Skip to content

Posts from the ‘Vajrayana Buddhism’ Category

พระรัตนตรัยและพระยีตัม

พระยีตัม คือ พระที่เราฝึกปฏิบัติในสมาธิ เป็น meditation deity ที่มีการฝึกปฏิบัติตามคัมภีร์ตันตระต่างๆ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า deity เพื่อครอบคลุมพระพุทธเจ้าในลักษณะสันติ กึ่งพิโรธ และพิโรธ ซึ่งมีจำนวนมากมาย คนไทยเมื่อเห็นรูปบูชาหรือภาพวาดของพระพุทธเจ้าในลักษณะเหล่านี้ มักจะเรียกพระองค์ว่าพระโพธิสัตว์ ดังเช่น พระอวโลกิเตศวร เรียกว่า พระแม่กวนอิม, พระอารยาตารา เรียกว่า พระโพธิสัตว์ตารา, พระมัญชุศรี เรียกว่า พระโพธิสัตว์มัญชุศรี เป็นต้น

Read more

รู้จักพุทธวัชรยาน (2)

มรรควิถีนี้มีปรัชญาเพื่อการเปลี่ยนโลก เราจะไม่วิ่งหนีกิเลส ไม่ดูดายกับความเป็นไปของโลก แต่มุ่งเน้นเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ให้รื่นรมย์ขึ้น เปลี่ยนจากความไม่บริสุทธิ์แห่งกิเลสห้าให้เป็นความบริสุทธิ์แห่งปัญญาห้า เปลี่ยนความโกรธให้เป็นความรัก เปลี่ยนความอิจฉาริษยาให้เป็นมุทิตา เปลี่ยนโลกที่เราอยู่ไม่ว่าจะน่าเกลียดน่ากลัวเพียงไร ให้เป็นพุทธเกษตร สวรรค์อันผ่องแผ้วของพระพุทธเจ้า

Read more