Category Archives: Tibetan Masters

ลัมริม ดวงประทีปชัดใสแห่งคำสอน (1)

ความหมายของลัมริม

ลัมริม (Lamrim) หมายถึงการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นลำดับขั้น หรือบางทีเรียกว่า ชังฉุบ ลัมริม (Changchub Lamrim) หรือการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นลำดับขั้นเพื่อการตรัสรู้ธรรม

Continue reading

Praise to the Great Stupa

บทตั้งปณิธานและบูชาอานิสงส์ของการสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป”

พระอาจารย์และเทพ
ผู้สืบสายธารแห่งธรรมจากตรีกายของพระพุทธเจ้า
พระตถาคต เทพปางสันติ เทพปางพิโรธ ทั้งนอก ใน และลึกล้ำ

เหล่าธรรมบาล ผู้มุ่งมั่นปกป้องพระสูตร พระธรรมเตรมา และพระกรณียกิจทั้งสี่อยู่เป็นนิจ ข้าพเจ้าขอประณตน้อมแด่พระองค์ทั้งหลาย ด้วยการบูชาพระสถูปตราบจนถึงการตรัสรู้

ในเวลานี้ เพื่อให้สัตว์ผู้ท่องไปในสังสารวัฏทั้งหกภพภูมิได้สั่งสมบุญบารมี จึงตั้งปณิธานจะประดิษฐานพระสถูปตามแบบ “ยุงตรุง เกอเลก เชอแตง” สถูปอันสรรค์สร้างไว้อย่างวิจิตรดังปาฏิหาริย์

พระสถูปมีคุณลักษณะดังนี้…
พระสถูปอันเป็นธรรมกาย
สิ่งแทนพระหทัยของพระพุทธเจ้า
คัมภีร์อันเป็นสัมโภคกาย
สิ่งแทนพระวจนะของพระพุทธเจ้า
พระพุทธรูปอันเป็นนิรมาณกาย
สิ่งแทนตรีกายของพระพุทธเจ้า
รูปพระอาจารย์ ยีตัม ฑากินี
สิ่งแทนมนตร์ธารณี
รูปพระตถาคตทั้งสี่
สิ่งแทนพระพุทธเจ้าหนึ่งพันพระองค์
รูปพระเทรมปา นัมคา พระเซวัง รินซิน พระคุรุปัทมสมภวะ
สิ่งแทนความกตัญญูยิ่งใหญ่ต่อพระธรรมและสัตว์ทั้งหลาย
รูปพระกุนเทรอ ทรักปา
สิ่งแทนการเผยแผ่พระธรรมให้ขจรไกล
รูปพระศรีเทวี เชนเจ ผู้ให้คำสัตย์ปฏิญาณ
สิ่งแทนผู้ปกป้องคำสอนและสัตว์ทั้งปวง
พระสถูปคือเทพปางสันติประทับอยู่ในความไพศาล
คือพระรูปส่องสว่างอยู่กลางอากาศ
ด้วยพุทธานุภาพ ขอสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจงมลายสิ้นไป
เหล่าเทพปางพิโรธพิชิตผู้ยากจะปราบได้โดยมิหยุดหย่อน
ขอมารยักษิณีไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียวกลับใจสู่บุญกุศล
ขออกุศลนานัปการของมารทั้งสามกาลจงแปรเปลี่ยนไป
ขอความชั่วร้ายในโลกนี้จงสิ้่นสูญ
ขอศานติสุขจงบังเกิดขึ้นในโลกไม่ว่าแห่งหนตำบลใด
ขอให้บังเกิดความเห็นแจ้งว่า ปรากฏการณ์และสิ่งดำรงอยู่คือศูนยตาอันไพศาล ขอพระธรรมจงดำรงมั่นและขจรไกลไปทั่วสากลจักรวาล
ขอพระธรรมทั้งสามมรรควิถีจงเผยแผ่ชั่วกาลนานมิมีวันเสื่อมสลาย ขอบุญบารมีทั้งสองอันอุดมยังประโยชน์ทั้งส่วนตนและผู้อื่นด้วยเทอญ

พระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ซกญี เกียมโซ รจนาเพื่อประโยชน์ของพระธรรมและสัตว์โลก ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อประดิษฐานพระศานติตารามหาสถูป ณ ขทิรวัน ศูนย์ปฏิบัติธรรมของมูลนิธิพันดารา ประเทศไทย

นครเฉิงตู
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอความดีเพิ่มพูนทวี

Longevity Prayer of H.H. 33rd Menri Trizin Rinpoche

วันนี้ (9 ตุลาคม 2555) เป็นวันที่ทางฝ่ายทิเบตจะสวดมนตร์และประกอบพิธีขอให้สมเด็จพระสังฆราชแมนรี ริมโปเชองค์ที่ 33 ลุงตก เต็มเบ ญีมา ริมโปเช (ประมุขนิกายยุงตรุงเพิน/พุทธเพิน) มีอายุยืนยาว

ขอเชิญกัลยาณมิตรและเพื่อนๆของมูลนิธิพันดาราร่วมสวดมนตร์บทขอพรนี้ (ได้แปลเป็นภาษาไทยและให้ทำนองสวดไว้ด้านล่าง)

สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระปฐมอาจารย์ของครูซกเช็นของเราคือท่านญีมา ทรักปา ริมโปเช ท่านเป็นโยคีที่แอบซ่อนเปี่ยมด้วยปรีชาญาณยิ่งใหญ่ มีขันติธรรมอันเป็นเลิศ มีจิตไม่แบ่งแยกนิกาย ท่านได้ช่วยการงานทางศาสนาของสมเด็จองค์ดาไลลามะ ท่านยังเมตตาต่อโครงการพระศานติตารามหาสถูปด้วยการสวดมนตร์อวยพรให้โครงการถึง 3 วัน 3 คืน

 

นามของท่าน “ลุงตก เต็มเบ ญีมา” แปลว่า พระอาทิตย์แห่งพระธรรมอันกอรปด้วยสัจธรรมทั้งสอง นามของท่านเตือนใจเราให้เห็นว่าสมมติสัจและปรมัตถสัจไม่แยกจากกันและเราไม่สามารถแยกการปฏิบัติธรรมออกจากชีวิต

 

บทขอพรให้สมเด็จพระสังฆราชแมนรี ทริซิน องค์ที่ 33 มีอายุยืนยาว

เอมาโฮ

รับชัม ชกจู เกียลวา เซเช จี

เชียนเซ ยีชี โงโว จิกดู บา

ซับเจ เชนเต็น เปเว ทรินเล เช็น

ลุงตบ เต็มเบ ญีมา ตักชา โช

 

ปรีชาญาณแห่งสัพพัญญูในพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งสิบทิศ

รวมเป็นหนึ่งเดียวในท่าน ผู้เปี่ยมด้วยความรักและปัญญา

ผู้ประกอบกรณียกิจในการเผยแผ่พุทธธรรมอันลึกซึ้งและกว้างไกลขององค์พระศาสดา

ขอให้พระอาจารย์ลุงตก เต็มเบ ญีมาฉายแสงตลอดไป

ดู Link นี้สำหรับทำนองสวด และสามารถสวดไปพร้อมกับพระลามะทิเบต http://www.olmoling.org/section/file/181/H.H.Longevity_Prayer_Audio.wav

Today we invite friends and students to join us in praying for His Holiness 33rd Menri Trizin Rinpoche’s long life. May the sun of teachings as in his name shine forever!

Longevity Prayer of H.H. 33rd Menri Trizin Rinpoche

E MA HO

RAB JAM CHHOK CHU GYAL WA SE CHE KYI

The omniscient wisdom of the Buddhas and Bodhisattvas of the ten directions

KHYEN TSE YESHE NGO WO CHIK DUI PAI
Is condensed into a single essence in you, Highest One

ZAB GYE SHEN TEN PEL WE THRIN LE CHEN
Possessor of the enlightened activity of the profound, expanded, increasing teachings of Tonpa Shenrab

LUNG TOG TENPAI NYIMA TAG CHHAR SHOG
We pray that you Lungtok Tenpa’i Nyima shine forever.

 

Enthronement (Cont’d)

บรรยากาศภายในงานแต่งตั้งทุลกุ

Enthronement Ceremony, Pachung Monastery, Nyagrong (Xinlong), Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture, Sichuan Province, China

decorating car wiht Rinpoche's pitบรรยากาศภายในงาน รถยนตร์คันนี้ตกแต่งด้วยธงมนตร์สวยงาม ด้านหน้ามีรูปท่านลาเซ ริมโปเชวางอยู่

Cars are also beautifully decorated with prayer flags. This one has Lhasay Rinpoche’s picture in front.

in tent better pictบรรยากาศภายในเตนท์และเสื้อหนาวอย่างดีที่ทางวัดนำมาต้อนรับ

Our party in winter costumes provided by the monastery

monks waitingคณะพระภิกษุเข้าคิวนำ “ผ้าคาตัก” และของขวัญไปมอบให้แก่ท่านทุลกุใหม่

Monks in queue to make offerings to the new tulku

with ngagpaถ่ายรูปกับคณะ “งักปะ” ผู้ปฏิบัติธรรมในสายตันตรธรรม ท่านครองเรือนแต่จิตใจและปณิธานในการดำรงชีวิตเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย งักปะเหล่านี้มาจากแคว้นอัมโด สองท่านด้านหน้า (เครื่องนุ่งห่มสีแดง) เป็นศิษย์ของยงซิน ริมโปเช ลุงและอาจารย์คนแรกของเยินเต็น

With “ngag-pa” tantric practitioners from Amdo. The two masters (in red) are Yongdzin Rinpoche’s (Yontan’s uncle and first master) disciples.

tsulchenซูลเช็น ริมโปเช อาจารย์คนปัจจุบันของเยินเต็น ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดตกเต็น เมืองงาวา แคว้นอัมโด

Tsulchen Rinpoche, abbot of Dokden Monastery, Ngawa (Aba). He’s Yontan’s principal master.

pachungบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง วัดปาชุง

Pachung in festive mood

on the throne2ท่านซังงัก ลิงปะ บนบัลลังก์ในโบสถ์ ระหว่างพิธีแต่งตั้ง พระอาจารย์ผู้ใหญ่สวมอาภรณ์ให้ ประกอบพิธีชำระล้างให้บริสุทธิ์ ถวายเครื่องบูชาแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ สวดมนตร์อวยชัย และอ่านประวัติชีวิตของท่านซังงัก ลิงปะ (ทั้งในภพชาตินี้ และอดีตชาติ)

Samg-ngag Lingpa on the throne. Many ceremonies were performed: purification, making offerings, blessings, chanting and praising of his life histories.

ภาพด้านล่างเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมเพื่อชำระล้างให้บริสุทธิ์

offering

Sang-ngag Lingpa’s Enthronement Ceremony

การเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งลามะกลับชาติมาเกิดที่เมืองญารง (ชินหลง) เดินทางจากเฉิงตูใช้เวลาสามวันเต็ม

We left Chengdu on the 20 and arrived at Nyagrong on the 22. We stopped at Trango (Luhuo) to meet with Tsultrim Gyaltso Rinpoche, a lama from Sertha who kindly treated us with hot pot dinner.

having dinner with Tsultrim

We went further to Kandze but didn’t get there till early morning. To my surprise, our party was still in a cheerful spirit. In the morning we went to see Jamyang Rinpoche, an abbot of Sertha Larung, a great Buddhist center that holds a rimed “non-sectarian” philosophy. Rinpoche gave us blessings and best wishes for our dharma work.

Orn & Daeng

The trip was long and exhausting but once we arrived at Pachung monastery on the night of 22 our exhaustion went away. The festive atmosphere took us to a fairy land, to 18th century during the time of Sang-ngag Lingpa Rinpoche’s  teaching in Tibet. These photos not only capture historic moments but reflect our joy and happiness. All of us commented that we were fortunate to be part of this ancient ceremony, to witness unfailing faith and devotion of the Tibetan people.

welcome motorcyclewelcome horseMotorcycles and horses are decorated to welcome the tulku party.

welcome words

ขบวนต้อนรับ “ทุลกุ ซังงัก ลิงปะ ริมโปเช” พระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 18 คำว่า ทุลกุ แปลว่า พระอาจารย์กลับชาติมาเกิด บางคนเรียก พระพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่เรียกว่าเป็นพระอาจารย์จะถูกต้องกว่า

welcome 2การต้อนรับสไตล์ชนเผ่าเร่ร่อน

fog

fog2หมอกยามเช้า วัดปาชุง วัดเก่าแก่บนยอดเขา วัดแห่งนี้เคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของท่านซังงัก ลิงปะ และท่านฑากินีคับเชอ วังโม

lhasayพระอาจารย์กุนเทรอ ทรักปา ลาเซ ริมโปเช พระอาจารย์ผู้มีจิตสูงส่ง ท่านมีเมตตาจะมาช่วยพวกเราสร้างพระศานติตารามหาสถูป ในภพชาตินี้ท่านซังงัก ลิงปะกำเนิดมาเป็นบุตรของท่าน

Kundrol Drakpa Lhasay Rinpoche, father of Sang-ngag Lingpa in this life. Lhasay Rinpoche kindly guides us on the building of the Tara Great Stupa in Thailand.

sang ngagท่านซังงัก ลิงปะ ก่อนจะเข้าไปรับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

Sang-ngag Lingpa before being enthroned

ceremonyพระอาจารย์สำคัญๆและคณะศิษย์เดินประทักษิณบริเวณพิธี

Sang ngag2ซังงัก ลิงปะเดินประทักษิณในร่มฉัตร

audienceลูกศิษย์ของท่านซังงัก ลิงปะในอดีตชาติและผู้จาริกแสวงบุญ

Sang-ngag Lingpa’s devotees and pilgrims

paradeขบวนพาเหรด

parade2พระอาจารย์ท่านแรกในรูปเป็นผู้แทนท่านชาซา ริมโปเช พระอาจารย์ผู้ได้ร่างประภัสสร (พระอาจารย์ของท่านลาเซ ริมโปเช) ท่านที่สองคือรินซิน วังโม บุตรีของท่านลาเซ ริมโปเชและน้องสาวของซังงัก ลิงปะ ริมโปเช

group photo with Sang ngagคณะของเราถ่ายรูปร่วมกับซังงัก ลิงปะ ริมโปเชและรินซิน วังโม

Out group takes picture with Sang-ngag Lingpa Rinpoche and Rigzin Wangmo, Rinpoche’s younger sister