบการงานเพื่อสัตว์โลก

ไกรลาศเป็นชื่อในภาษาสันสกฤต หมายถึงเขาพระสุเมรุ ซึ่งในศาสนาฮินดูเชื่อว่า ไกรลาศคือที่ประทับของพระศิวะและทะเลสาบมนัสโรวาร์ คือที่ประทับของพระนางอุมา ในแต่ละปีจึงมีชาวฮินดูจำนวนมากมาทำ “ไกรลาศยาตรา” ด้วยการจาริกแสวงบุญที่ภูเขาและทะเลสาบแห่งนี้

ในศาสนาฮินดู เชื่อกันว่าน้ำในทะเลสาบ (เส้นรอบวง 88 กิโลเมตร) เป็นที่จุติแห่งจิตของพระพรหม จึงถือว่าสามารถชำระกาย วาจา ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ไกรลาศยังเป็นแห่งกำเนิดของแม่น้ำที่ยาวที่สุดสี่สายแห่งเอเซีย ได้แก่ แม่น้ำพรหมบุตร (ไหลไปทางภาคกลางของทิเบตและลงไปที่แคว้นอัสสัมของอินเดีย) แม่น้ำสินธุ (ปากีสถาน) แม่น้ำสัตเลจ (ไหลรวมกับแม่น้ำสินธุ) แม่น้ำการ์นาลี ซึ่งได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาในอินเดีย

ผู้นับถือศาสนาเชน (Jainism) เชื่อว่าติร ถังกร ศาสดาองค์แรก บรรลุนิพพาน ณ ภูเขาแห่งนี้

สำหรับชาวทิเบต ภูเขาไกรลาศคือสถานศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวพุทธสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือชาวพุทธนิกายยุงตรุงเพิน (พุทธเพิน) โดยพวกเขาเชื่อว่าบริเวณใกล้ภูเขาลูกนี้คือที่ประสูติของพระพุทธเจ้าเติมปา เชนรับ มิโวเช นอกจากนี้ ชาวพุทธเพินยังเชื่อว่าภูเขาลูกนี้คือ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ “ยุงตรุง กูเซก” ซึ่งมีลักษณะเป็นสวัสดิกะเก้าชั้นแทนยานเก้าในพระพุทธศาสนา เป็นที่ประทับของพระชางชุง เมรี (เทพยีตัมองค์สำคัญในคัมภีร์ตันตระที่ชาวพุทธเพินปฏิบัติบูชา) และทะเลสาบมนัสโรวาร์คือสถานสรงน้ำของพระพุทธเจ้าเติมปา เชนรับ ในยามที่ลมสงบนิ่งเช้าตรู่ของวัน เราอาจมองเห็นรอยพระบาทและสัญลักษณ์สวัสดิกะเหนือผิวน้ำ

ชาวพุทธทิเบตนิกายอื่นๆ เชื่อว่า ไกรลาศคือที่ประทับของพระจักรสัมภระ (Chakrasambhara) ซึ่งเป็นเทพยีตัมองค์สำคัญในคัมภีร์ตันตระและเป็นพระพุทธเจ้าศากยมุนีปางพิโรธ และที่ประทับของพระฑากินีวัชรวราหิ (Dorje Phakmo) คู่ปฏิบัติธรรมของพระองค์

การเดินภาวนา “คอรา” รอบภูเขาจึงเป็นการเดินรอบองค์พระพุทธเจ้าผู้ให้พรแก่สถานที่และเชื่อว่าประทับอยู่ที่นั่น และเป็นการทำความเคารพคุรุอาจารย์ผู้เดินทางมาปฏิบัติธรรม ณ ภูเขาแห่งนี้

Photo Courtesy: Sirikiat Bunworaset
http://www.facebook.com/sirikiat