Skip to content

Posts tagged ‘คัมภีร์ลัมริม’

คุณลักษณะของคุรุและคุณลักษณะของศิษย์

มหาสิทธาชุงกมกล่าวไว้ว่า “ถ้าเราเห็นคุรุเป็นพระพุทธเจ้า คำสอนที่เราได้รับก็เป็นดังน้ำอมฤต ถ้าเราเห็นคุรุเป็นปุถุชนธรรมดา คำสอนที่ได้รับก็เป็นดังอาหารและเครื่องดื่ม ถ้าเราเห็นคุรุเป็นสุนัขแก่ๆ ตัวหนึ่ง คำสอนที่ได้รับก็เป็นดังน้ำล้างจาน” ในทำนองเดียวกัน ท่านลามา ลากล่าวว่า “ปราศจากศรัทธาและความเคารพนับถือ เป็นไปไม่ได้เลยที่พรจะเข้ามาสู่จิตใจของเรา พรของคุรุอาจารย์เป็นเหมือนน้ำ เฉพาะศิษย์ที่มีศรัทธาและแสดงความเคารพยกย่องต่อคุรุเท่านั้นที่จะได้รับพรนั้น”

Read more