Skip to content

Posts from the ‘Publications’ Category

Conference on “Vajrayana Buddhism”

The Thousand Stars Foundation and Center for Ethics of Science and Technology, Chulalongkorn University are organizing a conference (in Thai) on Vajrayana Buddhism and three levels of perception at Chulalongkorn University on Saturday 6 August 2011, 8.30am-4.30pm.

การประชุม/เสวนาเรื่อง “พุทธวัชรยานกับธรรมะสามระดับ”

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 เวลา 8.30-16.30 น.
ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดยมูลนิธิพันดาราและศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล
การประชุม “พุทธวัชรยานกับธรรมะสามระดับ” จัดขึ้นเพื่อเสวนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวัชรยาน อันเป็นนิกายในพระพุทธศาสนาที่พัฒนาขึ้นหลังสุด และยังมีข้อสงสัยเป็นอันมากในหมู่ชาวพุทธไทยว่านิกายนี้เป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างกับพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างไร นอกจากนี้การประชุมดังกล่าวก็ยังเป็นโอกาสที่สำนักพิมพ์มูลนิธิพันดารา จะทำการเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ ได้แก่ การเห็นทางธรรมสามระดับ ซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเห็นทางธรรมสามระดับ เแปลมาจากคำสอนของพระอาจารย์เตชุง ริมโปเช ซึ่งเป็นพระอาจารย์องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาทิเบตนิกายสาเกียปะ ซึ่งท่านได้สอนและให้อรรถาธิบายคำสอนในคัมภีร์ “การเห็นทั้งสาม” อันเป็นคำสอนหลักอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาทิเบตที่เรียกว่า “ลัมเดร” หรือคำสอนว่าด้วยมรรคและผล

เนื้อหาในคำสอนนี้ประกอบด้วยเส้นทางการปฏิบัติธรรมอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การสร้างแรงจูงใจในการเริ่มปฏิบัติธรรม การพิจารณาว่าชีวิตมนุษย์นี้มีค่ายิ่งนัก การมองเห็นทุกข์ ภพภูมิต่างๆของสัตว์โลกในสังสารวัฏ การละวางจากสังสารวัฏ รวมไปถึงการตั้งปณิธานโพธิจิต หรือการตั้งจิตอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อบำเพ็ญประโยชน์สูงสุดให้แก่สรรพสัตว์ โพธิจิตอธิษฐาน โพธิจิตปฏิบัติ บารมีหกประการของพระโพธิสัตว์ การแลกเปลี่ยนตนเองกับสัตว์โลกอื่นๆ การพิจารณาศูนยตาหรือความว่าง การปฏิบัติสมาธิแบบสมถะและแบบวิปัสสนา

“การเห็นทั้งสาม” ในหนังสือเล่มนี้ได้แก่การรับรู้หรือการมองโลกเป็นสามระดับ ตามลำดับขั้นของการพัฒนาทางธรรมของผู้ปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การเห็นที่ไม่บริสุทธิ์ อันเป็นการเห็นโลกตามธรรมดาของปุถุชนทั่วไป ต่อมาก็เป็นการเห็นของผู้กำลังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติ และสุดท้ายได้แก่การเห็นอย่างบริบูรณ์ของผู้ที่เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ หรือการรู้แจ้งเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนสำคัญของพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาท มหายานและวัชรยาน จึงมีสำคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาวัชรยานเป็นอย่างไรด้วย

การประชุมประกอบด้วยการเสวนาโดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้แปล หนังสือเล่มนี้ รวมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับความตายและการเกิดใหม่โดย รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ซึ่งเรื่องความตายกับการเกิดใหม่นี้ก็เป็นหัวข้อในพระพุทธศาสนาวัชรยานของ ทิเบตที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

การประชุมนี้ไม่เก็บค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด แต่กรุณาแจ้งความจำนงล่วงหน้าที่ 1000tara@gmail.com โทร 0878299387; 0833008119 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

กำหนดการ
8.30 น. ลงทะเบียน
9.00 น. พิธีเปิด
9.15 น. หลากหลายวิถีในพุทธวัชรยาน
รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านทิเบตและพุทธวัชรยาน)
10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 น. เสวนาเรื่อง “ธรรมะสามระดับ”
ผศ. ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ (คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธมหายาน) อ.สมฤทธิ์ ลือชัย (พิธีกรรายการธรรมในใจและอาจารย์พิเศษด้านอุษาคเนย์) และรศ.ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (อาจารย์ปรัชญา ผู้แปลหนังสือการเห็นทางธรรมสามระดับ)
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ภาพยนตร์ “ชีวิตและการละสังขารของลามะทิเบต”
แปลบทกวีประกอบภาพยนตร์โดยดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล (ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 น. เสวนาเรื่อง “ความตาย การตาย การเกิดใหม่”
ร่วมเสวนา : รศ.ดร. กฤษดาวรรณหงศ์ลดารมภ์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
16.30 น. ปิดประชุม

หมายเหตุ ที่งานจะมีการจำหน่ายหนังสือ สินค้าทิเบต และจะมีการให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพโดยคุณหมอการแพทย์แผนทิเบต ดร. เซดอร์ ญารงชา ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. ผู้สนใจต้องนัดคิวล่วงหน้าตามที่ติดต่อข้างต้น

Telling Lies

การโกหกเป็นหนึ่งในอกุศลกรรมทางวาจา มีอยู่สองอย่าง  การโกหกที่เป็นอกุศลกรรมมาก เช่น การที่เราไม่มีสมบัติแต่บอกว่าเรามี  หรือการที่เราไม่มีพลังอำนาจหรือพลังวิเศษ แต่เราไปโกหกว่าเรามี       ส่วนโกหกแบบที่สองที่เราอาจจะคุ้นเคยกันซึ่งเป็นการโกหกในชีวิตประจำวัน เช่น ตอนนี้เราอยู่กรุงเทพฯ แต่พอมีคนโทรมาหา เราบอกว่าเราอยู่ปักกิ่ง แต่ไม่ว่าจะเป็นการโกหกแบบไหนก็ถือว่าเป็นอกุศลกรรมซึ่งควรละเว้นทั้งสิ้น

คำถาม: บางครั้งถ้าเราไม่พูดโกหกอาจทำให้คนสองคนผิดใจกัน อันนี้จะบาปหรือไม่

ริมโปเช: การพูดปดหรือพูดโกหกกับเก่งในอุบายแตกต่างกัน  ที่เรียกว่าเก่งในอุบายคือเรามีอุบายที่ไม่ให้คนสองคนผิดใจกัน  เราพยายามถนอมน้ำใจของคนสองคน  แต่ถ้าเราพูดปดมันหมายถึงจิตของเราต้องการพูดปดกับคนอื่น เหมือนกับทองกับทองเหลือง ดูข้างนอกหน้าตาคล้ายกันแต่มันเทียบกันไม่ได้ ทองก็เหมือนเก่งในอุบาย แต่ทองเหลืองก็เหมือนการโกหก

จากหนังสือเรื่อง “อกุศลกรรมสิบประการ” สิ่งที่ควรละเว้นเพื่อประโยชน์สุขในชีวิต โดยกุงกา ซังโป ริมโปเช หนังสือสายธารแห่งธรรม มูลนิธิพันดารา แจกเป็นธรรมทานเนื่องในวันมาฆบูชา 2553

Dharma Gift

“What Luangpu Has Said” translated into English by Soraj Hongladarom is a collection of teachings by Luang Pu Dulya, a great Buddhist master in the forest tradition. It is available at the Foundation House.  Thanks to Dr. Bundit and his friends for initiating this project. We are grateful to Don Sandage for editing the English version.

ผู้สนใจมารับหนังสือได้ที่บ้านมูลนิธิค่ะ หรือส่งที่อยู่พร้อมซองติดแสตมป์มาให้มูลนิธิ ทางเราจะจัดส่งไปให้ค่ะ

Foundation address:

695 ซอยลาดพร้าว 11 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Phapha Flyer

Below are the phapa flyer and envelope (in Thai). Hard copies will be distributed for the first time on Monday. The Foundation is grateful to Nok Yeshe Wangmo for devoting her time and energy on this beautiful flyer. Thanks are also due to Yidrol, Nuch, Dream and Jick who help with the proofread and suggestions. We thank Aj. Jampa Nyima, who wrote the first draft. And we acknowledge with gratitude the donations for publishing the flyer in memory of Khun Saijuu Saetae (คุณไซจู แซ่แต้) and Khun Samruai Daraprasertkul (คุณสำรวย ดาราประเสริฐกุล). 

Full image of each file can be downloaded here: http://homepage.mac.com/soraj/phapa_1.jpg http://homepage.mac.com/soraj/phapa_2.jpg

http://homepage.mac.com/soraj/envelope.jpg

envelope

phapa_1phapa_2

Pandara’s New Booklet: Stream of Dharma

img008We are pleased to announce the first booklet on “thoughts and benefits in releasing animals”in a series of “Pandara Stream of Dharma”. It will be distributed as a free dharma gift. The PDF version will be posted in this blog, the foundation’s website and other appropriate sites.

หนังสือ “ทำบุญให้เป็นบุญ: ข้อคิดและอานิสงส์ในการปล่อยชีวิตสัตว์” พันดารา สายธารแห่งธรรม เล่มที่ 1 พิมพ์เสร็จสมบูรณ์แล้วและจะแจกเป็นธรรมทาน ฉบับออนไลน์จะเผยแพร่เร็วๆนี้